Potreba vnútornej zmeny - 23. máj

„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“

(2K 5:17)

Svet vraví, že všetko, čo potrebujeme robiť, je byť slušný, vážený a rozumný. Je pravdou, že tieto veci človek potrebuje robiť, aby bol členom Veľkej spoločnosti, ale aby bol členom Božieho kráľovstva, potrebuje vnútornú zmenu. V londýnskom Hyde parku nejaký komunista ukázal na tuláka a povedal: „Komunizmus dá tomuto mužovi nové oblečenie.“ Kresťan, ktorý stál neďaleko dodal: „Áno, ale Kristus do toho oblečenia zaodeje nového človeka!“

Modlitba dňa

Pane Ježiši, vďaka za zmenu, ktorá hlboko vo mne nastala, keď som ťa prijal.

Billy Graham Evangelistic Association

Moc odpustenia - 22. máj

„Nato Dávid chytil svoje šaty a roztrhol ich, podobne i všetci mužovia, ktorí boli s ním. Smútili, plakali a postili sa až do večera pre Saula a jeho syna Jonatána aj pre ľud Hospodinov, aj pre dom Izraela, pretože padli mečom.“ (2Sam 1:11-12)

Ak by sa nepriateľ, s ktorým už roky zápasíš, dostal konečne do problémov, na čo by si myslel ako prvé? Pochybujem, že by si uvažoval, ako mu prejaviť láskavosť, prípadne ako ju prejaviť členom jeho rodiny. Väčšinou chceme dávať to, čo dostávame. Ak nás niekto udrie, chceme úder vrátiť, a to ešte silnejšie. Taká je ľudská povaha.

Dávid však dal Saulovmu synovi Jonatánovi sľub a svoje slová vždy dodržal. Hľadal preto Jonatánových potomkov, lebo im chcel prejaviť milosť a láskavosť.

Keď Saul a Jonatán zomreli v boji, v Izraeli nebol žiaden kráľ. Dávid bol právoplatným kráľom, no boj o trón medzi domom Dávida a domom Saula neutíchal. Saul mal syna menom Íšbóšet a vojvodca Saulovho vojska menom Abnér ho vymenoval za kráľa. Ignoroval skutočnosť, že Boh si za Saulovho nasledovníka vyvolil Dávida.

Potom sa však Abnér a Íšbóšet pohádali a Abnér sa vyhrážal, že prebehne k Dávidovi. Čoskoro sa skutočne pridal na Dávidovu stranu, lenže to spôsobilo ďalší problém, pretože Jóáb, veliteľ Dávidovho vojska, nenávidel Abnéra. Nemohol uveriť, že Dávid ho v pokoji prepustil. Celá situácia sa vystupňovala, Jóáb prenasledoval Abnéra a napokon ho zabil.

Dávid bol pobúrený. Neustále boje ho unavovali a chcel s nimi skoncovať. Nechcel sa k svojim nepriateľom správať tak, ako sa oni správali k nemu. Chcel im odpustiť. Dávid mohol naplánovať veľkú pomstu, on však urobil presný opak. Dávid poznal moc odpustenia skôr než mnohí experti.

Bol Dávid dokonalý? Nie. Mal chyby? Áno. No Boh miloval Dávida a opísal ho ako muža podľa Jeho srdca.

https://www.harvest.org

Spása je zadarmo - 21. máj

„ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,“

(R 3:24)

Spása je zadarmo! Boh nedáva žiadnu cenovku na dar nad všetky dary – je zadarmo! Kazatelia nie sú obchodníci, pretože nemajú čo predávať. Sú nositeľmi dobrých správ – dobrej zvesti, že „Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem“ (1K 15:3). Peniaze ju nedokážu kúpiť. Ľudská spravodlivosť si ju nedokáže zaslúžiť. Sociálna prestíž ti ju nepomôže získať. Morálnosť ju nedokáže kúpiť. Spása je ako povedal Izaiáš: „bez peňazí a bez platenia.“

Boh nie je vyjednávač. Nemôžeš s ním robiť výmenný obchod. Obchodovať s ním môžeš len podľa Jeho podmienok. Vo svojej všemohúcej ruke drží nevyčísliteľný, vzácny, večný dar spásy a dáva ti ponuku bez peňazí a bez platenia. Najlepšie veci v živote sú zadarmo, nie? Vzduch, ktorý dýchame, sa nepredáva na metre kubické. Kryštálovo čistú vodu, ktorá prúdi z horského potoka, si môžeš nabrať zadarmo. Láska, viera a nádej sú zadarmo.

Modlitba dňa

Hoci som získal spásu vďaka najdrahšej obeti, aká kedy bola vykonaná, dal si mi ju zadarmo. Pane, chválim Ťa za tento dar daný z nesmiernej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

Odpúšťajúci - 20. máj

„A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!“ (Mt 6:12)

1. decembra 1997 sa na každodennom modlitebnom stretnutí na strednej škole v Paducah v Kentucky zišlo asi 12 žiakov. Keď odznelo posledné „amen“, pristúpil k nim 14-ročný chlapec a začal strieľať. Traja žiaci zomreli a piati boli ťažko zranení. Iróniou celej situácie bolo, že niektorí títo žiaci sa s chlapcom dokonca kamarátili.

Uprostred tejto tragédie však vznikol nádherný príbeh odpustenia. Jedno zo zranených dievčat, 15-ročná Melissa Jenkinsová, ležala v nemocnici a práve jej oznámili, že bude mať dokonca života ochrnuté dolné končatiny. Melissa chcela chlapcovi, ktorý ju postrelil, odovzdať správu.

Čo myslíte, že mu chcela povedať? Povedala mu, že ho nenávidí alebo že sa mu to napokon všetko vráti? Nie. To mu nechcela povedať. Táto mladá kresťanka povedala, že mu odpúšťa.

Také niečo dokážu len kresťania. Vôbec to nie je prirodzené, práve naopak, myslím, že je to nadprirodzené. Jedna z najúžasnejších vlastností Ježišových nasledovníkoch je práve schopnosť odpúšťať.

Ak si kresťan, rovnako ako Melissa Jenkinsonová sa potrebuješ naučiť odpúšťať. Neodpustiť niekomu je totiž hriech. Ak neodpustíš osobe, ktorá proti tebe zhrešila, potom hrešíš proti Bohu. Ak vravíš, že si kresťan, ale odmietaš odpustiť, protirečíš si.

Ak si kresťan, ktorý neodpúšťa, potom by si sa mal sám seba opýtať, čo vlastne vieš o kresťanstve. Ježiš neustále hovoril o odpustení. Jeho kázne, podobenstvá, súkromné rozhovory, dokonca Jeho modlitby – všetko bolo plné lekcií o odpustení. Musel by si byť slepý, aby si si to nevšimol.

https://www.harvest.org

Nevidíme ukrytú Božiu svätosť - 19. máj

„Tu povedal Ježiš: Súdiť som prišiel na tento svet, aby videli, ktorí nevidia, a aby oslepli, ktorí vidia. Počuli to farizeji, ktorí boli s Ním, a povedali Mu: Či sme aj my slepí? Riekol im Ježiš: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech; vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zostáva.“ (J 9:39-41)

Toto sa týka všetkých darov, ktoré môže človek mať. Tí, ktorí si o sebe myslia, že sú učení, nie sú pred Bohom učení. A tí, ktorí toto nevedia, budú na tom pred Božím súdom veľmi zle, ako hovorí sv. Pavol Filipským (2:6-8)... Všimnite si, milí priatelia Krista, aké výnimočné sú tieto verše sv. Pavla. Všetci si máme byť rovní. Lebo Pavol nehovorí, že Kristus bol len obyčajný človek, ale že to bol muž, v ktorom bola Božia podoba – teda moc, česť, spravodlivosť, múdrosť, láskavosť, čistota; On nikdy neurobil nič zlé a oplýval všetkými cnosťami aj podľa ľudskej prirodzenosti; chcel byť ako my, a nie ako Boh; On nebol ako Lucifer, ktorý si chcel prisvojiť Boží obraz; nebol ako pyšní, ktorí sa dívajú na svojich blížnych až tak zhora, že ich temer nerozoznávajú, sú len ako kobylky. Toto Kristus neurobil. Zložil Božiu podobu a bol v podobe človeka v hriešnom tele, hoci On sám nikdy nezhrešil, ani nebol schopný hrešiť. Preto sa stal bláznom, terčom výsmechu a pohŕdania pre všetkých ľudí; niesol nešťastie nás všetkých a poznal všetky druhy našej biedy. A urobil to, aby sme Ho slobodne nasledovali. Toto všetko vyjadruje: Ak v sebe nájdeš Božiu podobu, znamená to, že máš nejaký dar, ako sme povedali predtým, nestaň sa pyšným, ale padni na zem a pevne ver, že si ten najmenší na celom svete. A ak máš vojsť do neba, toto sa musí stať, nie je dôležité či dobrovoľne, či nedobrovoľne. Takže Kristove skutky sú slová. Preto má pravdu ten, kto hovorí: „Tí, ktorí nevidia skrytú Božiu svätosť, sú slepí;“ a preto je slepý muž z tejto kapitoly evanjelia len obrazom tej druhej slepoty, ktorá je v duši. Augustín vysvetľuje, prečo je toto všetko napísané a ako k tomu došlo: Je to kvôli Adamovmu pádu. Diabol mu povedal: „otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo“ (1M 3:5). Och, ten zlosyn, ničomník a zradca! Vidíte, ako ich chce viesť do Božej podoby, keď hovorí: „otvoria sa vám oči,“ čo znamená, že oni oslepnú. Pred touto udalosťou boli ich oči zavreté, ale po páde ich majú otvorené. Z toho vyplýva, že človek má dva páry očí, svoje a Božie. Nepochybne, oba páry, vnútorné i vonkajšie, sú Božie oči – v skutočnosti aj všetky naše údy a všetko, čo je v nás, sú Božie nástroje a prostriedky, a nie naše, ak im vládne Boh. Ale sú naše, ak nás Boh opustí. To je oko, ktoré pácha priestupok. To oko si máme vylúpiť a, ako vraví Kristus, zahodiť. To je aj dôvod, prečo sa radšej pozeráme na veci, ktoré sú krásne, čisté a pekne vytvarované ako zlato a striebro; preto máme mladú dievčinu Meggi a malého Janka radšej ako starenu či starého Jana. A toto je pasca, ktorá klame naše zmysly, ako sa píše o Adamovi v Genesis. Takto máme otvorené oči, čo znamená, že sme úplne oslepli, takže, ako už bolo povedané, považujeme vzhľad za dobro, zatiaľ čo biedu, znetvorenie atď. za zlo. Toto nás naučil diabol – a také sú aj jeho oči.

St. Louis ed., 12:1307-1309.

Dôvod odpustiť - 18. máj

„Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:31-32)

Hoci Ťa nepoznám, viem o Tebe toto: Už si niekedy bol zranený. Stretol si ľudí, ktorí Ti povedali nepekné veci. Stretol si ľudí, ktorí Ti spravili niečo zlé. A celkom určite sa už v Tvojom živote stala nejaká neprávosť.

Niektorí vravia, že netreba odpúšťať tým, ktorí im ublížili, pretože si odpustenie jednoducho nezaslúžia. Mali by sa však spýtať samých seba, či si zaslúžia odpustenie. C. S. Lewis povedal: „Každý tvrdí, že odpustenie je super vec, až kým sám nemusí niekomu odpustiť.“

Pozrime sa teda na to, čo hovorí o odpúšťaní Biblia:

 „Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia.

Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:30-32)

Boží príkaz odpúšťať by mal stačiť, ale dovoľte mi spomenúť ďalší dôvod, prečo by sme sa mali naučiť odpúšťať – môže nám to predĺžiť život. Nedávne štúdie ukázali, že u tých, ktorí neodpúšťajú, sa zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku. Tiež majú častejšie depresie a problémy s hnevom, stresom či úzkosťou. Dr. Charlotte van Oyen Witvliet, výskumník z Hope College, povedal: „Ochota odpúšťať Vám prospieva nielen emocionálne, ale aj fyzicky.“

Ľudia, ktorí skúmali zdravotné výhody odpúšťania došli k rovnakému záveru ako Biblia pred mnohými rokmi – odpúšťať je dobré.

https://www.harvest.org