Nestoj na ceste - 14. október

"Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí" Ž 1:1

Fráza „nestoj mi v ceste“ vám môže propomínať scénu podobnú tej, v ktorej sa Robin Hood a Malý John nachádzajú v patovej situácii na úzkom moste. Nevzdajú sa, dokiaľ sa jeden z nich neopije.

Avšak fráza „stáť na ceste hriešnikov“ z prvého verša prvého žalmu je hebrejský symbol reči, ktorá sa v preklade stráca. Stáť na ceste hriešnikov je hebrejský výraz, ktorý znamená, že žiješ svoj život len s horizontálnou perspektívou.

Keď v písme čítame slovo bezbožný, môžu sa nám vybaviť ľudia, ktorí robia opovrhnutiahodné, strašné veci. Avšak ľudia, ktorých tento žalm opisuje ako bezbožníkov, sú tí, ktorí nemajú vôbec žiaden záujem o duchovné, večné veci. Neveria v posmrtný život. A ak veria, je to veľmi nekonkrétne a rozmazané.

Môžu byť veľmi príjemní. Ale keď príde na Božie veci, keď ich zapojíte do duchovného rozhovoru, zistíte, že sú v rozpore s tým, čo učí Biblia. Žijú svoje životy tu a teraz. Neberú do úvahy, čo príde. Nezamýšľajú sa nad zmyslom a významom svojho života. Sú tými, ktorých prvý žalm opisuje ako bezbožných. Žijú len s perspektívou pozemského sveta. Vôbec o Bohu neuvažujú ani ho nepoznajú.

Stáť na ceste hriešnikov znamená rozmýšľať ako hriešnici. Znamená to myslieť len na tu a teraz a potešenia tejto chvíle bez následkov, ktoré prídu neskôr.

Nemali by sme takto zmýšľať. Mali by sme žiť s perspektívou konca. Zbožný človek nebude stáť na ceste hriešnikov.

https://www.harvest.org

 

Tri dôvody, prečo máme byť v utrpení trpezliví - 13. október

„On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach;“ 1Pt 2:22

Tretím aspektom, v ktorom má Kristus pred ostatnými navrch, je, čo sv. Peter cituje z Izaiáša v 53:9. Tu môžete zhodnotiť, ako veľký musí byť tento muž. Pretože na tejto zemi ešte nebol človek, ktorý by nezhrešil slovom alebo skutkom. V Liste Jakuba 3:2 sa píše: „Veď sa my všetci v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalý muž…“ Kde je však ten dokonalý muž a ako sa volá? Jakub tam mal doplniť, že existuje jeden – Kristus. Len On spadá do tej kategórie. Všetkých ostatných ľudí sv. Peter dáva na jednu kopu a vraví: „Kedysi ste boli ako blúdiace ovce“ atď. A neskôr, v 1Pt 3:18 stanovuje tento jasný rozdiel: „Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých,…“ Nikdy nebol nikto nevinný alebo bez hriechu v slove či skutku. Pretože toto sú dva aspekty, ktoré v sebe zahŕňajú celý život a bytie človeka. Slová a skutky, reči a činy. Aj na iných miestach písma sú spájané, napr. v Žalme 34:14-15: „Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí;  odstúp od zlého a rob dobre…“ Rozprávanie je však z týchto dvoch vznešenejšie: učiť iných správnosti, radiť, nabádať, utešovať, napomínať, vyznávať pravdu atď. Nikto nebude taký dokonalý, aby v niečom nezlyhal. Aj toto je čiastočný dôvod, prečo je Kristov príklad na najvyššej úrovni. Pre všetkých svätých je nemožné nasledovať jeho príklad. Pretože nikto nebude natoľko namyslený a znesväcujúci – pokiaľ by sa len nechcel zmeniť z Božieho dieťaťa a veriaceho kresťana na klamára a nasledovníka diabla –, aby sa dával v tejto záležitosti na rovnakú úroveň s Kristom a vychvaľoval sa tým, že je bez hriechu v slovách a skutkoch. A práve pre to bude tento titul s úctou a pravdou prináležať jedine Pánovi Kristovi: On, a nikto iný, trpel spravodlivý za nespravodlivých. Pretože nikto nie je spravodlivý a nevinný na základe svojich slov a skutkov. Všetci musia vyznať, že svoje utrpenie si spôsobili sami svojimi hriechmi a že je to len zaslúžený trest. A skutočnosť, že naveky neostávajú pod Božím hnevom a večným trestom a odsúdením, je tu jedine vďaka jedinému spravodlivému, ktorý bez vlastnej viny a bez toho, aby to On sám potreboval, ochotne trpel a zaplatil za nespravodlivých, čím zmieril Boží hnev. Utrpenia všetkých svätých sa musia držať pod utrpením Krista Pána. Spolu s celým kresťanským svetom sa musia modliť: „Odpusť nám viny naše,“ a vyznávať tento článok: „Verím v odpustenie hriechov.“ Teraz môžeš zhrnúť tri aspekty, ktorými svätý Peter nabáda kresťanov k trpezlivosti vo všetkom ich utrpení: v prvom rade si povolaný k utrpeniu. A dokonca aj keď budeš trpieť strašne a veľa, je tu Kristov príklad, ktorý nedokážeš dosiahnuť a nebudeš sa ním môcť chváliť alebo trvať na tom, že si ho dosiahol, aj keby si si už všetko pretrpel. Pretože mu dlhuješ utrpenie pre Božie meno. Toto je jeden aspekt. Druhým je, že Kristus netrpel kvôli sebe, že On takisto nemusel trpieť. Trpel pre teba a zo svojej dobrej vôle. Tretí aspekt – bol tiež úplne nevinný, bez akéhokoľvek hriechu vo svojom srdci a slov a skutkov navonok. Pretože keď je v srdci niečo zlé, nemôže to tam ostať skryté veľmi dlho; musí sa to tiež preukázať navonok, prinajmenšom v slovách, ako Kristus hovorí v Mt 12:34: „Lebo z plnosti srdca hovoria ústa.“

St. Louis ed., 12:549-551.

Prírodné divy - 12. október

„Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané…“ (R 15:4)

V prírodných divoch vidíme Boží zákon v akcii. Kto sa v jasnú noc nepozeral hore na hviezdy a nenadchýnal sa v tichom údive nad slávou Božieho stvorenia? Komu na jar neposkočilo srdce, keď celé stvorenstvo videl prepukovať novým životom a silou. V kráse a hojnosti vidíme okolo seba veľkosť Božej moci a nekonečné detaily Jeho plánovania. Príroda nám však nehovorí nič o Božej láske a Božej milosti. Vedomie nám v našej najvnútornejšej podstate hovorí o Božej prítomnosti a o morálnom rozdiele medzi dobrom a zlom. Je to však útržkovitá správa, ktorá nie je tak zreteľná a úplná ako čítanie Biblie.  Jedine na jej stránkach nájdeme jasnú a bezchybnú správu, na ktorej je založená celá kresťanská pravda.

Modlitba dňa

Ako čítam Tvoje Slovo, všemohúci Bože, vyčisti moju myseľ od nepotrebných myšlienok, aby som si dnes mohol byť vedomý Tvojho posolstva pre mňa.

Billy Graham Evangelistic Association

Keď si na dne - 11. október

„... nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba,“ (F 2:3).

Možno si práve trochu deprimovaný. Rozumiem tomu, že existuje klinická depresia, ale teraz ju nemám na mysli, skôr hovorím o tých, ktorí sú práve na dne. Možno sa práve nachádzaš na dne, hoci si zdravý, sýty, oblečený a máš strechu nad hlavou. Možnože si na dne preto, lebo vieš, že niekto iný sa má trochu lepšie – alebo možno oveľa lepšie –, než sa máš ty. Ak je to tak, mám pre teba desaťkrokové riešenie na depresiu.

Prvý krok: Urob niečo pre niekoho, kto je vo väčšej núdzi než ty sám.

Druhý krok: Zopakuj prvý krok deväťkrát.

Nielen Boh nám povedal, že je blahoslavenejšie dávať ako brať, ale aj vedecký výskum potvrdzuje to isté. Je dokázané, že dobrovoľníctvo zlepšuje náladu väčšine ľudí. Tento fenomén bol pasovaný ako „šľachetnosť pomocníka.“ Bolo to takto posúdené v štúdiách, ktoré zobrazujú mozog. Takisto sa na to pozreli ľudia, ktorí skúmajú výskyt endorfínov.

Nikdy som nezažil „bežcovo opojenie“, ale poznám „darcovo opojenie“. Ak sa ťa niekto opýta, čo budeš robiť cez víkend, môžeš povedať:

„Budem sa opájať!“

„Čo prosím?“

„Áno, v kostole, dávať sa Pánovi a slúžiť ostatným!“ Príslovia 11:25 hovoria: „Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený.“

Keď odvrátime svoj zrak od nás samých, uvidíme veci v inej perspektíve. Ako pastor navštevujem ľudí v nemocniciach. Môžem byť ufňukaný a myslieť si, aký som chudák a potom ísť a navštíviť niekoho v kritickom stave. Keď vtedy opúšťam nemocnicu, ďakujem Bohu za to, že ju opúšťam.

Biblia nás učí: „nič nerobte  z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba.“ Inými slovami, nikdy nedovoľte, aby sa sebectvo alebo namyslenosť stali vo vašom živote motívmi.

Sebectvo je koreňom takmer každého hriechu. Väčšina hádok a konfliktov, ktoré v živote máme, sa vyskytne, lebo naše ego je buď ohrozené, hendikepované, alebo ignorované. Všetko je to o nás. Jakub vo svojom liste kladie otázku: „Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ – z vašich žiadostí, ktoré bojujú vo vašich údoch?“ (Jk 4:1) Aké pravdivé, však? Všetci chceme robiť veci podľa seba. Je to v nás takto nastavené od počiatku. Biblia vraví: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej“ (R 3:23). Nedá sa to obísť. Všetci sme vo svojej podstate sebeckí.

Sebectvo ničí v živote veľké množstvo vecí. Prečo Adam a Eva zjedli zakázané ovocie? Pretože satan im povedal, aby to urobili: „… budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo.“ (1M 3:5) Boli sebeckí.

Zamyslite sa nad všetkou nemorálnosťou v našej súčasnej kultúre. Prečo ľudia majú sex pred manželstvom? Sú sebeckí. Nechcú čakať na to, keď sa jeden druhému zaviažu manželskou zmluvou. Chcú mimomanželské výhody bez záväzku, ktorý k manželstvu patrí. A prečo ľudia cudzoložia po tom, čo sa zosobášili? Kvôli sebectvu. Nemyslia na svojho partnera; chcú mať trocha zábavy.

Poznáš niekoho, kto má práve teraz takú potrebu? Niekoho, komu môžeš poskytnúť pomoc? Niekoho, kto trpí? Ak budeš čakať, kým začneš ľudí milovať, nikdy nič neurobíš. Ak budeš čakať, až budeš chcieť dať tento vzťah späť dokopy, nikdy sa dokopy nedá. Budeš konať vo viere? Budeš konať v poslušnosti? Ak áno, potom môžeš žiť radostný život. Ak sa však v živote budeš snažiť o sebarealizáciu, budeš nešťastný. Ak budeš pamätať na to, že zmyslom tvojho života na zemi je osláviť Boha a milovať ľudí, potom nájdeš osobné naplnenie, po ktorom si vždy túžil. A takisto nájdeš aj šťastie.

https://www.harvest.org

Počiatok múdrosti - 10. október

„Vy ste však z neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha…“ (1K 1:30)

Verím, že by sme mali dostať všetko vzdelanie, ktoré len môžeme, ale nemali by sme sa opovážiť urobiť si z neho boha. John Dewey raz definoval vzdelanie ako systematickú, zmysluplnú rekonštrukciu skúsenosti; avšak väčšina moderného vzdelania obchádza Boha. To, čo v skutočnosti robíme, je, že rekonštruujeme svoje hriechy. Zväčšujeme svoje hriechy, rozširujeme a rozmnožujeme ich. Potrebujeme vzdelanie, ale nielen mysle a tela; rovnako potrebujeme duchovné vzdelanie. Človek má ducha a v našom súčasnom vzdelávacom systéme potrebujeme duchovný dôraz. Ak vychováme generáciu, ktorej chýba Božia múdrosť, môže sa zmeniť na vzdelaných surovcov a hlupákov. „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom“ a vzdelania tiež. Uistime sa, že našou skalou je Boh.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, som Ti vďačný, že Tvoje Slovo vzdeláva môjho ducha a napĺňa ma.

Billy Graham Evangelistic Association

Stať sa novým stvorením - 9. október

„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“

(2K 5:17)

Už si sa niekedy pozeral na svoj život tak, že si mal pocit, že vždy budeš obeťou okolností? Možno ťa tvoji rodičia zanedbávali alebo opustili. Možno sa v histórii tvojej rodiny vyskytla alkoholická či drogová závislosť.

Možno sa cítiš, akoby bol tvoj smer pevne stanovený, že k tomu nemáš čo povedať a že je to jednoducho tak, ako to je. To však ale nie je pravda. Boh môže zasiahnuť. Poznám to z vlastnej skúsenosti.

Keď som vyrastal, nemal som otca. Niežeby ma týral, ale jednoducho tam nebol. V mnohom som bol odkázaný sám na seba. Moja mama bola alkoholička a ja som mohol dopadnúť rovnako. Mohol som sa vydať rovnakým smerom. Boh však nado mnou držal stráž, a tak sa ten kruh zlomil. Môže to urobiť pre kohokoľvek. Som len obyčajný človek, ktorý Boha zobral za Slovo.

Možno si uväznený v nejakom životnom štýle, nejakom opakovanom hriechu či závislosti. Boh ťa z toho môže dostať. Otázkou je, či chceš, aby to urobil.

Biblia rozpráva príbeh muža, ktorý bol dlho ochrnutý. Ježiš sa ho opýtal: „Chceš byť zdravý?“ (J 5:8) Môžeme sa zamýšľať nad tým, čo je to za otázku pre niekoho, kto sa nedokáže ani pohnúť. V skutočnosti je to veľmi dobrá otázka.

Nie každý, kto je závislý, chce byť aj oslobodený. Nie každý, kto žije určitým spôsobom života, sa z neho chce dostať. Otázkou je, či sa chceš skutočne zmeniť. Chceš byť skutočne slobodný? Ježiš to pre teba môže urobiť.

V 2K 5:17 čítame: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Boh ťa môže zmeniť.

https://www.harvest.org