Ako Kristus vstupuje do našich sŕdc - 11. august

„V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!“ (J 20:19)

Táto časť Evanjelia podľa Jána vyzdvihuje ovocie viery a opisuje podstatu viery. Medzi ovocie viery okrem iných patria aj pokoj a radosť, ako píše Pavol v Liste Galatským 5:22-23, keď vymenúva všetky druhy ovocia viery: „Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.“ Verš z Evanjelia podľa Jána by sme mohli rozdeliť na dve časti. V prvej časti Kristus stojí uprostred učeníkov, ktorí tam ustráchane sedia s nespokojným srdcom a pravdepodobne sa obávajú, že môžu každú chvíľu zomrieť. No Ježiš k nim prichádza a upokojuje ich slovami: „Pokoj vám!“ To je prvé ovocie viery. Ježišove láskavé slová potom priniesli aj druhé ovocie. Učeníci sa totiž zaradovali, keď uvideli Pána. Ježiš im potom udeľuje moc viery a autoritu nad všetkým na nebi i na zemi, čo najviac vyzdvihuje slovami: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ A pokračuje: „Prijmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im.“ Teraz si to postupne prejdime. Ako často hovoríme, vierou by si mal každý z nás prisvojiť vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Už sme mnohokrát povedali, že nestačí len veriť, že vstal z mŕtvych. Z takej viery totiž nepramení ani radosť, ani sila, ani moc. Preto musíš uveriť, že vstal pre teba, pre tvoje dobro. Ježiš sa nedostal do tejto pozície sám kvôli sebe, ale aby pomohol tebe a všetkým, ktorí v Neho veria. Porazil hriech, smrť a peklo. Kristus vstupuje cez zatvorené dvere, vchádza a postaví sa uprostred učeníkov. Stojí medzi učeníkmi, čo znamená, že stojí v našich srdciach. Je v našom strede, teda je náš, presne ako stojí aj v evanjeliu a učeníci sú pri Ňom. A keďže stojí uprostred našich sŕdc, počujeme Jeho príjemný hlas, keď nášmu svedomiu hovorí: „Pokoj, si v bezpečí. Tvoje hriechy sú odpustené, sú preč. Už ťa nič nezraní.“ Ježiš vstupuje do našich sŕdc presne tak, ako vošiel k učeníkom cez zatvorené dvere – prešiel cez drevo a kameň, no nič nepoškodil. Akoby sa ich ani nebol nedotkol. To znázorňuje, ako Pán prichádza do našich sŕdc a stojí uprostred nás. Deje sa to skrze kázanie Slova. Keďže Pán Boh nás poveril, aby sme zvestovali Slovo, v žiadnom prípade by sme nemali pohŕdať smrteľníkmi, do úst ktorých Pán dal svoje Slovo. Tiež by sme si nemali myslieť, že každý by mal čakať na akúsi výnimočnú kázeň z neba, počas ktorej by k nemu Boh verbálne prehovoril. Ak chce teda Boh niekomu dať vieru, používa si kázne ľudí a hovorené slovo. Vojsť cez zatvorené dvere znamená, že Ježiš vstupuje do našich sŕdc skrze Slovo, no nič pritom nezničí ani nezarmúti. Keď vstupuje Božie slovo, nezraňuje svedomie ani nezarmucuje srdce, pochopenie či vonkajšie zmysly na rozdiel od falošných učiteľov, ktorí ničia všetky dvere aj okná, vtrhnú dnu ako zlodeji, nič nenechajú na svojom mieste, pomýlia a zrania život, svedomie, rozum aj myseľ. Kristus to nerobí. Taká je moc Božieho Slova. Máme teda dve časti – kázanie a vieru. Kristove vstúpenie je kázanie. To, že stojí v našom srdci, je viera. Nestačí totiž, aby stál pred našimi očami či ušami. Musí stáť uprostred, v našom srdci, a darovať nám svoj pokoj.

St. Louis ed., 11:724-726.

Uspokojenie duše - 10. august

„Raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe…“

(5M 26:11)

Cirkev často negatívne reagovala na zlo bez toho, aby nám pripomenula, že Boh má nesmierny záujem o to, aby sme našli uspokojujúci spôsob života tu a teraz. My kresťania sme priveľa hovorili o negatívach kresťanských skúseností, až sme zabudli zdôrazniť pozitívne, radostné, vzrušujúce a víťazné skúsenosti každodenného spoločenstva s Kristom. Boh povedal, že veci nás neuspokoja. Boh uspokojuje! Toto je tajomstvo uspokojenia duše. Nech sa tvoja duša kochá. Odstráň prekážky, zbúraj bariéry a nechaj svoju dušu nájsť naplnenie jej najskrytejších túžob v spoločenstve s Bohom.

Modlitba dňa

Nie sú slová, ktoré by opísali moju vďačnosť voči Tebe za Tvoju milujúcu dobrotivosť, môj Pán a Spasiteľ. Prijmi moju chválu a lásku.

Billy Graham Evangelistic Association

Zachraňujúca viera - 9. august

„Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!“ (Sk 16:31)

Asi si vieš spomenúť aspoň na jednu, možno na viac situácií, keď k tebe prišiel niekto s veľmi odhodlaným výrazom v tvári a Bibliou v ruke. Potom sa ťa opýtal: „Si zachránený?“

Neviem, ako ty, ale predtým než som sa ja stal kresťanom, vysmial by som sa z toho, keby som niekoho počul hovoriť niečo také. Myslel som si, že je to výraz pre tých, čo naháňajú senzácie. „Napokon,“ pomyslel by som si, „nie som v horiacom dome. Netopím sa v mori. Čo tým myslia?“

Výraz „zachránený“ je naozaj veľmi výstižný opis toho, čo sa udeje s človekom, ktorý uverí v Ježiša Krista. My sme skutočne stratení. Naša situácia je v skutočnosti ešte horšia, ako keby sme boli v dome, ktorý horí, alebo stratení v mori. Boli sme oddelení od Boha, speli sme k istému odsúdeniu na mieste zvanom peklo.

Je možné mať vieru diabla. Môžeš mať veľmi pevnú vieru, že určité veci sú pravda. Môžeš mať zbožnú úctu a rešpekt pred Bohom, a predsa nikdy nemať vieru – v biblickom slova zmysle –, vieru, ktorá zachraňuje. List Jakuba 2:19 hovorí: „Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia.“ Taká je viera diabla.

Nestačí len rozumom uznať, že určité veci sú pravda; musíš sa tak aj správať. Sk 16:31 hovoria: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený...“ Iba ty môžeš prijať do svojho života Krista. Iba ty môžeš volať na Pána a dostať odpustenie, a On ti odpustí hneď teraz. On ťa zmení – ak k Nemu prídeš.

https://www.harvest.org

Záchranca Ježiš - 8. august

„Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou...“

(Ž 46:2)

Písmo nám vraví, že Boh nikoho nepokúša. Pokušenie vždy prichádza od diabla. Boh nás bude skúšať a umožní nám vytrvať v pokúšaní, ale diabol je ten, čo pokúša. Ako ho premôžeme? Malé dievčatko raz prezradilo svoju metódu. „Ak diabol prichádza a klope na dvere,“ povedala, „neotvorím mu. Pošlem k dverám Ježiša.“ Presne toto je cesta, akou vytrváme v pokušení. Pošlime k dverám Ježiša!

Modlitba dňa

Pane Ježiši, pomôž mi, aby som pamätal na silu Tvojho svätého mena!

Billy Graham Evangelistic Association

Príhodný čas - 7. august

„Ale keď Pavel hovoril o spravodlivosti, o zdržanlivosti a o budúcom súde, naľakal sa Felix a odpovedal: Nateraz môžeš odísť; v príhodnom čase si ťa predvolám.“ (Sk 24:25)

Podľa povesti išli traja diablovi učni na zem, aby dokončili svoje učenie. Rozprávali sa so satanom, kráľom všetkých diablov, o plánoch, ako pokúšať a zničiť ľudstvo.

Prvý povedal: „Poviem im, že žiaden Boh neexistuje.“

Diabol povedal: „Nie, to nebude fungovať. Ľudia vedia, že Boh jestvuje.“

Druhý povedal: „Poviem im, že peklo neexistuje.“

„Nie,“ povedal diabol, „väčšina ľudí hlboko v srdci vie, že peklo jestvuje a príde súd.“

Tretí povedal: „Poviem im, že sa nemusia ponáhľať.“

„Choď,“ povedal satan, „a zničíš ich tisíce.“

Takto funguje odkladanie na neskôr. Nepovie: „Neurobím to.“ To je príliš definitívne. Namiesto toho povie: „Vrátim sa k tomu neskôr.“

V 24. kapitole Skutkov nachádzame príbeh majstra v otáľaní – rímskeho vladára menom Felix. Mal možnosť počúvať jedného z najväčších kazateľov, akí kedy žili, apoštola Pavla. Ale Felix neveril posolstvu, ktoré Pavol kázal.

Takmer sa zdá, že pre Felixa to bude moment rozhodnutia, keď všetko do seba zapadne. Bol usvedčený Duchom. Poznal, že potrebuje Boha. Pravdepodobne aj rozumom uznával pravdu evanjelia. Ale povedal Pavlovi: „Nateraz môžeš odísť; v príhodnom čase si ťa predvolám.“ (Sk 24:25)

Opakovanie otupuje potenciál pravdy. Čím viac niečo počúvame, tým sme voči tomu odolnejší. A keď sa takto ľudia správajú k evanjeliu, zatvrdnú práve voči tej pravde, ktorá ich mohla obmäkčiť. Nakoniec budú odsúdení presne tým posolstvom, ktoré ich mohlo oslobodiť.

https://www.harvest.org

Vyriešenie problému - 6. august

„Hospodine, Ty nám zaručíš pokoj, lebo aj všetky naše diela Ty si za nás vykonal.“

(Iz 26:12)

Len pred niekoľkými rokmi deti potešila príležitosť výletu do prístavu, kde by videli, ako prichádzajú lode. Dnes sú deti presýtené vrtuľníkmi a stíhačkami. My, ktorí sme raz boli nadšení z telegrafu, teraz berieme za samozrejmosť zázrak televízie. Nie až tak dávno bolo mnoho fyzických chorôb považovaných za beznádejné a neliečiteľné. Dnes máme natoľko účinné lieky, že dávne ochorenia sa stávajú zriedkavými. Dosiahli sme toho veľa, o tom niet pochýb. Avšak so všetkým pokrokom sme nevyriešili základný problém ľudskej rasy. Môžeme postaviť najvyššie budovy, najrýchlejšie lode, najdlhšie mosty – ale stále si nevieme rozkázať alebo žiť spolu pokojne a v rovnosti.

Modlitba dňa

V tom, že milujem, a som milovaný Tebou, je všetko, po čom som túžil, môj Spasiteľ Ježiš Kristus.

Billy Graham Evangelistic Association