Prichádzajúci kráľ - 7. apríl

„Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice. Vyničím vozy z Efrajima a kone z Jeruzalema; zničené budú vojnové luky, a bude zvestovať národom pokoj; jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme.“ (Zach 9:9-10)

V starovekom Blízkom východe vstupoval kráľ do miest na vojnovom koni, aby vyjadril svoju vojenskú moc, obzvlášť keď vstupoval do novodobých miest, kde mohla byť jeho vláda považovaná za nelegitímnu, alebo sa mohla stretnúť s podozrením alebo úplným odmietnutím. Výnimkou z tohto zvyku bolo, keď milovaný kráľ vstupoval do svojho hlavného mesta. Tam vstupoval na oslovi ako dobromyseľný kráľ.

Prorok Zachariáš hovorí o dni, keď Jeruzalem uvidí návrat svojho kráľa. On raz a navždy porazí svojho nepriateľa, zabezpečí trvalú spásu a ustanoví novú všeobecnú vládu mieru. Táto nádej na pravého kráľa, jazdiaceho na oslovi, vedie zástup k zvolaniu: „Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ keď vidí Ježiša vchádzať do Jeruzalema na osliatku.

A predsa sa čoskoro tento zástup stane rozzúreným davom, ktorý volá po krvi: „Ukrižuj Ho!“ Ježiš, ktorý bol predtým vítaný ako vracajúci sa kráľ, sa stretne s násilným odmietnutím nepriateľského ľudu. Pravý kráľ sa vrátil do svojho hlavného mesta, aby zistil, že ho zradilo. Napriek tomu nasadol na osla, nie na vojnového koňa, a vstúpil v mieri. A vyhral konečné víťazstvo pre svojich zradných ľudí tým, že sa podrobil ich násiliu – nášmu násiliu –, čím v jednom rozhodujúcom víťazstve potvrdil našu vinu a dosiahol naše odpustenie. Ukázalo sa, že nepriateľ, nad ktorým tento kráľ zvíťazí, sme my, a cena víťazstva, po ktorom sme túžili, bola smrť nášho milovaného kráľa. A on to spravil. Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj dcéra Jeruzalem!

Modlitba

Pane, radujeme sa a nahlas voláme, že Ty si svojím životom zaplatil za našu zradu. Chválime Ťa ako nášho milovaného kráľa, na ktorého sme čakali. Príď a kraľuj v našom srdci, našich životoch a v našom meste. V Kristovom mene. Amen.

Termometer alebo termostat? - 6. apríl

„Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta.“

Je naozaj zaujímavé, čím sú známe niektoré mestá. Napríklad Rím nazývame aj večné mesto. Paríž poznáme ako mesto svetiel. New York je zas mesto, ktoré nikdy nespí. A Las Vegas dostalo prezývku mesto hriechu.

Nazaret sa v 1. storočí tiež mohol nazývať mestom hriechu. Obsadili ho rímski vojaci a bolo to jedno z miest, ktorým sa maximálne prechádzalo na iné miesto. Nazaret bol známy pre svoj hriech. Niekto ho raz popísal ako kolísku korupcie. Práve preto sa Natanael, keď sa dozvedel, že Ježiš je z Nazareta, pýtal: „Či z Nazareta môže byť niečo dobré?“ (J 1:46)

Predstavte si, že Ježiš by sa narodil dnes. Očakávali by sme, že sa narodí v Jeruzaleme, možno v Ríme, Londýne alebo v Paríži. Čo ak by sa však narodil v Las Vegas? Prišiel k nám Spasiteľ – Ježiš Lasvegaský. Presne tak znelo v 1. storočí meno „Ježiš Nazaretský“.

V tom skazenom meste však žila mladá žena s kráľovskou krvou. Mária bola čistá, hoci žila v nečistom svete. Ukázala nám, že svätým životom sa dá žiť aj na skazenom mieste. Často obviňujeme skazenú kultúru za to, akí sami sme. Pravdou však je, že úlohou Ježišových nasledovníkov, teda našou úlohou, je zasiahnuť a ovplyvniť kultúru.

Mám pre Teba otázku: Si termometer alebo termostat? Termometer je ovplyvnený okolím. V závislosti od teploty buď stúpa, alebo klesá. Termostat však mení svoje okolie. Na rozdiel od termometra reguluje okolité prostredie.

Necháš sa ovplyvniť tým, čo sa okolo teba deje, alebo máš na svoje okolie vplyv? Meníš kultúru, alebo kultúra mení Teba?

https://www.harvest.org

Poklad národov - 5. apríl

„Lebo takto hovorí Hospodin mocností: Len malú chvíľu ešte, a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou. Zatrasiem i všetkými národmi, a prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin mocností. Moje je striebro, moje je zlato – znie výrok Hospodina mocností. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako minulá – hovorí Hospodin mocností – a na tomto mieste spôsobím pokoj – znie výrok Hospodina mocností.“ (Ag 2:6-9)

Kniha Aggeus bola napísaná tým, ktorí sa vrátili z Babylona, aby znova vybudovali zničený Boží chrám. Bolo to povzbudenie a výzva pre obnovu uprostred trosiek, pre nádej napriek spustošeniu a pre vieru aj v časoch ťažkostí a sklamania.

V šiestom až deviatom verši Aggeus hovoril o dobe, keď sa svet zatrasie ako nikdy predtým. Je iróniou, že to malo byť útechou pre ľudí, ktorí stáli uprostred sutín! Aj keď sa to na prvý pohľad zdá ťažko pochopiteľné, pisateľ Listu Židom našiel útechu v otrase tohto sveta, „aby zostalo, čo sa nemôže otriasť. Preto buďme vďační a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo.“ (Žid 12:27-28)

V centre Aggeovho prehlásenia, že celé stvorenstvo (v. 6) a všetky národy (v. 7) budú otrasené, existuje prísľub, že „prídu skvosty všetkých národov“. „Skvosty“ je hebrejské slovo, ktoré môže fungovať ako jednotné alebo množné číslo. Inými slovami, nielen že prídu poklady národov do Božieho domu ako hold, ale bude taktiež Jeden, pravý poklad, ktorý naplní dom a bude cennejší ako všetko bohatstvo sveta. Podľa Aggea iba keď sa svet zatrasie, uvidíme, čo zostane stáť a ktoré poklady pretrvajú.

Keď sa náš svet trasie, si otrasený spolu s ním, alebo si napriek tomu neotrasiteľný? Keď ťa sklamú poklady tvojho srdca, zlyhá tvoje srdce, alebo sa drží pokladu všetkých národov?

Modlitba

Otče, pomôž mi držať sa Tvojho neotrasiteľného kráľovstva, keď sa môj svet trasie, pamätať, že Ježiš Kristus zažil zemetrasenie kríža, aby som ja bol stály a pamätať, že hoci poklady sveta môžu zlyhať, Ty si pokladom všetkých národov. V Kristovom mene. Amen.

Dobrý pastier - 4. apríl

„Určím nad nimi jedného pastiera, a ten ich bude pásť: svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť a on im bude pastierom. Ja, Hospodin, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude kniežaťom uprostred nich. Ja, Hospodin, som to povedal.

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, vyhubím zlú zver z krajiny, takže budú bývať bezpečne na púšti a budú spávať v lesoch. Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorka a zošlem dážď v primeraný čas. Budú to požehnané dažde! Vtedy poľný strom vydá svoje ovocie, i zem vydá svoju úrodu, a budú na svojej pôde v bezpečí. Potom poznajú, že ja som Hospodin, keď polámem ihlice ich jarma a vytrhnem ich z ruky tých, ktorí si ich podmanili. Nebudú už korisťou národov, nebude ich žrať divá zver, ale budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší. Zriadim pre nich slávny sad a nebudú už zachvátení hladom v krajine, nebudú znášať potupovanie od pohanov. Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom – znie výrok Hospodina, Pána. A vy, moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš Boh – znie výrok Hospodina, Pána.“ (Ez 34:23-31)

V Biblii sa niekoľkokrát vyskytuje obraz Božieho ľudu ako stáda oviec. V predchádzajúcich veršoch 34. kapitoly Ezechiela sú súčasní pastieri (vládcovia Izraela) pokarhaní za svoje zneužívanie moci (Ez 34:1-22). Prorok opisuje situáciu, ako stučneli a zbohatli na úkor tých, o ktorých sa mali starať. Čítame, že kvôli tomu ich Boh bude súdiť. Kapitola mení svoje zameranie, pretože varovanie sa mení na prísľub budúcnosti vo vyššie uvedených veršoch. Pán nielenže zachráni svoje ovce, ale taktiež ustanoví kráľa, ktorý ich, podobne ako Dávid, bude pásť spôsobom, ktorý prinesie trvalý pokoj (v. 25). Bol to mier a pokoj, ktoré ľudstvo stratilo kvôli hriechu (1M 3:15, 4:8) a na ktoré proroci ako Ezechiel odvtedy ukazovali (Iz 9:6-7). Tu dvíhame naše oči, aby sme videli Ježiša, ktorý je Božím ideálnym pastierom a kráľom a opakom skorumpovaného vedenia, ktoré je opísané v predchádzajúcej časti kapitoly.  

Autori evanjelií nám hovoria, že Ježiš prišiel, aby zvestoval evanjelium chudobným, hlásal prepustenie zajatým a navrátenie zraku slepým (L 4:18). Je to Ježiš, ktorý plače nad Jeruzalemom, pretože nepoznal, čo mu prinesie mier (L 19:41). Je to Ježiš, ktorý kladie život za svoje ovce, aby sme mohli mať pokoj s Bohom a s inými ľuďmi. A je to Ježiš, ktorý jedného dňa prinesie svetu večný mier skrze svoj návrat (Zjav 21). Medzitým tu sú obdobia sklamania a utrpenia, pri ktorých môžeme niekedy strácať nádej, že Boh splní svoj prísľub. Nespravodlivosť sveta nás môže robiť cynickými. V takýchto časoch musíme premýšľať o Ježišovi ako o našom dobrom pastierovi a pamätať na to, že pretože položil život za svoje ovce, jedného dňa budeme „bývať v dome Hospodinovom naveky“.

Modlitba

Pane Ježiši, ďakujem Ti za Tvoju lásku a starostlivosť o Tvoje ovce. Ďakujem Ti, že si položil svoj život na kríži, aby som ja mohol poznať Tvoj pokoj a byť prijatý do Tvojej rodiny. Počas tohto obdobia reflexie, vo svetle Tvojej lásky ku mne, pomôže mi nájsť spôsoby, ako hľadať pokoj v mojich vzťahoch a klásť svoj život za iných. V Kristovom mene. Amen.

Výhonok - 3. apríl

„Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov –, keď splním dobré zasľúbenie, ktoré som dal domu Izraela a domu Júdovmu. V tých dňoch a v tom čase spôsobím, aby Dávidovi vyrástol spravodlivý Výhonok, ktorý uskutoční právo a spravodlivosť v krajine. V tých dňoch bude Júda zachránený, Jeruzalem bude prebývať v bezpečí a pomenujú ho: Hospodin je naša spravodlivosť.

Lebo takto vraví Hospodin: Nebude chýbať Dávidovi ten, kto má sedieť na tróne domu Izraela. Ani lévijským kňazom nikdy nebude chýbať predo mnou ten, ktorý mi bude obetovať spaľované obete, spaľovať pokrmové obete a pripravovať zábitné obete.“ (Jer 33:14-18)

Je ľahké padnúť do pasce myslenia, že Božia láska a záujem o nás rastie a klesá podľa toho, ako dobre žijeme naše kresťanské životy. Koniec koncov, my sami často dávame a odoberáme našu lásku druhým v závislosti od toho, či žijú spôsobom, ktorý sa nám páči. Našťastie, hoci sme poznačení nestálosťou, Boh je stály.

Prostredníctvom proroka Jeremiáša pripomína svojmu ľudu, že sa môžu spoľahnúť na Jeho zasľúbenia a že tam bude vždy pre nich. Sľubuje svoju stálosť a vernosť: „Nebude chýbať Dávidovi ten, kto má sedieť na tróne domu Izraela. Ani lévijským kňazom nikdy nebude chýbať predo mnou ten, ktorý mi bude obetovať spaľované obete“ (v. 17 – 18). Nakoniec, Ježiš je kráľ, ktorý zostáva na tróne a ktorý seba samého ponúkol ako konečnú obeť.

Ježiš je spravodlivý Výhonok, ktorý nám ponúka svoju spravodlivosť, aby sme sa nikdy nemuseli báť, že nás Boh odmietne. Kvôli tomu môžeme Bohu priniesť naše vlastné zlyhania a nevernosť. Ježiš sa k nám neobráti chrbtom. Každý deň môžeme priniesť naše pokánie a vedieť, že On ho príjme. Môžeme počítať s tým, že Boh nám dá nový začiatok pre život, smrť a vzkriesenie Ježiša. My všetci potrebuje každý deň nový začiatok. Ak prídete, a budete o neho žiadať, Boh bude verný a dá vám ho.

Modlitba

Pane Ježiši, ďakujem Ti, že Tvoje milosrdenstvo je nové každé ráno a Tvoja vernosť je veľká. Daj mi milosť činiť dnes pokánie z vecí, ktorými som Ťa nepotešil, a daj, aby som sa spoliehal na skutočnosť, že Ty ma nikdy neopustíš ani nezanecháš, keď sa snažím chodiť po Tvojich cestách. V Kristovom mene. Amen.

Duch - 2. apríl

„Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha; chválospev namiesto malomyseľnosti; aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil.“ (Iz 61:1-3)

V poslednom z našich textov z Izaiáša končíme pasážou, ktorá nám dáva nádej o Duchom vedenej premene. Pánov pomazaný, ktorý bol v predchádzajúcich kapitolách opísaný ako kráľ aj služobník, prišiel, aby hlásal dobrú správu pre chudobných, ľudí zlomeného srdca, zajatcov aj väzňov. Tento pomazaný je služobník, ktorý je naplnený súcitom k núdznym, rovnako je aj kráľom, ktorý má moc vykonať túto zmenu.

Je ťažké nečítať túto pasáž bez pocitu túžby, radosti a nádeje. Naše srdcia sú priťahované nádejou, že sa náš smútok môže premeniť na krásu, radosť, chválu, spravodlivosť a slávu. Naše životy sú veľmi odlišné od sveta Židov v exile, ale táto pasáž hovorí do hĺbky našich rozčarovaných sŕdc. Rezonuje v nás pocit, že aj my sme chudobní, zlomeného srdca, odcudzení a uväznení vo väzeniach, ktoré sme vytvorili. Hľadáme niečo alebo niekoho, kto by nás zachránil pred ťažkosťami, v ktorých sa často nachádzame, pretože nedokážeme kontrolovať život našou inteligenciou, peniazmi alebo silou vôle. Kto je ten pomazaný, ktorý nás privedie k presvedčeniu, že nie sme sami, odkázaní na naše vlastné patetické a nemohúce snaženie?

Zo všetkých častí Starej zmluvy, ktoré mohol Ježiš použiť na začatie svojej verejnej služby, číta Ježiš túto pasáž z Izaiáša a potom končí odvážnym vyhlásením: „Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach.“ (L 4:21) Keď premýšľate nad vecami, ktoré vás priviedli k tomu, že sa cítite opustení a bezmocní, spomeňte si, že nádej na premenu prezentovaná v Izaiášovi bola naplnená, a Ježiš je dlho očakávanou túžbou našich sŕdc. 

Modlitba

Nebeský Otče, skrze Krista, pomazaného, si dosiahol to, čo som ja zo svojich vlastných schopností nemohol nikdy spraviť. Napriek tomu sa v počas môjho každodenného života obraciam na seba a inštinktívne vkladám moju nádej na zmenu do takmer všetkého okrem Teba. Pomôž mi vidieť väčšiu plnosť toho, čo Kristus dosiahol, aby som mohol vložiť moju nádej do Neho a okúsiť veľké uzdravenie, slobodu a pokoj, ktoré milostivo dáva. V Kristovom mene. Amen.