Kristova myseľ - 29. august

„Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.“

(2Tim 1:7)

Mnoho telesných a duševných chorôb sme si spôsobili sami. Napríklad, vredy sú často spôsobené obavami a úzkosťou. Srdcové infarkty sú mnohokrát spôsobené preťažením. Bezdôvodné obavy, strach, predsudky, nenávisť a závisť môžu prispieť k mentálnemu stresu, ktorý by mohol viesť k mentálnemu ochoreniu. Jedným zo spôsobov, ako si udržať zdravú myseľ, je vyhnúť sa tejto praxi. Avšak biblická cesta k zdravej mysli je nasledovná: „Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus.“ Ak máš myseľ Kristovu, obavy nahradí dôvera, nenávisť láska a strach viera.

Modlitba dňa

Zdá sa, akoby ma obavy niekedy premáhali, Pane Ježiši, ale potom si spomeniem na tvoj dar moci, lásky a zdravej mysle. Ďakujem Ti za zasľúbenie uzdravenia a lásky, keď na Teba myslím, môj milovaný Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Citlivá otázka - 28. august

„Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“ F 4:19

Pravdepodobne nie je jasnejší dôkaz duchovnej zrelosti ako štedrosť v dávaní peňazí. Martin Luther povedal: „Nevyhnutné sú tri obrátenia: srdca, mysle a peňaženky.“

Často je to posledná oblasť, ktorú obrátime k Bohu. Chceme si udržať plnú kontrolu. Je nám nepríjemné, keď sa táto téma čo i len nadhodí. Možno že naše nepohodlie je znakom, že táto oblasť nie je v našom živote v poriadku.

Biblia sa tejto téme venuje pomerne často. Stojí za to poznamenať, že peniaze sú také dôležité, že sú hlavným námetom takmer polovice podobenstiev, ktoré rozprával Ježiš. Navyše sa touto témou zaoberá až sedmina veršov Nového zákona.

Pre vašu predstavu, ako je to v porovnaní s inými témami, Biblia ponúka 500 veršov o modlitbe, takmer 500 sa týka viery a 2 000 veršov je o peniazoch. Boh chce, aby bola táto oblasť v našich životoch v rovnováhe.

V liste veriacim vo Filipách Pavol napísal: „Teraz mám všetko, čo potrebujem, ba aj navyše. Som zahrnutý vašimi darmi, čo ste poslali po Epafroditovi. Sú ľúbeznou vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu.“ (F 4:18, Botekov preklad)

Epafroditus priniesol od týchto veriacich mimoriadny dar. To sa apoštola hlboko dotklo, pretože to bol obetný dar. Boli iní, ktorí mu mohli pomôcť, ale neurobili to. Pavol hovoril: „Nech vás Boh za to požehná. Bohu sladko vonia, že ste takto dávali.“

Väčšinu zborov finančne podporuje relatívne malé percento ľudí, ktorí objavili radosť z dávania. Trúfol by som si povedať, že je to dôsledok – títo ľudia odhalili aj tajomstvo spokojnosti.

https://www.harvest.org

Problémy ľudskej rasy - 27. august

„Daj do poriadku svoj dom…“

(2Kr 20:1)

Človek odsudzuje sám seba tým, že odmieta Božiu spásu. V láske a milosti Boh ponúka mužom a ženám spôsob úniku, cestu spasenia, nádej a očakávanie lepších vecí. Človek vo svojej slepote, hlúposti, tvrdohlavosti, samoľúbosti a láske k hriešnym pôžitkom odmieta Božiu jednoduchú metódu úniku pred bolesťami večného vyhnanstva. Predstav si, že by si bol chorý a zavolal by si lekára, ktorý by prišiel a dal by ti lekársky predpis. Keď si si to premyslel, rozhodol si sa ignorovať jeho radu a odmietol si lieky. Keď by sa po pár dňoch vrátil, našiel by vás v oveľa horšom stave. Mohol by si obviniť lekára? Mohol by si ho brať na zodpovednosť? Dal ti lekársky predpis, predpísal liek. Ty si ho však odmietol!

Práve tak Boh predpisuje riešenie na problémy ľudskej rasy. Tým riešením je osobná viera a vernosť Ježišovi Kristovi. To riešenie je „znovuzrodenie.“ Ak ho úmyselne odmietame, potom musíme znášať následky a nemôžeme z toho obviňovať Boha. Je to chyba Boha, ak my odmietame riešenie?

Modlitba dňa

Pane Ježiši, ako si si sadol a hľadel na Jeruzalem, plakal si. Daj mi rovnaký súcit pre tých, ktorí neprijali Tvoje riešenie a neznovuzrodili sa.

Billy Graham Evangelistic Association

Božia časť a naša časť - 26. august

„Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ F 4:13

Dávid povedal: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.“ (Ž 23:1) Ak ti stále niečo chýba, možno Pán ešte nie je tvojím pastierom. Ak by bol skutočne tvojím pastierom, potom by si v Ňom našiel spokojnosť i naplnenie.

Spokojnosť apoštola Pavla bola výsledkom jeho blízkeho a intímneho priateľstva s Ježišom, vďaka ktorému sa mohol pozdvihnúť nad okolnosti. Dalo mu silu poradiť si s čímkoľvek, čo mu prišlo do cesty. Napísal: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (F 4:13)

V podstate hovoril: „Nezáleží na tom, čo ma postretne, zvládnem to skrze Krista.“ Toto je úžasná rovnováha, odhaľuje nám náš diel a Boží diel. Pavol nepovedal, že kresťan všetko môže sám. Ani že Boh všetko spraví za kresťana. Boh niečo urobí, a potom my musíme odpovedať na to, čo On koná.

Sú zdroje i sila, ale my si ich musíme prisvojiť. Boh nám dal silu byť takým mužom a ženou, akými nás povolal, ale musíme si to privlastniť.

Iba Boh sa môže zmocniť, ale len my sa môžeme podriadiť. Len Boh môže viesť, no len my môžeme nasledovať. Len Boh nás môže usvedčiť z hriechov, no len my môžeme robiť pokánie. Boh neprekročí hranicu našej slobodnej vôle a nedonúti nás spraviť to, čo od nás chce. Ak by to urobil, potom by sme neboli nič viac ako roboty. Ale pretože chce, aby sme konali zo slobodnej vôle, On začína, ale my musíme odpovedať na to, čo koná.

Je to Boh, kto pracuje, ale my sa mu musíme podriadiť.

https://www.harvest.org

Zatvor oči rozumu, spoľahni sa na Pána a drž sa Ho - 25. august

„V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im:  Pokoj vám!  Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána." J 20:19-20

Odkiaľ pochádza kresťanský pokoj, keď je nerušený uprostred ťažkostí? Pochádza z viery v Krista. Pretože keď celým srdcom verím Pánovi, vtedy môže moje srdce povedať: „Môj Pán Kristus prekonal moje utrpenie, hriech, smrť a všetko zlo svojím vzkriesením a chce byť so mnou, aby mi nič nechýbalo ani na tele, ani na duši, aby som mal dostatok všetkého a aby ma nezastihlo žiadne nešťastie.“ – Ak tomu verím, je nemožné, aby som si zúfal a bol nesmelý bez ohľadu na to, ako veľmi ma hriech ťaží. Pretože viera je vždy prítomná a hovorí: „Ak ťa tvoje hriechy ťažia; ak ťa desí smrť, odvráť svoj zrak na Ježiša, ktorý pre teba zomrel a vstal a prekonal všetko nešťastie: Čo ti škodí? Čoho sa chceš obávať? Podobne, ak na teba útočí nejaké iné nešťastie, napr. choroba alebo chudoba, odvráť od nich svoj zrak a zatvor oči rozumu, spoľahni sa na Pána a drž sa Ho. Potom budeš posilnený a potešený. Žiadne zlo, s ktorým sa stretneš, nie je také veľké, aby ťa zranilo a vrhlo do zúfalstva, ak sa pozeráš na Krista a veríš mu. To je dôvod, prečo je nemožné, aby toto ovocie chýbalo: Kde je viera, tento pokoj ju bude nasledovať. Z pokoja plynie ďalšie ovocie, ako sa píše v evanjeliu, kde Kristus prišiel k učeníkom a povedal: „Pokoj vám! Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok.“ Potom boli šťastní, že videli Pána. Naozaj museli byť potešení, pretože najväčšia radosť, akú môže srdce zažiť, je uvidieť Krista. V minulosti nás učili, aby sme sa pozerali na svoje ruky. To znamená, že nás učili, aby sme sa spoliehali na svoje skutky. Výsledkom toho nebola žiadna radosť. Keď však vidíme Krista, sme potešení. A to sa deje vierou, pretože toto je to, čo sv. Pavol hovorí v Liste Rímskym 5:1-2: „A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej.“ Takže máme ovocie, na základe ktorého nás rozpoznajú ako pravých kresťanov. Pretože tí, ktorí nemajú pokoj tam, kde svet nepozná nič iné ako nepokoj; tí, ktorí nie sú potešení tam, kde svet nemá nič iné len smútok a žiaľ – tí ešte stále nie sú kresťanmi a ešte neveria. O tom spievame v chválospeve, ktorý je zameraný na vzkriesenie, ale nikto mu nerozumie. Avšak človek, ktorý chválospev napísal, mal správne pochopenie Veľkej noci. Pretože to nenecháva na Pánovom vzkriesení, keď vraví: „Kristus je vzkriesený z temného väzenia hrobu,“ ako by to stačilo. Takisto Jeho vzkriesenie aplikuje na nás, keď dodáva: „Jasáme s radosťou.“ Ako v ňom ale môžeme jasať, keď z toho nič nemáme a neprivlastníme si to? Preto, ak v ňom mám jasať, musí to byť moje, takže to môžem považovať za svoje vlastníctvo, aby som z toho mal úžitok. A nakoniec uzatvára chválospev slovami: „Kristus ukončí všetok smútok,“ takže iba Kristova útecha nám môže dať radosť v každom nešťastí. On sám chce byť tou útechou, aby sme sa ho v každom nešťastí držali. Pretože On prekonal všetko nešťastie, aby sme z toho mali úžitok. A svojím vzkriesením potešuje všetky vystrašené mysle a zarmútené srdcia. Toto je to, čo sa v danom evanjeliu týka viery a jej ovocia.

St. Louis ed., 11:728-729.

Vzájomne sa milujte - 24. august

„Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.“

(1J 1:7)

Dostal som list od muža zo Charlotte v Severnej Karolíne. Povedal, že až do našej kampane v Charlotte bol plný nenávisti, trpkosti a predsudkov voči ľuďom inej rasy. Pridal sa k jednej extrémistickej organizácii a len tesne sa z neho nestal násilník. Zo zvedavosti prichádzal na stretnutia a v jeden večer sa slávne obrátil. Vyznal: „Všetka horkosť, nenávisť, zloba a predsudky ma zrazu opustili.“ Ocitol som sa v poradni, kde som sedel za človekom inej rasy. Cez slzy som zovrel ruku toho muža, ktorého by som pred pár hodinami neznášal. Môj rasový problém sa vyriešil. Teraz zisťujem, že milujem všetkých ľudí bez ohľadu na farbu ich pokožky.

Jedine Kristus vyriešil zložitý rasový problém, ktorému dnes svet čelí. Pokiaľ ľudia všetkých rás neprijmú Krista ako Spasiteľa, nebudú mať schopnosť vzájomne sa milovať. Kristus môže dať nadprirodzenú lásku, ktorá ti umožňuje milovať dokonca aj tých, ktorých by si ináč nemohol milovať.

Modlitba dňa

Nebeský Otče, naplň ma tou nadprirodzenou Ježišovou láskou, ktorá mi umožňuje zasiahnuť miliardy ľudí, ktorých by som sám zo seba nedokázal milovať.

Billy Graham Evangelistic Association