Práve tam, kde si - 7. november

„… A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?“

(Est 4:14)

Už si sa niekedy ocitol na mieste, kde si nevyhnutne nechcel byť? Pýtal si sa sám seba: „Prečo som skončil v tomto susedstve práve s týmito susedmi?“ „… Prečo som skončil v tejto triede s týmto učiteľom?“ „… Prečo som skončil na tomto pracovisku s týmto šéfom či spolupracovníkom?“ Už sa ti niekedy prihodilo, že Boh ťa dal práve tam, kde si pre nejaký dôvod?

V starovekej Perzii sa jedna krásna mladá žena ocitla v role kráľovnej počas strategického historického obdobia židovského národa.  Voči Židom bol zosnovaný likvidačný plán. „Mordochaj dal Ester odpoveď: Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov.  Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom z inej strany, ale ty a tvoja rodina zahyniete.  A kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto?“ (Est 4:13-14)

Henrietta Mears sa v roku 1928 cítila povolaná Bohom k učeniu nedeľnej školy v cirkvi Hollywood First Presbyterian Church. Pod jej vedením sa nedeľná škola rozšírila zo 450 detí na 4 200 v priebehu dvoch rokov, pričom konečné číslo bolo 6 500. Takisto založila vydavateľstvo Gospel Light Publishing a kresťanské konferenčné centrum Forest Home. Vďaka jej vplyvnému životu, ktorého súčasťou boli aj Bill Bright a Billy Graham, sa viac ako 400 mladých ľudí stalo kresťanskými služobníkmi na plný úväzok.

Možno nie si Billy Graham, ale môžeš byť Henrietta Mears. Trocha svetla vydrží dlho. Jeden život môže priniesť zmenu. Kto vie, či ťa Boh neumiestnil tam, kde si, práve pre takú chvíľu, akou je táto?

https://www.harvest.org

Tajomstvo odovzdania - 6. november

„… po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela – lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvätenia.“ (R 6:19)

Počuli sme moderné vyjadrenie: „nebojuj s tým, je to väčšie než my obaja.“ Tí, ktorí sú pokorní, so životom nebojujú. Učia sa tajomstvu odovzdania či oddania Bohu. On potom bojuje za nás. Namiesto napĺňania svojej mysle zlosťou, zneužívania svojho tela hriešnou zábavou a ničenia svojej duše tvrdohlavosťou daj pokorne všetko Bohu. Tvoje rozpory zmiznú a tvoje vnútorné pnutia sa vyparia do vzduchu. Potom tvoj život začne za niečo stáť. Budeš mať pocit, že si súčasťou života. Nuda sa vytratí a budeš plný nádeje a očakávania. Pretože si sa pokorne podriadil, začneš „dediť zem“ dobrých vecí, ktoré má Boh pripravené pre všetkých, ktorí Mu vo všetkom dôverujú.

Modlitba dňa

Otče, nech Ti dnes podriadim všetky svoje najvnútornejšie myšlienky. Pred Tebou sa neskryjem.

Billy Graham Evangelistic Association

Posledné slová - 5. november

„Potom jedenásti učeníci šli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš,“ Mt 28:16

Posledné slová sú dôležité. Ak niekto na smrteľnej posteli vysloví posledné slová, chceme vedieť, čo povedal. V Matúšovi v 28. kapitole  nachádzame posledné Ježišove slová adresované nám, posledný príkaz od Pána predtým, ako opustil zem. Sú to známe slová, slová, ktoré sa mnohí z nás naučili naspamäť:

Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28:18-20)

Je to pokyn. Je to príkaz. Je to poverenie. Preto tieto slová nazývame veľké poverenie. Všetci sme dostali príkaz ísť a činiť učeníkov. Robíš to? Činíš z druhých učeníkov? Učeníkov môže činiť len učeník. Predtým než môžeš činiť učeníkov, musíš byť sám učeník.

Čo hovorievajú letušky, keď oznamujú bezpečnostné opatrenia v lietadle? Keď zhora vypadnú kyslíkové masky a cestujete s dieťaťom, nasaďte najprv masku sebe a potom dieťaťu. Zdá sa, že je to úplne proti intuícii. Potreby dieťaťa musia byť na prvom mieste. Ale najprv si musíš nasadiť masku ty, pretože dieťaťu nepomôžeš, keď stratíš vedomie.

To isté platí pre učeníctvo. Nemôžem pomôcť niekomu stať sa Ježišovým učeníkom, ak sám najprv nie som učeníkom. Každý učeník je kresťan, ale nie každý kresťan je aj učeníkom. Ak si naozaj Ježišovým nasledovníkom, mal by si chcieť byť učeníkom.

https://www.harvest.org

Nevysloviteľná radosť - 4. november

„… učeníci prvý raz dali si meno kresťania.“ (Sk 11:26)

V 3. storočí kartágsky biskup Cyprián napísal svojmu priateľovi Donatusovi: „Svet je zlý, Donatus, neuveriteľne zlý. Našiel som však uprostred neho tichých a svätých ľudí, ktorí sa naučili veľkému tajomstvu.  Našli radosť, ktorá je tisíckrát lepšia než akékoľvek potešenie hriešneho života. Pohŕdajú nimi a prenasledujú ich, no oni si z toho nič nerobia. Vedia svoje duše ovládať. Prekonali svet. Títo ľudia, Donatus, sú kresťania… a ja, som jedným z nich.“ Ak si oľutoval svoje hriechy a prijal si Krista za svojho Spasiteľa, potom si tiež jedným z nich.

Modlitba dňa

Dnes, Pane Bože, si spomínam na všetkých kresťanov, ktorí ma predišli, a ďakujem Ti, že ma inšpirujú svojou pamiatkou. Nech nikdy neberiem na ľahkú váhu dedičstvo, ktoré mám v Ježišovi Kristovi.

Billy Graham Evangelistic Association

Dva druhy zlorečenia - 3. november

„… keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil,“  1Pt 2:23

Aby nás všetkých sv. Peter ešte viac povzbudil a popchol príkladom Kristovej trpezlivosti, pokračuje a podrobne Ho rozoberá,  vykresľuje Ho v pravom svetle so všetkými okolnosťami, a tak ukazuje Jeho výnimočnosť oproti všetkému ostatnému. Peter povedal, že Kristus nespáchal žiadny hriech a z Jeho úst nevyšlo žiadne falošné alebo odsúdeniahodné slovo – pre aký dôvod Ho potom Židia prenasledovali, ukrižovali a zabili? … Chodil po krajine, prinášal Božiu milosť a spasenie židovskému ľudu, hlásal Božie Slovo, spôsoboval, že slepí videli, uzdravoval chorých, vyháňal démonov a nasýtil veľké zástupy, keď nemali nič na jedenie. Jeho život, slová a skutky skrátka neboli nič iné len čistá pravda, dobrotivosť, úžitok a pomoc. Ako vďaku a odmenu za to musel prijať, že Ho nenávideli a odsúdili len a len zo surovej zlomyseľnej diabolskej zloby. Nemohli Ho prestať prenasledovať, kým Ho nedostali na kríž, na ktorý musel vystúpiť nahý a obnažený tým najzahanbujúcejším spôsobom, visiac medzi dvoma vrahmi ako ten, čo nie je hodný chodiť po zemi a žiť medzi ľuďmi. … Vidíš, toto je vo všetkých ohľadoch vynikajúci a dokonalý príklad najväčšej trpezlivosti. Všetci by sme dobre urobili, keby sme podľa neho konali, a budeme mať čo robiť, aby sme ho aspoň trochu napodobnili. … Tu si možno povieš: „Ale neoplácal aj Kristus zlorečením, keď v evanjeliách nazval farizejov a zákonníkov pokrytcami, vrahmi, hadmi a vreteničím plemenom – a koľkokrát beda nad nimi vyslovil v Matúšovi, v 23. kapitole? Odpoveď: Naozaj, my by sme radi nasledovali tento príklad, aby sme mohli suverénne zlorečiť a odplácať sa; lebo to by bolo oveľa ľahšie a na to nepotrebujeme učiteľa. Ale ako sv. Peter hovorí: „Potom, čo vykonal svoje poslanie, hovoril pravdu a karhal klamstvá, Ho pre to pribili na kríž a musel zavŕšiť svoj život utrpením – vtedy, keď trpel, neodplácal zlorečením, ale nechal sa ako baránok vedený na zabitie (ako vraví Iz 53:7) popraviť a neotvoril ústa proti hriešnikom a vrahom.“ Preto človek musí dobre rozlišovať: Sú dva druhy zlorečenia alebo preklínania a vystríhania. Prvé pochádza z poslania; deje sa kvôli Bohu. To druhé od človeka, ktorý to robí sám za seba mimo svojho poslania. K poslaniu, ktoré mal Kristus na zemi (a ktoré po Ňom zastáva každý, kto bol k nemu povolaný), prislúcha hovoriť pravdu a karhať to, čo je zlé. Je to nevyhnutné pre Božiu slávu a pre spasenie duší. Lebo ak by všetci mlčali o pravde, kto by prišiel k Bohu? A poslanie takéhoto napomínania je činom Božej a kresťanskej lásky. … Z takej lásky a verného srdca Kristus vo svojom úrade tiež preklínal a karhal, čím si vyslúžil len hnev a nenávisť… No teraz, keď toto poslanie vykonal, a na dosah bola hodina Jeho utrpenia, trpezlivo zniesol a dovolil spraviť akékoľvek zlo, ktoré Mu mohli urobiť, na oplátku za Jeho lásku a dobrodenie. … Pozri, takto rozlíšiš medzi preklínaním a karhaním, ktoré je z titulu úradu a z lásky, od toho, ktoré sa deje z osobného hnevu a nenávisti človeka. Ale svet, keď sa dozvedel o tomto rozdiele, je dosť bystrý a šikovný na to, aby oboje poplietol a pomiešal dokopy, keď prezentuje vlastnú pomstu, ako hnev a napomínanie poslania. Vidíte to na pastoroch, sudcoch, starostoch a úradníkoch. … Nech si každý, kto chce byť kresťanom, dáva na seba pozor, ako sa zodpovie za svoje činy. Lebo Boha nepodvedie. On v pravom čase pomôže nevinným, ktorým sa deje neprávosť, a vyhľadá aj ostatných.

St. Louis ed., 12:551-556.

Čistota manželstva - 2. november

„Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom,  čo je… čisté,…“ (F 4:8)

Biblia nikde neučí, že samotný sex je hriech. Človek vo svojej hriešnej prirodzenosti si vzal to, čo malo byť slávne, úplný akt lásky medzi dvoma ľuďmi, a urobil z toho niečo nízke, lacné a špinavé. Biblia je jedna zo svetových kníh, ktoré priamočiaro hovoria na tému sexu. Biblia odsudzuje sex mimo manželského zväzku. Skutočnosť, že nemorálnosť sa medzi národom rozmáha to neoprávňuje. Skutočnosť, že nejaký duchovný to toleruje z toho nerobí dobrú vec. Biblia hovorí: „Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti.“ V židovskom zákone sa cudzoložstvo trestalo smrťou. V súčasnom Božom zákone to takisto vedie k smrti. K duchovnej smrti.

Modlitba dňa

Je to také lákavé, keď vidím, že všetci naokolo prestupujú Tvoj zákon. Pomôž mi udržať svoj zrak na Ježišovi.

Billy Graham Evangelistic Association