Tohto sa drž - 3. jún

1. list Timoteovi 1:5 „... cieľom (takéhoto) prikazovania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery.“ Tu to je. Tu máš zhrnutie toho, čo má niekto kázať, povedané najlepšie a najdokonalejšie, navyše ľahko zapamätateľné. Musíš robiť toto: ak chceš správne žiť zákon a uchopiť jeho podstatu – aby si vedel, čo máš…

Nevzdávaj to s deťmi - 2. jún

„I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vybozkával ho.“ Lk 15,20 Napriek tomu, že niektoré deti sú vychovávané v kresťanských domácnostiach, rebelujú. Niekedy zblúdia a rodičia preto majú pocit, že v niečom zlyhali. Moji synovia mali v životoch…

Urgentná potreba záľuby v zákone - 1. jún

Žalm 1:1 – 3 „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.“ Uvažujme nakoniec o učení najrenomovanejších…

Posledná vec, čo by Boh urobil - 31. máj

„Akože žijem – znie výrok Hospodina, Pána – nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť, dom Izraela?“ Ez 33, 11 Keď prorok Jonáš neochotne išiel do Ninive…

Plač a pracuj - 30. máj

Keď som počul tieto slová, sadol som si, plakal a trúchlil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred nebeským Bohom. – Nehemiáš 1:4 Alexander Maclaren povedal: „ Povedzte mi, ako hlboko súcití kresťan, a ja vám poviem, do akej miery je použiteľný.“ Kam siaha tvoj súcit? Boh neprestajne hľadá…

Pri pozemskom blahobyte sa cirkev zmenšuje - 29. máj

Žalm 1:3 „Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.“ Dávaj si pozor, ak nerozumieš blahobytu v pozemskom zmysle. Blahobyt v tomto verši sa deje v tajnosti a celý sa koná v duchu, takže ak to nepochopíš vierou, môže sa stať, že si budeš…