Zastav a padneš - 1. november

„… ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie,“ 1Pt 2:2

Prednedávnom som vyskúšal surfovať s pádlom v ruke po stojačky (stand-up paddleboarding). Chytil som sedem vĺn, čo nebolo zlé. Ale čosi som pri tom zistil: V momente, keď vlna skončí, spomalí ťa to. A to je chvíľa, kedy zakaždým spadnem, a práve vtedy som mal ďalej pádlovať.

Čo platí pri tomto športe, platí aj v kresťanskom živote: Zastav a padneš. Kresťanský život je neustály rast, neustále učenie a neustála premena. Problém je, že niektorí chcú prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa, no nie nevyhnutne aj ako svojho Pána. Chcú prijať Krista ako priateľa, ale nie nutne ako svojho Boha. A výsledkom je, že sa zaseknú v štádiu dieťaťa.

Bábätká sú rozkošné, keď sú bábätká. Ale bolo by smutné, keby sa niekto správal ako bábätko v dvadsiatke. Duchovne všetci začíname ako bábätká. Začíname s hladom po Božom Slove. Nie je to žiadna hanba, lebo ten správny hlad po duchovnej pravde je znakom duchovného zdravia. Biblia skutočne hovorí: „… jako priam teraz zrodené nemluvniatka žiadostiví buďte mlieka bezo ľsti, Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie“ (1Pt 2:2, preklad prof. Roháček). Zdravý človek je hladný.

Je dobre, ak si hladný po Božom Slove, ak chceš počuť Božie Slovo. Mal by si po Ňom túžiť. Cieľom je, aby si prešiel od prijímania drobných kúskov potravy k tomu, že sa naučíš čítať Slovo Božie, spracovať Jeho pravdy a naučíš sa ako myslieť a žiť podľa Biblie.

Celé kresťanské učeníctvo je o raste. Je to prechod na novú úroveň. Je to o žití kresťanského života skutočne naplno – tak, ako bol zamýšľaný.

https://www.harvest.org

Koreň hriechu - 31. október

„Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.“ (R 8:37)

Základný problém, ktorému čelí náš svet, je nespravodlivá sociálna nerovnosť či nedostatok vzdelania, alebo dokonca fyzický hlad. Zisťujeme, že vysoko vzdelaní a dobre nasýtení ľudia sú nenásitní, nenávistní, zapálení a žiadostiví a vzdelanie to neodstránilo. Koreň hriechu v každom srdci je enormne hlboký, a je to zároveň aj základný problém svetových problémov. Iba Pánov oheň ho dokáže spáliť. A presne kvôli tomu Kristus prišiel na túto zem. Neprišiel vyliečiť príznaky. Prišiel, aby sa dostal ku koreňu ľudskej choroby.

Modlitba dňa

Otče, vykoreň z môjho života hriech – nedostatky, ktoré tam sú – a naplň ma svojou láskou, aby som mohol bojovať proti zlu, ktoré je prítomné v dnešnom svete.

Billy Graham Evangelistic Association

Čo si myslíš? - 30. október

Pred časom som narazil na tento výstižný výrok: „Nie si taký, aký si myslíš, že si, ale čo si myslíš, to si.“ Nad čím premýšľaš, čomu dovolíš zaujať tvoju myseľ, to nakoniec pohltí tvoju predstavivosť, zaujme tvoje srdce, sformuje tvoj život a to, čím sa staneš.

Božie Slovo hovorí, že sme tým, čo si myslíme. A na začiatku Knihy Žalmov nám hovorí, že máme meditovať nad Božím Slovom deň aj noc. A to je viac než len učiť sa ho. Hebrejské slovo pre meditáciu vraví o mumlaní a mrmlaní si popod fúzy.

Kresťanská meditácia sa vôbec nepodobá na východnú meditáciu. V skutočnosti je jej pravým opakom. Kresťanská meditácia je niečo ako zobrať Božie Slovo a vtačiť si ho hlboko do vedomia. Je to rozjímanie. Je to opakovanie právd Písma, až kým nie sú vypálené do môjho srdca a nepohnú mojimi pocitmi.

Kresťanská meditácia potrebuje čas. Musíme si dopriať dostatok času v Božom Slove, nielen na jednoduché akademické cvičenie, pri ktorom si zapisujeme odpovede. Snažím sa dostať do bodu, keď počujem ku mne hovoriť Božieho Svätého Ducha. Niekedy ma to dovedie k slzám. Niekedy mi to prináša obrovský pokoj. Niekedy úžasnú radosť. Niekedy ma to veľmi obohatí, aj keď nie vždy. Cieľom je odpoveď nášho srdca. Kresťanská meditácia je viac než len rozmýšľanie; je to, keď sa nás dotkne to, nad čím rozjímame.

Spravodlivý človek rozjíma nad Božím Slovom deň aj noc. Nie všetci to robíme dokonale. Všetci sme začiatočníci. Všetci sa učíme, a je toho tak veľa, čo sa treba naučiť. Začni tam, kde si. Začni dnes niekde. Ty nie si taký, ako si myslíš, ale si taký, ako rozmýšľaš.

https://www.harvest.org

Musíme sa umenšovať - 29. október

„Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!“ (Žalosp 3:40)

Naša moderná filozofia sebaistoty a sebestačnosti spôsobila, že mnoho ľudí verí, že život zvládnu bez Boha.  „Náboženstvo,“ argumentujú, „môže byť v poriadku pre nejakých emocionálnych ľudí, ale nemôžeš poraziť človeka, ktorý v seba verí.“ Táto sebavedomá generácia však vyprodukovala viac alkoholikov, drogovo závislých, zločincov, vojen, zničených domovov, útokov, sprenevier, vrážd a samovrážd než akákoľvek iná generácia, ktorá kedy žila. Pre všetkých nastal čas preskúmať naše zlyhania, omyly a nákladné chyby. Je tu čas, keď budeme vkladať menej istoty do seba a viac dôvery a viery v Boha.

Modlitba dňa

Ako skúmam svoje srdce, vidím v ňom tak veľa seba. Žiadam Ťa o odpustenie, Pane – moja dôvera bude v Tvojom vedení.

Billy Graham Evangelistic Association

Znak skutočného obrátenia - 28. október

„Podobne aj neviestka Rachab: či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a inou cestou ich vypustila?“ Jk 2:25

Všetko bolo proti Rachab – aj jej meno, ktoré sa spája s egyptským božstvom. Rachab bola nemravná žena, prostitútka. Ale bola to dokonalá adeptka na Božiu milosť.

Evanjelium je pre každého a všade. Bez výnimky. Nikto nie je mimo Božieho dosahu. Počas pozemského pôsobenia Ježiša sa zdalo, že zachádza zo svojej cesty, aby sa stretol s podobnými ľuďmi. Vidíme to v 4. kapitole Jána pri stretnutí so ženou pri studni, keď naberala vodu počas horúčavy dňa, pretože v dedine ju spomedzi seba vyobcovali. Päťkrát sa vydala a rozviedla a žila s ďalším mužom. A predsa sa jej Ježiš venoval a ona uverila.

Keď prišli izraelskí zvedovia preskúmať Jericho, Rachab ich ukryla u seba na streche, pretože verila v Pána, ich Boha. Povedala im: „lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi.“ (Joz 2:11) Biblia hovorí, že „viera je bez skutkov mŕtva“ (Jk 2:26). Rachab preukázala svoju vieru skutkami.

Ďalším znakom, že Rachab bola naozaj veriaca, je fakt, že sa starala o svoju rodinu. Verila, že prichádza súd. Povedala špehom: „Teraz prisahajte mi na Hospodina, že ako ja som vám preukázala milosrdenstvo, i vy preukážete milosrdenstvo domu môjho otca a dáte mi spoľahlivé znamenie, že pri živote zachováte môjho otca, moju matku, mojich bratov i moje sestry, a všetko, čo im patrí, a zachránite nás pred smrťou.“ (Joz 2:12-13)

Pravým znakom obrátenia je, že chceš priniesť evanjelium svojej rodine. Zvestoval si ho svojej rodine? Vie tvoja rodina, že veríš?

https://www.harvest.org

Aj kresťania môžu mať vo svete pokoj - 27. október

„Ale čože je to za sláva, keď vás bijú preto, že hrešíte?  Keď však dobre robíte, a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu,  lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje.“ 1Pt 2:20-21

Na zemi to nemôže byť inak: Keď sa už raz niekto stal kresťanom a začal vyznávať vieru slovami a životom, svet ako verný služobník večného Kristovho nepriateľa, diabla, nie je potešený a považuje to za neúctu a hanbu, ak človek nerozpráva, nežije a nekoná tak ako on. Začne sa hnevať, prenasledovať, mučiť, a kde je to možné, dokonca aj takých ľudí zabíjať. Z tohto dôvodu tiež často počujete múdrych mužov sveta, vysmievačov, povedať, že ak by Kristus chcel, mohol mať pokoj. Niekto to môže prehlásiť aj o všetkých kresťanoch: Oni by tiež mali pokoj a dobré časy, ak by sa len nechali poučiť, boli povoľní a mali by radi svet. Čo však má kresťan robiť? Funguje to takto: Ak hovoríš a konáš pravdu, vytváraš hnev a nenávisť. Dokonca aj starovekí pohania to povedali. Avšak nie je to chyba tých, ktorí hovoria pravdu, ale tých, ktorí ju nechcú počuť. Nemá kresťan vôbec hlásať pravdu a nechať kvôli takému tichu všetkých ľudí ísť k diablovi? Kto by si to chcel zobrať na zodpovednosť? Kto by to chcel? Ak chceš byť dobrým kresťanom, ktorý po tomto živote zamýšľa žiť večne, a chceš pomáhať ostatným dosiahnuť rovnaký cieľ, musíš úprimne konať ako kresťan a povedať, kam máš namierené, a ukázať svetu, že kráča širokou cestou do pekla a večnej smrti. Ak to urobíš, rozhneváš svet a budeš mať na krku diabla. Tí, ktorí chcú vyznávať Krista, a pomáhať svetu, musia, ako vo svojom Liste sv. Peter hovorí, znášať nepriateľstvo diabla a všetkých tých, ktorí sa držia diabla pre jeho službu a dobré skutky. Preto musíme mať na pamäti trpezlivosť, keďže svet veľmi nenávidí doktrínu nášho života a je k nej nepriateľský, a preto nás zneužíva, ohovára a prenasleduje extrémnym spôsobom. V spomínanom texte chce sv. Peter vyzvať kresťanov k trpezlivosti a tiež ich upokojiť znamenitými slovami a dôvodmi. Najprv poukazuje na ich povolanie, aby im pripomenul, z akého dôvodu a pre aký cieľ sa stali kresťanmi, keď hovorí: „Musíte v prvom rade vedieť, že ak veríte v Krista, ste povinní ho aj vyznávať. Ste v svätom, božom povolaní celej kresťanskej cirkvi, ktorá by vyznávaním Krista mala oslavovať Boha a presadzovať jeho kráľovstvo.“ Toto povolanie pozostáva jednoducho z konania dobra a na oplátku z premáhania zla. Pred svetom, v ktorom sa stretá najväčšie nepriateľstvo a ktorý je zasvätený a ustanovený na vykonávanie diabolskej a svetskej tyranie, by mali byť kresťania veľmi odsúdeniahodní ľudia. Ako hovorí Ž 44:23: „Vskutku, pre Teba bývame ničení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.“ Alebo ako obetné baránky, ktoré boli vydeľované a ktoré nemali dovolené ísť na pašu alebo mať mladé, len kvôli ich údelu, že budú jeden za druhým popravení. Preto chce teraz povedať: „Čo chcete robiť, drahí kresťania? Chcete byť vo svete bez znášania akéhokoľvek zla pre vaše dobré skutky? Chcete sa radšej nahnevať a tiež sa stať zlými a robiť zlé ako odpoveď na ich zlé skutky? Nepočujete? Boli ste k tomu povolaní – váš krst a kresťanská viera majú za následok utrpenie. Preto ste sa rozhodli skoncovať s diablom a vyznať Krista.“ Pravda spočíva v tom, že ak chcete mať oheň, musíte mať aj dym. Ak chcete byť kresťanom a Božím dieťaťom, rovnako musíte strpieť všetko, čo vám bude učinené práve kvôli tomu.

St. Louis ed., 12:542-544.