Sila dobrého príkladu - 16. máj

„A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.“ (F 2:12-13)

Medzi Pavlom a veriacimi vo Filipách bolo špeciálne puto. Boli veľmi nešťastní, že Pavol je vo väzení a nemôže byť s nimi. Preto im Pavol píše: „Nechcem, aby ste v mojej neprítomnosti nejako duchovne poklesli. Nechcem, aby ste spustili nejaký duchovný tempomat a nenapredovali.“

Pavol chcel, aby sa veriaci postavili na svoje vlastné duchovné nohy. Ako to mali urobiť? Odpoveď nájdeme v 12. verši: „S bázňou a s chvením konajte svoje spasenie.“

Nepíše sa tam, aby sme pracovali na vlastnom spasení. Píše sa tam, že máme konať svoje spasenie. Konať tu znamená „priviesť do cieľa a naplniť ho.“ Toto sloveso by sme z originálu mohli preložiť aj ako dolovať, ako keď niekto doluje zlato.

Boh chce, aby sme prišli do cieľa a dokonale naplnili naše spasenie. Potrebujeme si uvedomiť, že Boh nám dal ohromne veľa milosti a odpustenia. Spasenie musíme dolovať, objavovať, privlastniť si. Musíme s ním dôjsť do cieľa.

Možno sa nám zdá, že je to tvrdý oriešok. Áno, je, ale nezabúdajme na verš 13: „Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu.“

Pamätaj si, že ak Ťa Boh povoláva, zároveň Ťa umocňuje. Ak Ťa Boh žiada, aby si niečo urobil, dá Ti aj moc učiniť to.

https://www.harvest.org

Investuj svoje talenty - 15. máj

„Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora…“

(Jk 1:17)

Boh vo svojej milosti a dobrote obdaroval každého človeka určitými darmi, talentami a schopnosťami. Tie nemajú byť využívané sebecky pre náš vlastný prospech, ale na Božiu slávu a budovanie Jeho kráľovstva. Naše osobnosti, naša inteligencia a naše schopnosti sú dary z Jeho štedrej ruky. Ak ich využívame pre svoj vlastný prospech, obviňuje nás to zo sebectva.

Pre zamestnávateľa alebo mladšieho obchodného partnera vo firme je dobrý obchod pracovať na zisku, kapitále a sláve majiteľa. Keď profituje majiteľ, profitujú všetci členovia firmy. Preto ako správcovia svojich talentov by sme ich mali investovať do Božej slávy, chvály a úcty. Ak bude oslávený Boh, my ako Jeho partneri budeme požehnaní. Naše hlasy, naša služba a naše schopnosti by mali byť zamestnané primárne na Božiu slávu.

Modlitba dňa

Všetko čo mám, som dostal od Teba, Otče. Teraz mi daj múdrosť použiť tieto dary úplne podľa Tvojej vôle.

Billy Graham Evangelistic Association

Malý neporiadok - 14. máj

„Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov.“ (Lk 19:45-46)

Čo sa upratovania týka, ja a moja manželka sme úplné protiklady. Môj prístup by sa dal zhrnúť do motta prokrastinátorov: „Čo nemusíš urobiť dnes, odlož na zajtra.“ Moja manželka zas neustále upratuje a organizuje, aby sa z malého neporiadku nestal veľký. Jej prístup je pochopiteľne lepší.

V 19. kapitole Lukáša čítame o Ježišovom upratovaní Božieho domu. Vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov, ktorí zneužívali ľudí a odvádzali ich od Boha. Ježiša to rozhnevalo.

Podľa Písma to bolo druhýkrát, čo Ježiš vyčistil chrám. V Jánovom evanjeliu čítame, že si z povrázkov urobil bič a z chrámu vyhnal všetkých peňazomencov. Z malého neporiadku vzniká veľký neporiadok, preto Ježiš čistí chrám znovu.

Myslím, že v našich životoch to funguje podobne. Keď prvýkrát prichádzame ku Kristovi, prosíme Ho o odpustenie a On nám odpúšťa všetky naše viny. V 2. liste Korintským 5:17 sa o nás píše: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Vedomie, že Boh nám odpustil každý hriech, je skvelé!

No po krátkom čase sa niektoré z našich starých hriechov vracajú do našich životov. A tento takzvaný „malý“ hriech rastie a stáva sa skutočným problémom.

Potrebuje Tvoj chrám upratovanie? Sú v Tvojom živote veci, ktoré by tam nemali byť? Našli niektoré prehrešky či zlozvyky cestu späť do Tvojho života? Ak áno, rieš to hneď teraz.

Nedovoľ, aby sa z malého neporiadku stal veľký.

https://www.harvest.org

Posvätná inštitúcia - 13. máj

„Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu.“

(R 14:19)

Domov je v podstate posvätná inštitúcia. Dokonalé manželstvo je zjednotenie troch osôb – muža a ženy a Boha. Práve to robí manželstvo posvätným. Viera v Krista je najdôležitejší zo všetkých princípov budovania šťastného manželstva a úspešného domova. Tajná sila národa sa ukrýva vo viere, ktorá prebýva v srdciach a domovoch krajiny.

Modlitba dňa

Nech sa skrze Teba tak vzájomne milujeme, Pane Ježiši, že naše domovy budú odrazmi slávy Tvojej nesmiernej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

Môj blížny je mojím zrkadlom - 12. máj

„... a [Ježiš] povedal: Choď, umy sa v jazere Siloe. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidomý.“ (J 9:7)

Počujte, čo hovorí sv. Augustín vo výklade tohto evanjelia: „Všetko, čo robil Kristus, sú skutky a slová. Sú to skutky, pretože sa stali a vykonal ich Kristus. Sú to slová, pretože niečo ukazujú a znamenajú. Toto je skutok, keďže slepý začal vidieť. Sú to tiež slová, lebo znamenajú každého človeka narodeného z Adama. Lebo my všetci sme slepí a naše svetlo a osvietenie je len z Krista, nášho dobrého a milujúceho Boha. Aby človek pochopil tento rozdiel medzi skutkom a slovom, potrebuje mať osvetlený rozum. Lebo koľko bolo tých, čo videli ten čin, ale neuvedomili si jeho význam? Videli ho ako skutok, ale slovo, význam, im zostal skrytý. Ale ak by to pochopili, určite by povedali: „Beda, ja som viac slepý ako on.“ A toto je ten správny zmysel. A takto je to až podnes: Sú mnohí, čo sa pred svetom zdajú veľmi mocní, schopní, múdri, zbožní, svätí, cudní, čistí a podobne. Ale vždy sa nájde zbabelec pri mocnom, blázon pri múdrom, bezbožník pri zbožnom, nesvätý pri svätcovi, chorý pri zdravom, škaredý pri krásavcovi a pod. Pozri sa takto na celé ľudstvo a nájdeš bohatých i chudobných, pekných i škaredých, ochotných i neochotných, radosť a smútok, schopnosť a neschopnosť, múdrosť a bláznovstvo, dobrotu aj skazenosť, akokoľvek to nazveš, podvod či zlo, urodzených aj nízkeho pôvodu atď. A nie je to bez dôvodu, pretože Boh chce zvrhnúť zákon pyšných a vzdelaných ľudí svojou nevýslovnou múdrosťou. Preto nech si každý dáva pozor, či už má veľa, alebo málo takých darov, aby nehľadel na seba. Nech sa namiesto toho pozrie na svojho blížneho, ktorý nemá tieto dary. Potom povie: „Milý Bože, som vzdelaný alebo zbožný a pod., ale pred Bohom som blázon, som plný hriechu ako tento môj brat.“ Potom každý zistí, ako to v jeho vnútri vyzerá. Lebo Boh stanovil isté pravidlo: všetko, čo je vzácne a ospevované medzi ľuďmi, je pred Bohom ohavné a opovrhnuté. Prorok Izaiáš (11:3-4) píše: Boh vraví, že On nesúdi na základe toho, čo vidí alebo čo sa dopočuje, ale vynáša spravodlivý rozsudok, akoby chcel povedať: „Človek, keďže je človek, nesúdi viac ako vidí a počuje.“ A tak vidí človeka, ktorý je spravodlivý, mocný, pekný, zbožný atď. a nazve ho tak, ako ho vidí. Ak počuje niečo smiešne, milé alebo pekné, nazve to tak. Ale Boh toto všetko prevracia naruby: všetko, čo nazývame pekným, zábavným, bohatým atď., On označuje za úbohé, choré, slabé, nemohúce. Takže nech sa každý, kto má milosť alebo dar od Boha, naučí vyhýbať sa pohľadu na seba; nech si namiesto toho každý všimne, ako vyzerá jeho blížny, a blížneho berie ako svoj obraz v zrkadle. Potom určite musí povedať: Naozaj, Boh mi nastavil zrkadlo a knihu, z nich sa mám naučiť poznať sám seba. Ó, Bože, teraz vidím, že taký, ako je môj brat navonok, som ja vo svojom vnútri. Takto sa človek naučí poznať seba a nebyť pyšný. Vyplýva z toho tiež, že to nikto nemôže obísť. Lebo vo všetkých Kristových slovách a skutkoch vidíme len a len pokoru.

St. Louis ed., 12:1305-1307.

Bezkonkurenčný Ježiš - 11. máj

„Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením“

(1K 1:30)

Stále viac a viac si začínam uvedomovať pravdu, že ľudia ovplyvňujú ľudí v rovnakej miere ako myšlienky. Sila osobnosti je veľká. Človek by našiel mnoho príkladov, ktoré by potvrdzovali, že osobnosť je mnohokrát vplyvnejšia než samotná myšlienka. Platí to aj v prípade kresťanstva. Tajomstvo moci kresťanstva nie je v jeho morálke. Nie je v kresťanských myšlienkach či filozofii, hoci kresťanstvo má súbor filozofických myšlienok. Tajomstvo kresťanstva sa ukrýva v Osobe, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Ľudia objavili ďalšie filozofické a morálne systémy, no druhého Ježiša Krista nenašli. Nikto v histórii sa mu nemôže rovnať.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, pomôž mi ukryť svoju osobnosť do Tvojej, keď rozprávam druhým o Tvojej láske.

Billy Graham Evangelistic Association