Koreň problému - 4. jún

„Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ – z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch?“ (Jk 4:1)

Myslím, že sa zhodneme na tom, že ľudské sebectvo spôsobuje mnoho našich problémov. Sebectvo či egoizmus je koreňom mnohých hriechov.

Je zaujímavé, že túto ľudskú črtu pozorujeme už na malých deťoch. Všimli ste si niekedy dve hrajúce sa deti, ktoré sa nezaujímajú o hračku len do momentu, keď ju zdvihne to druhé dieťa? Zrazu ju chcú obe. Kričia a naťahujú sa, až napokon hračku zničia. Len preto, že jedno dieťa chce presne to, čo má to druhé. Taká je ľudská podstata. Rodíme sa s touto vlastnosťou a kráčame s ňou celým životom.

Jakub hovorí: „Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ – z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch?“ (Jk 4:1) Presne o to ide. Všetko chceme podľa seba.

Koľko problémov našej spoločnosti pochádza zo sebectva? Keď sa rozpadávajú manželstvá, z veľkej časti za to môže práve sebectvo. Ľudia spolu spia pred manželstvom, lebo sú sebeckí. Koreňom smilstva je sebectvo. Pomenujte problém, a vo väčšine prípadov v ňom nájdete zapletené sebectvo.

Pavol varuje veriacich vo Filipách, aby neboli sebeckí: „Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba.“ (F 2:3) Nenechajte sa ovládať sebectvom.

https://www.harvest.org

Svetlo a tieň - 3. jún

„Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá,  plň povolanie evanjelistu, konaj si službu.“

(2Tim 4:5)

Všetky umelecké majstrovské diela zahŕňajú rovnako svetlo, ako aj tieň. Šťastný život nie je ten, ktorý je plný slnečnej žiary, ale ten, ktorý na to, aby vytvoril krásu, používa oboje, svetlo aj tieň. Najlepší hudobníci sú spravidla tí, ktorí vedia, ako vytvoriť pieseň zo smútku. Fanny Crosby, ktorej duch planul vierou v Krista, videla viac svojimi nevidiacimi očami, než vidí väčšina z nás normálnym zrakom. Dala nám jedny z najlepších gospelových piesní, ktoré potešujú naše srdcia a životy. Pavol a Sílas vo väzení zamorenom potkanmi vo Filipách, bičovaní väzenským dozorcom, spievali o polnoci svoj chválospev. Ich trpezlivosť v utrpení a prenasledovaní však viedla k usvedčeniu pohanského väzenského dozorcu.

Modlitba dňa

Nech sa moje srdce naučí spievať uprostred zdanlivej temnoty. Udeľ mi Svoju milosť, aby som Ťa chválil, Pane Ježiši.

Billy Graham Evangelistic Association

S radosťou buďte menej ako ničota! - 2. jún

„Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno.“ (F 2:5-9)

Kristus sa taktiež pokoril a ponížil, a to nielen tak, že sa stal človekom. Tým to však nekončí, Ježiš sa stal menším než všetci ľudia, keď sa ponížil a stal sa služobníkom nás všetkých, aby nám preukázal najväčšiu službu – položil za nás svoje telo a svoj život. Bol vystavený nielen ľuďom, ale zároveň hriechu, smrti a diablovi. To všetko pre nás niesol. Navyše, trpel najpotupnejšou smrťou, smrťou na kríži, nie ako človek, ale ako obyčajný červ (Ž 22:7). V skutočnosti trpel ako najväčší lotor na zemi. No toto všetko neurobil preto, lebo sme si to zaslúžili, alebo sme toho boli hodní. Veď kto by si zaslúžil takúto službu od osoby, akou je Kristus? On to však urobil z poslušnosti k Otcovi. Svätý Pavol tu jediným slovom odomyká nebeské brány a umožňuje nám nahliadnuť do údolia Božieho majestátu a uzrieť neopísateľnú milosrdnú vôľu a lásku Otcovho srdca voči nám, aby sme pochopili, že to, čo milostivý Kristus mal spraviť a aj urobil, bolo od večnosti Božou radosťou. Je azda niekto, koho srdce tým nie je dotknuté? Niekto, kto by nemal dôvod milovať, chváliť a vzdávať vďaky? Je azda niekto, kto by sa nemal na oplátku stať služobníkom pre tento svet a zároveň byť menej ako ničota, keďže Boh mu dáva nesmiernu hodnotu tým, že mu v Synovej poslušnosti bohato prejavuje Otcovu vôľu? Ó, aké to slová hovorí svätý Pavol na tomto mieste a nikde inde. Musel byť naozaj horlivý, radostný a usilovný. Myslím, že presne tieto jeho slová vystihujú, čo znamená prísť k Otcovi cez Krista. Nikto neprichádza ku Kristovi, ak ho Kristus nepritiahne či nepriláka týmto náležitým, láskavým a príjemným spôsobom. Ach, koľko je kazateľov viery, ktorí si myslia, že všetko vedia, no nezacítili ani neokúsili žiaden z týchto Božích prejavov! Ach, ako rýchlo sa stávajú učiteľmi, ktorí nikdy neboli študentmi! Neokúsili túto Božiu službu, a preto nie sú schopní slúžiť. Ostávajú len neužitočnými tárajmi. Kristus sa v poslušnosti Bohu a v službe nám úplne ponížil a stal sa služobníkom všetkých ľudí, preto Ho Boh nadmieru povýšil nad všetkých anjelov, nad celé stvorenstvo, nad smrť, diabla a peklo. Teraz sa však už vzdal podoby služobníka a odložil ju. Nielenže teraz ostáva vo svojej božskej podobe, ale zároveň je velebený, oslavovaný, vyznávaný, uctievaný, kážu o Ňom a je braný ako Boh. Zatiaľ nie je zjavné a viditeľné, že Mu je všetko podrobené, ako hovorí Pavol v Prvom liste Korintským 15:27. No aj napriek tomu je pravdou, že Ježiš ako osoba je takto povýšený a dostal obrovskú moc. Na zemi a na nebi sa totiž deje Jeho vôľa, hoci len hŕstka ľudí verí, že všetko sa deje kvôli Kristovi Ježišovi. Toto „dianie“ sa odohráva bez obmedzenia, presne ako bol Pán povýšený bez obmedzenia. Avšak naše oči sú stále slepé a zatemnené. Nevidia, že On je ten, ktorého všetko počúva. No v deň posledného súdu to bude zjavné. Všetci uvidia, čo sa deje už teraz – že Kristus sa vzdal božskej podoby a stal sa človekom, a aj to, že odložil svoju podobu služobníka a je ako Boh. Ako Bohu Mu patrí sláva, je Pánom nad životom a smrťou, Kráľom všetkej slávy atď. Toľko k tomuto textu, už sme totiž inde hovorili o tom, ako máme odložiť svoju slávu a slúžiť ostatným. Pretože Boh chce, aby sme si navzájom slúžili našimi telami, majetkom, cťou, duchom a dušou. Tak ako nám slúžil Boží Syn.

St. Louis ed., 12:475-477.

Príklad hodný nasledovania - 1. jún

„O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol len ich na vysoký vrch, kde boli sami. Tam sa pred nimi premenil. Rúcho mu tak zbelelo, že by ho nijaký bielič na svete nevedel tak vybieliť.“ (Mk 9:2-3)

Zázrak premenenia nespočíva v tom, že Ježiš žiaril ako slnko, ale v tom, že tak nežiaril stále. Keď Ježiš zostúpil na zem, nevzdal sa svojej božskosti. No zahalil svoju slávu a odložil privilégiá svojej božskosti.

Ježiš Kristus je Boh. Je jeden z Trojice. Je rovnako večný ako Otec a Duch Svätý a je si s nimi rovný. Ježiš bol Bohom pred svojím narodením a ostal Bohom, aj keď sa stal človekom. Jeho božskosť predchádzala ľudstvo, Máriu či Betlehem.

Ježiš neodložil svoju božskosť, odložil privilégiá svojej božskosti, aby nám ukázal, čo znamená slúžiť. Pavol hovorí veriacim vo Filipách: „Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa...“ (F 2:5-7)

Máme nasledovať Jeho príklad. Ak bol Ježiš ochotný odložiť privilégiá svojej božskosti, o čo viac by sme mali byť my, ľudia s hriešnymi srdcami, ochotní povýšiť potreby ostatných nad tie naše?

Nie je to jednoduché. Vlastne by sme mohli povedať, že je to priam nemožné – nemožné bez pomoci Ducha Svätého. Našou úlohou nie je imitovať Krista, ale odovzdať Krista, ktorý žije v nás a dáva nám svoju lásku a moc. Len tak dokážeme povýšiť potreby iných nad vlastné, milovať ľudí, ktorých v skutočnosti až tak nemusíme, či naozaj zomrieť sebe samým. Zdá sa, že je to nemožné, no presne do takéhoto života nás Pán Boh povolal.

https://www.harvest.org

Spása z dôvery - 31. máj

„Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh.“ (1M 6:22)

V jeden deň prehovoril Boh k Nóachovi o skazenosti ľudskej rasy. Konanie mužov a žien zarmútilo Božie srdce. Boh povedal, že zamýšľa potopu, ktorá by ľudstvo zničila a Nóachovi prikázal, aby postavil koráb, ktorý zachráni jeho domácnosť a zvieratá. Biblia vraví, že Nóach Bohu veril. Nóach však dovtedy potopu ešte nevidel. Nevidel ani 40-dňový dážď. Nemal žiadnu mapu s počasím, satelitnú fotografiu či meteorológa, ktorý by mu povedal, že prichádza veľká búrka. Všetko, s čím si mal vystačiť, bolo Božie Slovo. Keď však prišla potopa, Nóach bol od nej ušetrený a spolu so svojou rodinou bol zachránený. Zvyšok pokolenia bol zničený. Nóach bol zachránený, pretože dôveroval Bohu. Nóachove dni sa znova vracajú na zem a katastrofa veľká ako potopa čaká tých, ktorí odmietajú vstúpiť do archy spásy, ktorou je Ježiš Kristus.

Modlitba dňa

Odpusť mi, Otče, že tak často pochybujem, keď by som Ti mal dôverovať ako Nóach.

Billy Graham Evangelistic Association

Spravodlivý sudca - 30. máj

„Hospodinova bázeň je čistá, zostáva naveky; Hospodinove práva sú pravdou, napospol sú spravodlivé.“ (Ž 19:10)

Keď príde na Boží súd, ľudia niekedy povedia, že veria v Boha, ktorý nesúdi. Znie to dobre, ale v skutočnosti vravia: „Verím v Boha, ktorému nezáleží na dobre a zle.“ Ešte presnejšie: hovoria, že veria v Boha, ktorého si len vymysleli vo svojej hlave.

Ak Boh naozaj miluje, potom bude aj spravodlivý. To nám hovorí Biblia. Láska robí z Boha spravodlivého sudcu. Toto vedz: V nebi nebude nikto, kto si tam nezaslúži byť. Ani v pekle nebude nikto, kto si tam nezaslúži byť. V nebi nebude nikto, kto by sa tam dostal nechtiac. A v pekle nebude nikto, kto by tam nešiel dobrovoľne.

Boh nikoho nenúti ísť do neba. On nepovie: „Okamžite choď do neba!“ Nemusíš ísť, ak nechceš. Na druhej strane, nik nebude v pekle, kto by tam nešiel z vlastnej vôle.

Páči sa mi, ako to zhrnul J. I. Packer: „Písmo vidí peklo ako dobrovoľný výber. ... Peklo sa objavuje ako dôkaz toho, že Boh rešpektuje voľbu človeka. V skutočnosti všetci dostanú to, čo si zvolili. Buď naveky byť s Bohom a oslavovať Ho, alebo navždy bez Boha a oslavovať seba.“

Ako by mohol Boh lásky poslať niekoho do pekla? To nerobí. Ani neurobí. Ak skončíš v pekle, potom sa tam dostaneš z vlastnej vôle, pretože si odmietol Jeho ponuku na odpustenie. Odmietol si Ježiša Krista a všetko to, čo pre teba urobil. Ale ak prosíš Boha o odpustenie tvojich vín, odstráni ich a dá ti zmenu, pretvorí tvoj život. Znovu sa narodíš.

https://www.harvest.org