Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (366)

streda, 11 november 2020 02:00

Boh je Darcom života - 11. november

Napísal(a)

„On stvoril svet a všetko v ňom je.“ (Žid 1:2, preklad anglického originálu TLB)

Je veľa dôkazov, ktoré by sme mohli uviesť ako svedectvo Božej existencie. Sú vedecké dôkazy, ktoré naznačujú, že Boh existuje. Napríklad, čokoľvek je v pohybe, musí byť hýbané niečím iným, pretože pohyb je odpoveďou hmoty na silu. V materiálnom svete nemôže existovať žiadna sila bez života a život predpokladá bytie, z ktorého vyžaruje sila hýbať niečím takým, ako sú morské prúdy a planéty. Alebo argument, ktorý hovorí, že nič nemôže byť samo sebe príčinou vzniku. Ak by sa niečo malo stvoriť samo, tak by to muselo existovať pred sebou samým, a to je nezmysel. Potom tu máme aj zákon života. Vidíme predmety, ktoré nemajú intelekt, ako napríklad hviezdy a planéty, ktoré sa hýbu podľa stáleho vzorca a dômyselne navzájom spolupracujú. A tak je zjavné, že stav pohybu nedosahujú náhodne, ale plánovane. Ak niečomu chýba inteligencia, nemôže sa hýbať inteligentne. Akýkoľvek šíp by bol bez luku a lukostrelca zbytočný. Čo dáva vedenie, zmysel a vzhľad neživým predmetom? Je to Boh. On je základnou hybnou silou života.

Modlitba dňa

Pane, viem, že bez tvojej sily by bol môj život zbytočný. Pohni ma svojím Duchom Svätým, aby som Ťa oslávil vo všetkom, čo robím.

Billy Graham Evangelistic Association

pondelok, 09 november 2020 02:00

Buď úprimný - 9. november

Napísal(a)

„Zaslúžiš si úprimné srdce; áno, úplnú úprimnosť a pravdovravnosť. Ó, daj mi tú múdrosť.“ (Ž 51:8, preklad anglického originálu TLB)

Biblia učí, že bezúhonné správanie zahŕňa pravdovravnosť. Učí nás, že by sme mali byť úprimní. S akým opovrhnutím Kristus kritizoval pokrytectvo pisárov a farizejov! V kázni na hore karhal každé pokrytecké dávanie, modlenie a postenie. Mali by sme byť pravdovravní aj vtedy, keď rozprávame o svojich minulých úspechoch v konkrétnom povolaní. Boh nás nežiada, aby sme podceňovali fakty, čo môže byť dokonca nepravdivosť, no nechce ani to, aby sme svoje úspechy alebo dary preceňovali, či už v mysli, alebo v reči. Klamstvo je čokoľvek, čo je v rozpore s holou pravdou.

Modlitba dňa

Pane, je tak jednoduché prikrášliť pravdu. Daj mi svoju múdrosť, aby som bol úplne úprimný v každom období svojho života.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 06 november 2020 02:00

Premýšľaj nad Písmom - 6. november

Napísal(a)

„Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo.“ (Ž 119:9)

Veľa ťažkostí, ktoré ako kresťania zažívame, môže byť spôsobených nedostatkom štúdia a čítania Biblie. Nemali by sme byť spokojní s preletením biblickej kapitoly, len aby sme uspokojili svoje vedomie. Slovo Božie si ukry vo svojom srdci! Malá, ale dobre strávená dávka Božieho slova má pre dušu väčšiu hodnotu než narýchlo nahádzaná veľká porcia. Nenechaj sa znechutiť tým, že všetkému nerozumieš. Pokračuj v čítaní. Počas toho ti Duch Svätý bude jednotlivé pasáže osvecovať.  Čítanie Biblie má na srdce a myseľ očisťujúci účinok.

Modlitba dňa

Nech sa osvietenie bohatstva tvojho slova zahĺbi do mojej duše, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 04 november 2020 02:00

On dáva večný život - 4. november

Napísal(a)

„Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (1Jn 5:13)

Nedávno som čítal, že Ameriku bude bezpečné vyslanie jedného človeka na Mars stáť sto miliárd dolárov. To, aby nás, hriešnikov, dostal Boh do neba, Ho stálo obetovanie krvi Jeho jediného Syna, ktorá má nevyčísliteľnú hodnotu. Tým, že zakúsil smrť každého z nás, zobral na seba náš trest a zmazal našu vinu. Teraz Boh môže odpúšťať. Vo chvíli vďakyvzdania raz Pavel zvolal: „... Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ Opakuješ teraz tieto slová, ako ich čítaš? Ak áno, tak verím, že budeš mať dôvod byť vďačný a že zažiješ Božiu lásku vo svojom srdci. Vyskúšaj a uvidíš. Biblia učí, že si môžeš byť stopercentne istý, že si spasený.

Modlitba dňa

Otče, napriek tomu, že moja konečná myseľ nedokáže pochopiť všetky zázraky evanjelia, ďakujem Ti za uistenie, že skrze Krista som spasený

Billy Graham Evangelistic Association

nedeľa, 01 november 2020 02:00

Boh je náš utešiteľ - 1. november

Napísal(a)

„Ja, ja som vaším Tešiteľom!“ (Iz 51:12)

Vieme, že aj uprostred smútku existuje útecha, pretože uprostred smútku nám Boh ponúka svoju pieseň. Jeho prítomnosť v našich životoch premieňa zármutok na pieseň, a to pieseň útechy. Bol to presne tento druh útechy, ktorý umožnil zbožnému Angličanovi pozrieť sa do hlbokej tmavej jamy v zemi, kde pred bombardovaním stál jeho dom, a povedať: „Vždy som chcel suterén. Teraz si môžem spokojne postaviť nový dom, presne ako som vždy chcel.“ Bol to presne tento druh útechy, ktorý umožnil mladej pastorovej žene učiť skupinku dievčat v nedeľnej škole v neďalekom kostole aj v deň pohrebu jej manžela. Jej trúchlenie nebolo bez nádeje – bolo to trúchlenie s vierou, dobrotou a Božou múdrosťou. Verila, že náš nebeský Otec nerobí chyby.  

Modlitba dňa

Ó nebeský Otče, ktorý poznáš utrpenie a zármutok kvôli obeti Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Ďakujem ti za útechu, ktorá obklopuje všetkých, ktorí Ťa milujú.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 29 október 2020 02:00

Ži ovocie Ducha - 29. október

Napísal(a)

„Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon.“ (Gal 5:22,23)

Kristus ťa môže zbaviť vnútorného konfliktu. Človek bez Boha sa vždy ocitá medzi dvomi túžbami. Jeho prirodzenosť ho nabáda na zlé a svedomie ho vyzýva k dobru. Antagonické túžby a nenávistné emócie ho potom držia v stave osobnostnej nestability. Medicínski vedci usúdili, že tento konflikt je hnacou silou väčšiny fyzických porúch a nervových kolapsov. Mnohí lekári v súčasnosti veria, že medzi mnohými príčinami spôsobujúcimi nachladnutie, sú stres, napätie a vnútorný konflikt. Pavel musel byť uprostred podobnej osobnej občianskej vojny, keď zvolal: „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ Následne si sám odpovedá, keď hovorí: „Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána!"

Modlitba dňa

Pane, len tvoj Duch Svätý má kontrolu nad mojimi najvnútornejšími pocitmi. Pomôž mi byť si dnes vedomý Tvojej prítomnosti.

Billy Graham Evangelistic Association

nedeľa, 25 október 2020 01:00

Zmena srdca - 25. október

Napísal(a)

„Ale vy ste sa nie takto učili o Kristovi! Ak ste totiž počuli o Ňom... zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých klamných žiadostiach...“ (Ef 4:20-22)

Pavel nebol krotký predtým, ako sa obrátil. Namyslene a kruto zatýkal všetkých kresťanov a usiloval sa ich zničiť. Bol fanatický, sebecký a vyzdvihovaný druhými. No keď napísal vrúcny a láskyplný list zborom Galácie, medzi iným povedal: „Ovocie Ducha je... nežnosť, dobrotivosť... krotkosť.“ Krotkosť, ktorú mal, mu bola daná od Boha, nebola vytvorená človekom. Byť pokorní nám nie je prirodzené. Práve naopak, v našej prirodzenosti je pýcha a povýšenosť. Preto je pre každého z nás také dôležité znovuzrodenie. To je dôvod, prečo Ježiš úprimne a jasne povedal nielen Nikodémovi, ale každému z nás: „Musíš sa znovu narodiť.“ Tam začína krotkosť. Potrebuješ zmenu prirodzenosti.

Modlitba dňa

Nebeský Otče, daj mi rovnakú krotkosť, akú si dal Ježišovi.

Billy Graham Evangelistic Association

streda, 21 október 2020 02:00

Je milosrdný - 21. október

Napísal(a)

„Kto je Boh ako Ty... lebo rád udeľuje milosť.“  (Mich 7:18)

Mnohí chcú vedieť, čo Boh hovorí, len zo zvedavosti. Chcú to analyzovať a rozpitvávať vo vlastných pokusných skúmavkách. Pre takýchto ľudí Boh ostáva v absolútnom tichu „tam niekde“. Prehovára k tým, ktorí sú ochotní počúvať Ho, prijať Ho, a tým, ktorí sú ochotní Ho poslúchnuť.

Ježiš povedal, že sa najskôr musíme pokoriť ako malé deti. Boh sa často zjavoval krotkým a pokorným ľuďom – pastierovi oviec, akým bol Dávid, drsnému púštnemu mužovi ako Ján Krstiteľ, pastierom, ktorí dozerali na svoje stádo, dievčaťu menom Mária. Ako Boh hovorí? Ako môže slepý vidieť? Ako môže hluchý počuť?  

Boh od počiatku k človeku prehováral. Adam počul Pánov hlas v záhrade Eden. Adam mal dvoch synov, Kaina a Ábela, a Boh hovoril aj k nim. Kain odmietol to, čo mu bolo zjavené, no Ábel bol Božiemu Slovu poslušný. Ábelova odpoveď dokázala, že človek, ktorý je skazený a ochromený hriechom, môže zareagovať na Božie volanie. A takto, už na počiatku, začal Boh skrze zjavenie stavať most medzi sebou a ľuďmi.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, aký si milosrdný. Túžim preukazovať rovnaké milosrdenstvo.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 17 október 2020 02:00

Žiť v Jeho moci - 17. október

Napísal(a)

„Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (Fil 4:13)

Ježiš bol pokorného srdca. Ak v nás prebýva, pýcha nikdy nebude vládnuť v našich životoch. Ježiš mal milujúce srdce. Ak v nás zotrváva, nenávisť a horkosť nad nami nikdy nebudú mať moc. Ježiš mal srdce, ktoré rozumelo a odpúšťalo. Ak v nás žije, milosť bude zmierlivo pôsobiť na naše vzťahy s blížnymi. Ježiš mal nesebecké srdce. Ak v nás žije, sebeckosť nebude nikdy prevládať, no pred sebeckými pohnútkami bude vždy stáť služba Bohu a iným. Možno si hovoríš: „Je toho príliš veľa!“ S tým súhlasím. Ak by si sa Mu chcel vyrovnať svojou silou a vlastným srdcom, nebolo by to možné. Pavel si uvedomoval, že takéto srdce nikdy nezíska vlastnou snahou.    

Modlitba dňa

Ježiš, ži vo mne dnes tak, aby som vyžaroval Tvoju lásku a milosť.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 13 október 2020 02:00

Nepriateľ nás klame - 13. október

Napísal(a)

„Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešľachetníka.“ (Ef 6:16)

O diablovi existuje veľa vtipov, no diabol nie je vtip. Ak by som o satanovi hovoril univerzitným študentom pred pár rokmi, zobrali by to na ľahkú váhu, no teraz už nie. Dnešní študenti chcú o diablovi vedieť čo najviac, rovnako aj o čarodejníctve a okultizme. Mnohí nevedia, že sa obracajú k satanovi. Sú oklamaní, pretože podľa slov Ježiša Krista je satan otec lží a najväčší klamár všetkých dôb. Nazýva ho podvodníkom. Pri ceste za svojím cieľom diabol ľudí zaslepuje voči ich potrebe Krista. V našom svete pôsobia dve sily – Kristova sila a diablova sila. Musíš si vybrať.

Modlitba dňa  

Rozhodol som sa Ti slúžiť, môj drahý Ježiš. Daj mi svoju silu, aby som vedel bojovať proti satanovým podvodom.

Billy Graham Evangelistic Association