Nové srdce, nový duch! - 24. február

Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité. Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. (Ez 36,26-27)

Je vnútorný život človeka pre Boha dôležitý?

Áno, stav srdca je vo vzťahu k Bohu to najdôležitejšie!

Boha nezaujíma náš imidž, ale to, čo sa skrýva vo vnútri.

Božia ponuka človeku, ktorý má problémy s vierou, s čítaním Biblie, s modlitbou znie: dám ti nové srdce.

Sú ale veci, týkajúce sa viery, tak ťažké? Je ťažké byť spasený?

Áno. Ježiš povedal: „Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského...“ (Mt 19,24)

Keď to učeníci počuli, spýtali sa Ho: „Kto teda môže byť spasený?“

Ježiš im odpovedal: „U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.“

Dávid bol muž podľa Božieho srdca! Mal o Bohu vedomosti aj Ho poznal. Preto sa v odvahe modlil: „Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!“ (Ž 51,12) Stvoriť znamená vytvoriť niečo, čo neexistuje. Niečo z ničoho. Neexistujú žiadne prirodzené predpoklady pre to, za čo sa Dávid modlí. Srdce čisté stvor mi, ó Bože... Cez proroka Ezechiela Boh hovorí Izraelu: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra...“

Hovorí nám to, že Boh je milostivý a že chce v našom živote spraviť zázrak. Chce dať preč srdce z kameňa a vložiť nové srdce. Srdce, ktoré prijme Božie zjavenia a ktoré ochotne koná Božiu vôľu. Deje sa to skrze Božieho Ducha, ktorý je daný z milosti. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra... Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.

Kto všetko môže byť súčasťou tohto Božieho plánu? Ako prebieha proces vyvolenia? Pri transplantácii nového srdca sa vyberá podľa toho, kto má najakútnejšiu potrebu. Znamená to, že potreba nového srdca je jediným kritériom.

Jednoducho si musíme uvedomiť, že nové srdce naozaj potrebujeme!

Nejde o to, či sme bohatí alebo chudobní, rešpektovaní alebo odsudzovaní. Ide len o to, či máme potrebu nového srdca. Pavol hovorí: „... aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku...“ (Ef 3,16)

Zmocnieť podľa Ducha – to hovorí o sile, ktorá nie je naša a predsa v nás koná. Ide o život premieňajúce evanjelium. Ak potrebuješ nové srdce od Pána, môžeš ho získať tak, že budeš veriť v Kristovu smrť a vzkriesenie a do svojho života prijmeš odpustenie hriechov a Ducha Svätého. Aj ty a ja sme hriešnici, ktorí potrebujú nové srdce. Prvým krokom k tomu je, že si uvedomíme, aké zradné, plné hriechu a sebectva naše srdce je. Vtedy sme naspäť pri tom, čo o spáse hovorí Ježiš: „U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.“

Pavol o tom hovorí: „Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý pre telo, (to vykonal) Boh, keď v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal svojho Syna a hriech v tele odsúdil.“ (R 8,3)

Ježiš sa stal zástupcom celého ľudstva na ceste k zmiereniu. Podobne ako bol Adam zástupcom celého ľudstva na ceste k pádu. Ježiš preto najskôr naplnil podmienky zákona, potom na seba za všetky priestupky vzal trest, aby ti Boh mohol ponúknuť plné odpustenie, lebo za všetky tvoje hriechy zaplatil Ježiš. Boh to cez proroka Ezechiela vyjadruje slovami: „... budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom. Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvŕn..“. (Ez 36,28-29)

Drahý priateľ, či to, čo je dostatočné pre Boha, nie je dostatočné aj pre teba?

Povedz: Bože, ďakujem za krv Baránka. Ďakujem za Tvoje zasľúbenie cez proroka Ezechiela. Chcem otvoriť svoje srdce, aby si v ňom mohol robiť nové veci. Ďakujem, že Ty chceš a dokážeš...

Čítaj Bibliu a dovoľ Bohu, aby ti svojím slovom a svojím Svätým Duchom zjavil nádej spásy, ktorú vo svojej milosti ponúka.


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Ži pre Krista kreatívne - 23. február

„Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske…“

(R 12:10)

Žiť kreatívne pre Krista vo vlastnom dome je skúškou kyselinou pre akéhokoľvek kresťana či kresťanku. Je ďaleko jednoduchšie žiť znamenitý život medzi priateľmi, keď sa snažíš o to najlepšie a si si vedomý verejnej mienky, ako žiť pre Krista doma. Tvoja najbližšia rodina vie, či v tebe a skrze teba Ježiš žije, alebo nie. Ak si skutočný kresťan, nebudeš dávať doma priestor mrzutosti, netrpezlivosti, hľadaniu chýb, sarkazmu, bezcitnosti, podozrievaniu, sebeckosti či lenivosti. Namiesto toho budeš cez svoj každodenný život odhaľovať ovocie Ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť a všetky ďalšie kresťanské cnosti, ktoré poukazujú na Kristov charakter.

Modlitba dňa

Pane, moja rodina ma pozná takého, aký naozaj som – zaslúžia si oveľa viac. Nech žijem tak blízko Teba, že Tvoja láska bude prúdiť cezo mňa k nim.

Billy Graham Evangelistic Association

Viac než módny doplnok - 22. február

„Keď Ho viedli, pochytili istého Šimona Kyrenejského, ktorý šiel z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.“ (Lk 23:26)

Pre mnohých je dnes kríž len ozdobným ornamentom či módnym doplnkom. Na predaj sú zlaté a strieborné krížiky zdobené perlami či diamantmi. No kríž, na ktorom zomrel Ježiš, nebol módnym doplnkom. Bol to neopracovaný drevený nástroj, ktorý vymysleli Rimania na týranie tých, ktorí na ňom umierali.

Biblia hovorí, že Židia vybrali Šimona Kyrenejského, aby niesol Ježišov kríž. Šimon bol návštevníkom Jeruzalema. Nevieme, prečo sa tam vtedy nachádzal. Možno prišiel sláviť Paschu a možno sa dozvedel o rušnej situácii v meste, tak sa šiel pozrieť, čo sa tam deje. Nech bol dôvod jeho návštevy akýkoľvek, Šimonovi sa dostalo obrovské privilégium v histórii ľudstva.

Aj my dnes máme toto privilégium. Ježiš povedal: „Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje.“ (Lk 9:23) Ježiš aj dnes hľadá ľudí ako Šimon, ktorí zodvihnú kríž a ponesú ho.

Niektorí vravia: „Mojím životným krížom sú moje deti. Ony sú krížom, ktorý musím niesť,“ alebo „Mojím krížom je moje postihnutie.“ Avšak kríž nie je niečo, čo nám spôsobuje problémy. Kríž je pre každého rovnaký. Ľudia, ktorí niesli kríž v 1. storočí v Jeruzaleme, kráčali v ústrety svojej smrti.

Čo teda Ježiš myslel slovami „nech berie svoj kríž deň po deň“? Vziať svoj kríž znamená povýšiť Božiu vôľu nad svoju. Znamená to nechať umrieť svoje ambície, plány, voľby či rozhodnutia. Vziať svoj kríž znamená milovať Boha viac než kohokoľvek a čokoľvek iné.

https://www.harvest.org

Boh zaopatruje - 21. február

„Vy ma nazývate Majstrom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým som.“

(J 13:13)

Duch Svätý ťa nikdy nebude viesť v rozpore s Božím slovom. Ľudia hovoria: „Boh ma viedol k tomu, aby som to urobil. … Boh mi povedal to a ono…“  Pokiaľ nezistím, že je to v súlade s Božím slovom, tak som vždy trochu podozrievavý. Boh nás nikdy nevedie k tomu, aby sme urobili niečo, čo je v rozpore s Jeho slovom. Prorok Samuel raz povedal: „Poslušnosť je lepšia ako obeť.“ Písmo nás učí: „Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha,…“ Keď sa ocitneš v slepej uličke a nebudeš tušiť, ktorou cestou sa vydať, no budeš ochotný plniť Jeho vôľu, On ti ju zjaví. Svoju vôľu ukrýva len pred tými, ktorí prv než  Božie slovo poslúchnu, vyhľadávajú, čo sa Boh chystá povedať.  Buď poslušným kresťanom. Pamätaj, že „kde Boh smeruje, tam zaopatruje. Kde On vedie, všetko zvládne!“

Modlitba dňa

Nech správne rozumiem Tvojmu slovu, aby som sa vedel rozhodnúť podľa Tvojej vôle.

Billy Graham Evangelistic Association

Prečo sú kresťania blázni - 20. február

„A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka.“ (J 3:13)

Rozum nemôže prijať tento zvláštny spôsob reči tak, aby pochopil, ako to ide dokopy: zostúpiť a zároveň v tom istom čase byť na výsosti, a znovu vystúpiť a od vekov byť na výsosti. Toto sa nemôže žiadnemu človeku dostať do srdca ani myšlienok (1K 2:9). „To je nemožné,“ hovorí rozum. „Zostúpiť z neba a predsa zostať na výsosti“ nemôže byť oboje naraz pravdivé. Preto sme my, kresťania, neobyčajne blázniví, že veríme niečomu, čo je nemožné, čo hovorí priamo proti rozumu... Ak tomu ostatní nechcú veriť, nech si neveria... My sa musíme pridŕžať svedectva, ktoré Ježiš Kristus, Boží Syn, priniesol so sebou z neba. Musíme tomuto svedectvu veriť, čo kresťania aj robia... Zostúpenie tu znamená, že Toho, ktorý nikdy neopustil pravicu svojho Otca, poslal Otec do sveta. A Syn, ktorý zotrvával v nebi, sa stal človekom ako Máriin Syn... A nielenže prišiel v tele, ale zostúpil aj do smrti, do hrobu, dokonca aj do pekla. A predsa v tom istom čase, ako mocný Boh, nebol a nezostával len tu na zemi, ale aj v nebi. Lebo žiadne miesto nemôže celkom obsiahnuť Boha, ako je napísané: „Nebesá sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh!“ (Iz 66:1) A Ten istý aj znovu vstúpil do neba, kým súčasne bez prerušenia sedel po pravici Boha, svojho nebeského Otca. Podľa božskej prirodzenosti tam bol od vekov, i keď sa v tom istom čase zjavil tu na zemi a bol v telesnej podobe ako človek, ktorý mal telo a dušu ako my, bol ukrižovaný, dostal piť ocot; bol pochovaný; zomrel; zostúpil do pekiel, napriek tomu o nič neprišiel, čo sa týka Jeho božskej prirodzenosti. Neexistuje žiadna iná osoba, ktorá sa volá Boh a ktorá je Bohom od večnosti, ako Ten, kto nadobudol ľudskú prirodzenosť. A tak je aj jeden Syn, Syn Boha a Márie, a keď sa narodil z panny, prijal od matky ľudské synovstvo. Rozum to nemôže pochopiť, ale my tomu musíme veriť, a Písmo Sväté dosvedčuje, že Kristus je pravý Boh a tiež, že sa stal skutočným človekom. Preto je oboje pravda: Naveky zostal na výsosti. Aj zostúpil bez akejkoľvek zmeny božskej podstaty a prijal synovstvo od matky... A teraz, keďže je len jediný Syn, nemôžu byť dvaja synovia. Presnejšie, jeden Syn, ktorý zostúpil a vystúpil a zostal na výsostiach. Preto je správne povedať, že Boží Syn zostúpil a vystúpil, hoci zostúpenie sa udialo len podľa ľudskej prirodzenosti. Ale keďže sú tieto dve prirodzenosti v nedeliteľnej osobe Krista, vlastnosti ľudskej prirodzenosti sa pripisujú aj božskej prirodzenosti... Odlišujeme prirodzenosti tak, ako odlišujeme telo a dušu, ale zostáva tá jedna Osoba. Takže Kristus za nás netrpel iba svojím telom a dušou, ale aj ako Boží Syn, tak vyznávame v kréde... My sme nevstúpili do neba. Ale Ten, ktorý zostúpil, vystúpil a zostal na výsosti – to je Kristus. Čo by sme potom mali robiť? Mali by sme si zúfať? Nie, lebo On nám ukazuje cestu, ktorou máme vystúpiť (J 14:6). A vysvetľuje, prečo prišiel do tohto sveta a že pripravil bezpečný most, po ktorom môžeme bez nebezpečenstva vystúpiť do neba. A tým mostom je On sám. V nasledujúcom verši vysvetľuje vystúpenie, zostúpenie a zotrvávanie na výsosti, keď tvrdí, že tieto veci sa neudiali bezdôvodne. Lebo „ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“ (J 3:14-15)

St. Louis ed., 7:1904-1914.

Obrovská dilema kresťanov - 19. február

„Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J 15:8)

Stovky rokov kresťania diskutujú o predestinácii. Ako si nás Boh vybral? Prečo si nás vybral? Koho si Boh vlastne vybral? Úplne im však uniká dôvod, na čo si nás vybral.

Prečo sa namiesto debát o tom, ako a prečo si Ťa vybral, nesústredíš radšej na úlohu, pre ktorú si Ťa vybral? Ak veríš v Ježiša Krista a nazývaš sa kresťanom, s určitosťou Ti na základe Písma môžem povedať, že si Ťa Pán Boh vyvolil.

A tak prestaň debatovať a radšej sa sústreď na svoju úlohu. Boh si nás vyvolil so zámerom. Čo je tým zámerom? Prinášať duchovné ovocie. Ježiš povedal: „Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ (J  15:8)

A tak otázka, ktorú by sme mali riešiť, znie: „Ako sa Ti darí v prinášaní ovocia?“ Inými slovami, čo robíš pre nebo? Čo robíš pre Božie kráľovstvo, kým si tu na zemi?

Je to naozaj smutné, no mnohí premárnia veľkú časť svojho života tým, že sa ženú za ničotou. Raz som čítal, že priemerný človek strávi 15 rokov života pozeraním televízie. Myslím, že dnes ľudia trávia viac času na internete ako pred telkou. Nechcem povedať, že pozerať televíziu alebo surfovať na internete je vyslovene zlé. Snažím sa povedať, že márniť čas je veľmi jednoduché. A ironicky potom hovoríme: „Ja proste nemám čas na Bibliu. Nestíham sa modliť. Tento týždeň fakt nestihnem ísť do kostola. Som taký zaneprázdnený, mám toho hrozne veľa.“

Využívajme naše životy na Božiu slávu!

https://www.harvest.org