Boží dar trpezlivosti a útechy - 17. marec

A Boh trpezlivosti a útechy nech vám dá byť jednomyseľnými medzi sebou podľa Ježiša Krista, aby ste jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.“ Rim 15:5-6

Toto je modlitba, ktorou sv. Pavol zakončuje svoj list po tom, ako skončil s kázaním a učením. Vzťahuje sa na nedostatky viery a života, no najmä na prvý nedostatok, teda vieru, ako čoskoro uvidíme. Nech sa však nikto nedomnieva, že má trpezlivosť a útechu Písem (Rim 15:4) z vlastnej sily. Pavol touto modlitbou naznačuje, že sú to Božie dary, ktoré však môžeme získať tak, že o ne budeme prosiť. A ešte menej sily máme na to, aby sme znášali slabosti nevládnych (Rim 15:1) a vo viere boli s ostatnými jednomyseľní. Preto na tomto mieste hovorí: „Boh trpezlivosti a útechy,“ čo znamená, že tento Boh je Pánom a udeľuje trpezlivosť a útechu. Rovnako ako je Pánom neba a zeme, tak je Pánom trpezlivosti a útechy – všetko sú to Jeho dary a stvorenie. „Nech vám dá,“ hovorí preto, lebo sami zo seba ich nemáte. A ak ich udelí On, nie je to prirodzený majetok, ale milosť a dar. Ak totiž On nevloží do srdca dôležitý verš, srdce samotné ho nikdy nenájde. Pokiaľ ho On neudelí, to, čo sa skutočne stane, je, že ľudia opustia Písmo a pobežia za filozofmi. No tam, kde udeľuje milosť, aby sme našli Písmo, tam poskytuje aj trpezlivosť a útechu. Neexistuje teda Boží hnev vo väčšej miere, ako keď nechá zaniknúť svoje Slovo a Písmo. To, že si apoštol pýta práve toto, teda nie je zbytočné. Opäť opakujem, neexistuje väčšia milosť, ako keď Boh vyzdvihne svoje Slovo a dovolí jeho čítanie. Všetci by sme sa teda mali modliť túto modlitbu s apoštolom: „aby ste boli jednomyseľní medzi sebou.“

Čo to znamená? Ako môžu byť jednomyseľní silní a nevládni (Rim 15:1)? Znamená to, že každý z nich by mal nechať druhému jeho názor a za dobré považovať to, čo za dobré považuje druhý. Názor je totižto základom všetkých rozkolov, siekt, nezhôd a kacírstva, ako keď hovoríme: „Každému sa páči jeho vlastný spôsob, preto je táto zem plná bláznov.“ Pavol tým chce odstrániť názor a potešenie jednotlivca. Nič totiž nie je pre kresťanskú vieru a cirkev škodlivejšie ako takýto názor: „Nepomôže nič iné, len ak budem robiť veci po svojom a opustím spoločný smer, aby som začal robiť svoje veci, ktoré mi prinášajú potešenie.“ Z takéhoto názoru povstalo navonok mnoho rozkolov a mnoho rozdielov v cirkvi. Nikto si nepraje byť jednomyseľný s iným, no nachádza potešenie vo vlastnom spôsobe a opovrhuje spôsobmi druhých. Preto si apoštol želá, aby boli všetci jednomyseľní a prinášali potešenie druhým. Ako? Tí so slabým svedomím by mali pokladať za najlepšie to, čo dodržiavajú ľudia so zdravým a silným svedomím, aby ich viera, svedomie a názor boli jednotné a aby sa medzi sebou nehádali, pričom jeden by považoval za najlepšie to, iný ono. Žalm 68:6 by sa na nich mal týmto spôsobom vzťahovať: „Boh tvorí v dome jednotu,“ a Žalm 133:1: „Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú.“ ...

Opäť, ak slabší veriaci nechcú ísť touto cestou, nech ich silnejší nenútia tak robiť, ani nimi neopovrhujú, no nech ich považujú za dobrých, až kým sa aj zo slabých nestanú silní.

St. Louisské vyd., 12:35 – 37

Nikdy neokúsiť smrť - 13. marec

Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice.“ Mt 21:5

Presvedčte sa, či nedodržiava zákon, ktorý hovorí: „Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy.“ Nie je predsa pravda, že každý si z celého srdca praje, aby niekto vstúpil k jeho hriechom, zobral ich na seba a zničil ich, aby už viac nehrýzli svedomie a navyše, aby ho zachránil pred smrťou a vykúpil pred peklom? Po čom každý z nás túži viac, ako byť slobodný od smrti a pekla? Kto by nechcel byť bez hriechu a mať pred Bohom dobré a čisté svedomie? Nevidíme, ako sa o to všetci snažia svojimi modlitbami, pôstom, púťami, darmi a podobne? Čo iné ich poháňa ako hriech, smrť a peklo? Chceli by byť pred nimi v bezpečí. Ak by bol na vzdialenom mieste lekár, všetky krajiny by ostali vyľudnené a každý by utekal k tomu doktorovi, riskujúc na ceste majetok, zdravie a život. A pokiaľ by sa aj Kristus samotný zamotal do smrti, hriechu a pekla ako my, aj On by túžil po pomoci od niekoho, kto by zobral Jeho hriech a očistil Jeho svedomie.  

Takže, keďže by chcel, aby to spravili pre Neho iní, ide a robí to pre druhých, ako hovorí zákon. Vykračuje v ústrety našim hriechom, prechádza do smrti a oboje prekonáva kvôli nám, hriechy rovnako ako smrť a peklo. Od tej chvíle, všetci, ktorí v Neho veria a volajú na Jeho meno, budú ospravedlnení a zachránení, bez hriechu a smrti, a budú mať nekonečne dobré, čisté, isté, neochvejné, požehnané svedomie, ako hovorí v Jánovom evanjeliu (8:51): „Veru, veru vám hovorím: Ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky,“ a: „Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa“ (Jn 11:25). Pozrite, toto je tá veľká radosť, ku ktorej prorok vyzýva, keď hovorí: „Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem!“ Toto je ospravedlnenie a spása, pre ktorú prichádza tento Spasiteľ a Kráľ. Toto sú Jeho dobré skutky, vykonané pre nás, ktorými napĺňa zákon. Toto je dôvod, prečo umieranie veriacich nie je umieranie, ale len zaspávanie. Neuvidia, ani neokúsia smrť, ako hovorí Kristus a ako je napísané v Žalme 4:9: „V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.“ Preto sa tiež v Písme smrť nazýva spánkom (1. Kor 15:51) ... Takže teraz viete, aké sú to dobré skutky. Premýšľajte a konajte podľa toho. Čo sa týka hriechu, smrti a pekla, majte sa pred nimi na pozore a nepridávajte k nim. V tomto ohľade totiž nemôžte nič dosiahnuť. Vaše dobré skutky tu nemajú cenu. Musíte dovoliť, aby tu zapracoval niekto iný: prislúcha Kristovi, aby tieto skutky vykonal. Tento verš musíte prenechať Jemu. On je Kráľ Sionu, ktorý prichádza, aby sa stal jediným Spasiteľom, ktorý môže ľudí ospravedlniť.

Hriech a smrť musíte zničiť v Ňom a Ním skrze vieru. Buďte teda na pozore pred tými, ktorí vás učia, aby ste porazili vlastné hriechy tým, že budete konať dobré skutky.

St. Loiusské vyd., 11:22 – 24.

Staňme sa rukou svojho blížneho - 6. marec

Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice.“ Mt 21:5

Počujte teda, ako Kristus vykladá dobré skutky v Matúšovom evanjeliu (7:12): „Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci.“ Všímate si, aký je obsah celého zákona a prorokov? Nemusíš konať dobré skutky pre Boha a Jeho svätých. Oni ich nepotrebujú. A ešte menej ich potrebuje drevo a kameň. Kto ich potrebuje, sú ľudia, ľudia, ľudia. Nepočujete? Ostatným ľuďom máte činiť všetko, čo by ste chceli, aby sa dialo vám. Bez pochýb môžem vyhlásiť, že nechcem, aby ste mi stavali kostol či kostolnú vežu, ani aby ste pre mňa odlievali zvony. Nechcem, aby ste mi vyrobili organ so štrnástimi registrami a desiatimi druhmi píšťal. Z nich sa nenajem, ani nenapijem. Nepomôžu mi postarať sa o moje dieťa či manželku, ani udržiavať dom a polia. Možno na pohľad vyzerajú vábne, a možno mi pošteklia uši. No čo dám medzičasom svojim deťom? Ako tieto predmety naplnia moje potreby? Aké nerozumné, hlúpe a smiešne! ...

Usilujte sa teda, aby ste robili toľko dobra, koľko môžete, a aby celý váš život bol dobrý. A dobrými sa stávajú, keď prinášajú úžitok druhým ľudom a nie vám. Toto dobro totižto nepotrebujete pre seba, keďže Kristus pre vás spravil a daroval vám čokoľvek by ste hľadali a po čom by ste túžili či už odpustenie hriechov, zásluhu spásy, alebo akokoľvek to nazveme. Ak vo svojom živote nájdete skutok, ktorý robíte v prospech Boha, Jeho svätých v nebi alebo vo váš vlastný prospech, a nie výlučne pre svojho blížneho, vedzte, že to nie je dobré. Každý by teda mal žiť, hovoriť, vykonávať, počúvať, trpieť a umierať tak, aby miloval a slúžil ostatným, dokonca aj nepriateľom: manžel svojej manželke a deťom; manželka manželovi; deti rodičom; služobníci svojim pánom; pánovia svojim služobníkom; politickí vodcovia občanom, občania svojim vodcom. Staňme sa rukou, ústami, očami, nohami a dokonca aj srdcom a odvahou svojho blížneho. Toto sú skutočné, kresťanské a prirodzené dobré skutky. Môžu a mali by sa diať bez prestania na každom mieste a pre všetkých...

Pozrite, Kristus nás učí o dobrých skutkoch cez svoj príklad. Povedzte mi, čo robí také, čím slúži sebe a sám má z toho osoh? Prorok dáva dcére sionskej všetko a hovorí: „Prichádza k tebe.“ To, že prichádza v spravodlivosti a pokore ako váš Spasiteľ, je len pre váš prospech, aby vás mohol ospravedlniť a zachrániť. Nikto ho neprosil a nevolal, aby to spravil. Prichádza slobodne a z vlastnej vôle, z čistej lásky, len aby robil dobre a bol užitočný a nápomocný. Jeho skutky nie sú len na jeden spôsob, ale na viacero: Na to, aby ľudí ospravedlnil a zachránil dáva všetko, čo treba. „Ospravedlniť“ a „zachrániť“ znamená vykúpiť z hriechu, smrti a pekla. Nerobí to len pre svojich priateľov, ale tiež pre nepriateľov – dokonca to robí iba pre nepriateľov. A dáva do toho celé svoje srdce až natoľko, že narieka nad tými, ktorí odmietajú jeho milosť a nechcú ho prijať. Preto do toho ide naplno, investuje všetko, čo má a kým je, aby odstránil ich hriechy, premohol peklo a smrť, a aby ich ospravedlnil a zachránil. Pre seba si nenecháva nič, uspokojí sa s tým, že má Boha a je požehnaný. A tak slúži len nám podľa vôle svojho Otca, ktorý to od Neho tak chcel.

St. Louisské vyd., 11:19 – 22.

Kristus sa kvôli nám posvätil - 3. marec

„A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s Ním. Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava a druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili Jeho rúcha a hádzali (o ne) lós.“ Lk 23, 32-34

Keďže história Kristovho utrpenia je tak nesmierne bohatá, že by sme to nestihli všetko rozobrať za deň či týždeň, chcem sa dnes zamerať len na dva aspekty a rozprávať o Kristovej modlitbe na kríži za Jeho nepriateľov a o príklade kajúcneho lotra. Nepozerajme sa len na to, čo Syn človeka vykonal, ale načúvajme aj slovám, ktoré kázal. Jeho slová vysvetľujú Jeho činy a utrpenie, prečo tam je a čo robí. Mimo všetkého, oddeľme toto utrpenie od utrpenia ostatných ľudí. Nie je to len pre osobu – Ježiša Krista, večného Boha, ktorý stvoril nebesá a zem –, ale aj z dôvodu Jeho utrpenia a osohu a ovociu, ktoré z tohto utrpenia vychádza, keďže žiadne iné utrpenie nedokáže vyprodukovať takéto ovocie. Ako ste už počuli, netrpel kvôli sebe, ale za  nás, aby sme boli oslobodení od hriechu a smrti. To vidíme v Jeho činoch, ako aj Jeho slovách, ktoré by mal každý kresťan prechovávať v srdci ako najväčší poklad.

Keď bol Ježiš pribitý na kríž aj s ďalšími zločincami, povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Sú to jednoduché slová, no plné útechy. Musíme si pamätať, že Kristus visiac na kríži, stál vo svojom povolaní a plnil úlohu, pre ktorú prišiel na zem aj tou modlitbou, ktorú vyslovil. To bol dôvod, prečo prišiel, ako hovorí v Jánovi (17,19): „A ja sa pre nich posväcujem, aby aj oni boli posvätení v pravde.“ V Jánovi (10,12) hovorí, že „život kladie za svoje ovce.“ Je mnoho veršov ako tieto. Všetky svedčia o Jeho utrpení za nás. Toto utrpenie vynáša až na kríž, kde pýta svojho Otca, aby odpustil tým, ktorí Ho naň pribili. Prosí, aby ich netrestal, ale im odpustil hriechy, a tak mohli všetci vidieť, prečo bol ukrižovaný. A toto je ten najväčší poklad nášho Pána Ježiša Krista: Nielenže trpí za hriešnikov, ale sa aj za nich modlí.

Áron (počas Mojžiša) mal tiež svoju ozdobu – sväté rúcho. No Kristove sväté rúcho bolo to, že visel v nahote. A napriek tomu niesol svoje kňazské povolanie excelentne a starostlivo a modlil sa za svojich nepriateľov.

Si pripravený? - 19. marec

Ten, ktorý dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro! Amen! Príď, Pane Ježiši!“ Zj 22:20

Mnoho ľudí dnes prehlasuje, že sú znovuzrodení. Ešte viac ich tvrdí, že veria v Boha. Ak by si chcel spraviť svojmu vzťahu s Bohom (alebo jeho absencii) lakmusový test, povedzme, čisto teoreticky, že by sme vedeli, že Ježiš Kristus príde presne o 15 minút. Ako by ťa to zasiahlo?

Ak ti poskočí srdce a povieš rovnako ako apoštol Ján: „Príď, Pane Ježiši!“ povedal by som, že tvoj život s Bohom je v poriadku.

No ak ti srdce zastane hrôzou a povieš: „Pätnásť minút? Ešte ma čaká obrovská dávka pokánia,“ povedal by som, že tvoj život s Ním nie je ideálny.

Človek, ktorí kráča s Bohom tak ako by mal, by sa mal vždy tešiť na druhý príchod Pána. Človek, ktorý skutočne pozná Boha, by mal vždy tak trochu smútiť za domovom v nebi. Je to tak v tvojom živote?

Ak by sa Ježiš Kristus vrátil dnes (a môže sa tak stať), bol by si pripravený? Ježiš povedal: „Jeden bude vzatý, druhý ostane“ (Mt 24:40). Keď si Pán príde pre svoju cirkev, niektorí tu ostanú. Čo sa stane s tebou?

Vždy je tu aj možnosť smrti. Nikdy si nemôžeš byť úplne istý. Nikto si nemôže byť istý. Čo ak je toto tvoja posledná možnosť zmieriť sa s Bohom a ty ju necháš prekĺznuť pomedzi prsty, lebo si myslíš, že na to budeš mať čas zajtra a že vždy bude ďalšia príležitosť? To nemôžeš vedieť.

Biblia nám hovorí, že prorok Izaiáš prišiel ku kráľovi Chizkiovi a povedal: „Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive“ (2. Kr 20:1). Si pripravený stretnúť sa s Bohom? Nečakaj. Naprav svoj život už dnes.

https://www.harvest.org

Keď nadprirodzené napadlo prirodzené - 15. marec

Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: Mužovia izraelskí, čo sa divíte tomuto? Alebo čo hľadíte na nás tak uprene, akoby sme svojou silou alebo zbožnosťou boli spôsobili, že chodí! Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, keď Pilát usúdil, že Ho treba prepustiť.“ Sk 3:12-13

Pre Petra to bolo buď – alebo. Mohlo to skončiť ako obrovské víťazstvo alebo ako ohromná pohroma. Buď by sa chromý postavil na nohy, alebo by sa zrútil na zem. No Peter vsadil všetko. A v ten deň nadprirodzené napadlo prirodzené. Boh sa rozhodol, že veci zmení.

Šimon Peter v sebe a zo seba nemal vieru na to, aby spravil to, o čo sa pokúšal. Bol to zázrak. Boh dal Petrovi mimoriadnu mieru viery, ktorá mu umožnila povedať chromému mužovi: „Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3:6) Následne mu Peter pomohol vstať.

Po tom, ako sa to stalo, Pán Petrovi ukázal, že má hlásať evanjelium. A Peter úžasným spôsobom opísal, kto je Ježiš Kristus.

Niekedy urobíme krok viery – ak máme záložný plán, záchytnú sieť. Myslím si, že to je jeden z dôvodov, prečo sú to často mladí ľudia, ktorí začínajú nové veci pre Pána. Nežili ešte dosť dlho na to, aby sa stali nadmieru opatrní. Nevedia to robiť inak.

Necháp ma zle. Opatrnosť má svoje miesto. Obozretnosť má svoje miesto. A ak si mladý, určite má svoje miesto aj hľadanie rady u starších, ktorí žili dlhšie ako ty.

No musíme povedať, že aj viera má svoje miesto. Riskovanie a podstupovanie rizika má tiež svoje miesto. A ako starneme, sme menej ochotní to podstúpiť, ako keď sme boli mladí. Peter bol ochotný spraviť krok viery. Si aj ty?

https://www.harvest.org