Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (366)

štvrtok, 20 február 2020 02:00

Skutočná sloboda - 20. február

Napísal(a)

„… radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy…“ (1Pt 1:8)

Kristus je odpoveďou na smútok a prekážky. Toto je svet zmarených nádejí, zničených snov a znechutených túžob. G. K. Chesterton vraví: „Všade je rýchlosť, hluk a zmätok, ale nikde hlboká spokojnosť a pokojné srdcia.“

Jeden hollywoodsky redaktor pravidelnej rubriky napísal o slávnej filmovej hviezde: „Jasná, bezstarostná žiara sa vytratila z jej peknej tváre.“ Optimizmus a radosť sú výsledkom poznania Krista. Ak sa srdce naladilo na Boha skrze vieru v Krista, potom bude pretekať radostným optimizmom a dobrou náladou.

Nikdy sa nezbavíš strachovania a skľúčenosti, pokiaľ sa nenaladíš na Boha. Kristus je prameňom šťastia. On je prúdom šťastia. A to je tajomstvo radosti kresťana.

Modlitba dňa

Vďaka Tvojej láske zažívam potešenie pokojného srdca. Hlboko vo vnútri mám radosť, ktorú mi nikto nevezme. Pane, nech moje oči vždy hľadia na Teba, môj zdroj radosti.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 18 február 2020 02:00

Kresťanstvo je vážne - 18. február

Napísal(a)

„Buďte činiteľmi slova, a nie len poslucháčmi…“ (Jak 1:22)

Ježiš svedčil o tom, že tesne pred jeho príchodom bude spoločnosť liberálna. „Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka.“ (Mt 24:37) Dnešný svet sa oddáva nemorálnosti, ktorá nemá obdobu od  čias Ríma. Žijeme v hedonistickej spoločnosti, a to, čo vidíme, je ľudská prirodzenosť, ktorá sa prejavuje bez Boha.

Mnohí upadli do antinomizmu, v ktorom veria intelektuálne. Navonok žijú ako diabol, pričom majú predstavu, že Boh im odpustí a vezme ich do neba. Verím tomu, že evanjelium treba počúvať. Ak chceme byť nasledovníkmi Ježiša, musíme zaprieť samých seba a niesť kríž. Byť kresťanom je vážna vec.

Modlitba dňa

Uč ma zapierať svoje sebecké túžby a počúvať Tvoje prikázania, Pane Ježiši. Očisti ma, aby som mohol zasiahnuť spoločnosť pre Teba do hĺbky.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 15 február 2020 02:00

Problém nudy - 15. február

Napísal(a)

„… aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení.“ (Žid 6:12)

Viete, na čo dnes takmer každý sociológ upozorňuje pri svojom štúdiu mladých ľudí? Najväčší problém, ktorému dnešní mladí ľudia čelia, nie je sex − je to nuda. Vedel si, že keď mladí Američania robili výtržnosti na pláži Hampton Beach v meste New Hampshire, opýtali sa ich, aký mali problém, prečo to urobili, a mnohí odpovedali: „Len pre zábavu“? Znudený život nemá žiaden cieľ ani zmysel. Odovzdaj svoj život Kristovi, a už nikdy sa nebudeš nudiť.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, keď som Ti odovzdal svoj život, moje dni zaplavila nádhera Tvojej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 13 február 2020 02:00

Uspokojený spravodlivosťou - 13. február

Napísal(a)

„Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“ (F 4:19)

Človek túži po jedle, a Boh posiela slnko a dážď na zlaté polia s obilím. Z obilia sa vyrába múka a z múky chlieb. Fyzický hlad človeka je uspokojený. Človek túži po láske, a Boh zapaľuje oheň citov v ďalšom srdci. Z dvoch sŕdc sa stáva jedno v zväzku svätého manželstva.

Človek túži po vedomostiach, a Boh zakladá edukačné inštitúcie, povoláva ľudí, aby boli učiteľmi, kladie bohatým na srdce, aby inštitúciám poskytli svoje finančné prostriedky; a hlad ľudí po vedomostiach je uspokojený. Človek túži po spoločenstve, a Boh mu umožňuje budovať mestá, kde sa ľudia môžu deliť o svoj priemysel, vedomosti a zručnosti.

Nehovor mi, že Boh môže človeka naplniť hojnosťou všetkého materiálneho, a predsa ho nechať duchovne hladovať. … Boh uspokojí hlad a smäd tých, ktorí túžia po jeho spravodlivosti, pretože miluje svet nehynúcou láskou.

Modlitba dňa

V hojnosti si naplnil moju najväčšiu potrebu, Nebeský Otec, dal si mi lásku.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 11 február 2020 02:00

Skutočný zdroj sily - 11. február

Napísal(a)

„Hľadajte najprv kráľovstvo Božie…“ (Mt 6:33)

Muž alebo žena, ktorý zameria všetku svoju pozornosť na finančný zisk, podnikanie, spoločenskú prestíž, alebo ktorý sústredí všetky svoje city na jedného človeka, zažije zničujúci pocit straty, keď mu bude vec, ktorá dávala zmysel jeho životu, odopretá. V týchto tragických chvíľach jednotlivec zisťuje, ako je strašne a úplne osamelý.

V takej chvíli môže Duch Svätý spôsobiť, že človeku spadnú z očí šupiny a uvidí po prvýkrát jasne. Človek zisťuje, že Boh je jediným zdrojom skutočnej sily a jediný stály prúd lásky a spoločnosti.

Modlitba dňa

Vo svojom zúfalstve, Pane, moje oči videli, že jedine Ty si nemenná, večná láska. Pomôž mi mať Ťa na prvom mieste vo všetkom, čo robím.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 08 február 2020 02:00

Ako milovať - 8. február

Napísal(a)

„Prikazujem vám, aby ste sa milovali.“ (J 15:17)

Ako by sme mali milovať? Mali by sme milovať tak, ako nás miloval Boh… máme ukazovať prijatie a uznanie… Prijímať sa navzájom tak, ako nás prijíma Kristus. Príliš veľa rodičov odmieta prijať a oceniť svoje deti také, aké sú. Výsledkom je, že mnoho detí uteká z domu. Tím výskumníkov na univerzite Yale došiel k záveru, že príčinou väčšiny únikov z domu je pokus uniknúť nešťastnej rodinnej situácii. Túžili po uznaní.

Hovorí sa, že príčiny kriminality tkvejú v nefunkčných domácnostiach, chudobe, nedostatku oddychových zariadení, slabom fyzickom zdraví, rasizme, pracujúcich matkách a tak ďalej… Zdá sa, že odborníci nikdy nespomenuli nedostatok lásky alebo nedostatok viery v Boha. A predsa, sú to dva najdôležitejšie prvky úspešného dospievania mladistvého človeka.

Kedy naposledy si svoje deti namiesto kritizovania pochválil? Dávid sa modlil za Šalamúna a každý deň ho chválil. My by sme tiež mali svoje deti chváliť každý deň. Pochváľ svoju manželku. Zistil som, že s chválou zájdeš ďalej než s kritikou. Každý potrebuje uznanie.

Modlitba dňa

Je také jednoduché kritizovať svojich blížnych; avšak Pane, daj mi svoju bezpodmienečnú lásku, aby mohli poznať, ako hlboko si ich vážim.

Billy Graham Evangelistic Association

 

štvrtok, 06 február 2020 02:00

Navždy spojený - 6. február

Napísal(a)

„… tento je naozaj Spasiteľ sveta.“ (J 4:42)

História, filozofia, teológia a − v mnohých edukačných centrách − ľudia študujú dokonca prírodné vedy, aby objavili, čo hovoria o Ježišovi Kristovi. Kvôli svedectvu o Ježišovi sa nanovo skúmajú záznamy ranej cirkvi. Archeológovia robia vykopávky, aby objavili nové dôkazy.

Niektorí hovoria, že Ježiš Kristus je mýtus a v skutočnosti nikdy neexistoval. Iní tvrdia, že bol obyčajným človekom, že na jeho narodení nebolo nič nadprirodzené a že jeho ukrižovanie bola halucinácia. Ďalší rozprávajú o kresťanstve bez Krista. Niektorí vravia, že to, čo si o Kristovi myslí jednotlivec, neovplyvní kresťanstvo. Mýlia sa!

Kresťanstvo bude navždy spojené s osobou Ježiša Krista. Carlyle to rozpoznal, keď vyhlásil: „Ak by sa doktrína o Kristovom božstve stratila, kresťanstvo by sa pominulo ako sen.“ Historik Lecky poznamenáva: „Kresťanstvo nie je systém morálnych zásad, je to uctievanie Osoby.“

Modlitba dňa

Pane Ježiši, si živý Boh, ktorého milujem a uctievam.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 04 február 2020 02:00

Túžby duše - 4. február

Napísal(a)

„Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“ (Mt 5:6)

Bolo mojím privilégiom poznať, čo znamená kráčať Kristovou cestou. Aká vzrušujúca a radostná je skúsenosť vstávať každé ráno a vnímať jeho prítomnosť v izbe. Aká vzrušujúca a radostná skúsenosť je vnímať Boží pokoj večer, keď slnko zapadá, a ty ideš do postele spať ako ten, ktorý pozná Krista. Aká je to radosť zažívať večnú a trvalú skúsenosť s Kristom!

Vyvoláva v tebe takéto kráčanie hlad? Túžiš po takej radosti, pokoji, spokojnosti, bezstarostnosti a dobrodružstve vo vlastnej duši? Ak to je hlad a túžba tvojej duše, tak potom Boh urobí presne to, čo sľúbil: Naplní ťa. Každé zasľúbenie, ktoré kedy Boh urobil, dodržal − alebo dodrží.

Modlitba dňa

Ďakujem, Pane, za zasľúbenie, že naplníš môj život láskou.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 01 február 2020 02:00

Trpieť ako kresťan - 1. február

Napísal(a)

„Blahoslavený je muž, ktorého Ty karháš, Hospodine,…“ (Ž 94:12)

Boh niekedy dopustí, aby kresťania trpeli, aby sa naučili tajomstvu poslušnosti. Žalmista povedal: „Skôr, ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč.“ (Ž 119:67) Bolo to až po veľkom zármutku a utrpení, čo sa Dávid naučil poslušnosti Bohu.

Môj drahý kresťanský priateľ, ak dnes trpíš v Božej ruke, a už si sa tisíckrát pýtal „prečo?“, úpenlivo ťa prosím, aby si sa pred Bohom utíšil, bol trpezlivý a počúval tichý, slabý hlas. Skloň sa pod Jeho milujúcu ruku a rozpoznaj, že nad oblakmi žiari Slnko. Boh má pre tvoj život zámer a plán, a to, čo sa ti deje, je pre tvoje dobro.

Modlitba dňa

Moje ľudské ja vraví: „Prečo, Pane?“ kedykoľvek musím trpieť – avšak moje Duchom naplnené znovuzrodené ja hovorí: „Verím ti, Otec.“

Billy Graham Evangelistic Association

„Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema.“ L 24:50-52

Nemali by sme si myslieť, že vystúpil na nebesia, teraz tam sedí a necháva nás riadiť to, čo sa deje tu dole. Namiesto toho by sme mali vedieť, že tam hore môže najlepšie vládnuť a najviac dosiahnuť. Veď ak by zostal viditeľne s ľuďmi na zemi, nemohol by dosiahnuť až tak veľa. Nie všetci ľudia by s Ním mohli byť a počúvať Ho. Preto začal iným spôsobom, ktorým sa venuje všetkým ľuďom a vládne vo všetkých tak, aby všetkých vyučoval a všetci Ho počuli, a aby bol so všetkými. Dávajte si teda pozor, aby ste si nemysleli, že je od nás teraz ďaleko, lebo opak je pravdou: Keď bol na zemi, bol nám vzdialený, ale teraz je pri nás. No rozum nedokáže pochopiť, ako sa to deje. Je to záležitosť viery. Musíte zažmúriť oči a neriadiť sa rozumom, ale prijať to vierou. Lebo ako môže rozum pochopiť, že je človek ako my, ktorý vidí všetkých ľudí, pozná všetky srdcia a dáva vieru a Ducha všetkým, alebo že sedí hore na nebesiach, a pritom je s nami, v nás a vládne nám? Preto by ste mali nechať svoje úvahy doma a povedať: Toto je Písmo a Božie Slovo. Je nesmierne väčšie ako všetok rozum a chápanie. Len nechajte rozum a privlastnite si Písmo. Píše o tomto mužovi, ako vystúpil do neba a sedí a vládne po pravici Boha. … Žalm 68:19 hovorí: „Vystúpil si na výsosť, zajal si zajatie; vzal si dary medzi ľuďmi, áno, i medzi spurnými odbojcami, aby Hospodin, Bôh býval medzi nimi.(preklad prof. Roháček) … Ako má v Písme hlboké základy Jeho zomieranie a smrť, tak má aj Jeho kráľovstvo, vzkriesenie a nanebovstúpenie. Takto musíme chápať Jeho nanebovstúpenie, inak nemá vôbec žiadnu moc. Lebo načo by bolo, keď sa nekáže nič viac, len že vstúpil do neba a nečinne tam sedí? Lebo prorok chce v žalme povedať toto: … Nielenže zaujal trón, ale je aj tu. Vstúpil do neba presne preto, aby bol tu dolu, naplnil všetko a mohol byť všade. To nemohol urobiť na zemi. Lebo Ho nemohli vidieť všetky telesné oči. Preto sa posadil tam, kde Ho môžu vidieť všetci a môže sa zaoberať každým, aby naplnil všetky stvorenia, keďže je prítomný všade a všetko je Ho plné. A nič v nebi ani na zemi nie je príliš veľké, aby nad tým nevládol: Všetko musí urobiť, čo si On želá, a nič viac. Takto nielen vládne a napĺňa všetky stvorenia – to nepomôže mojej viere ani nezoberie môj hriech – ale aj zajal zajatie. … „Zajatím“ tu myslí zajatie, ktorým som zajatý a ktoré ma drží ako zajatca. Veď som Adamove dieťa plné špiny a hriechu. Preto ma zákon zajal, takže moje svedomie je poviazané a odsúdené na  smrť. … Ale Kristus, ktorý nespáchal žiadny hriech a bol plný spravodlivosti, nohami pošliapal a zničil hriech, smrť a diabla. Zajal všetko, čo sa nás snažilo zajať, takže hriech a smrť sú teraz bezmocné. Toto je moc, ktorú kázal, aby všetci, ktorí v Neho veria, boli oslobodení zo zajatia. Lebo ja verím v Toho, ktorý zajal hriech, smrť a všetko, čo na nás útočí. … Preto tí, ktorí chcú byť slobodní od hriechu a zachránení pred diablom a smrťou, sa musia dostať tam, kde je On. A kde je? Je tu s nami a zaujal svoj trón v nebi, aby bol blízko pri nás. Takto sme s Ním v nebi a On je tu dole s nami. Touto rečou k nám schádza. A my vierou vystupujeme k Nemu.

St. Louis ed., 11:940-944.