Hnojná brána - 22. október

Hnojná brána je pravdepodobne Črepinovou bránou, o ktorej hovorí Jeremiáš. Takto riekol Hospodin: Choď, kúp si hlinený krčah od hrnčiara, vezmi so sebou niektorých zo starších ľudu i zo starších kňazstva, vyjdi do údolia Ben Hinnóm, ktoré je pri vchode do Črepinovej brány, a hlásaj tam slová, ktoré ti poviem. (Jer 19,1-2) Črepinová…

Diskusia na život a na smrť - 21. október

„Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým.“ Jud 1:3    Zvestujem evanjelium už dlhé roky, videl som generácie, ktoré prichádzali a odchádzali. Od prisťahovalcov, neskúsených, až po generácie X,Y a Z. V…

Boží súd vidí na dno srdca - 20. október

„Farizej stál a takto sa v duchu modlil: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako tento mýtnik.“ Luk 18:11 Kristus vykresľuje farizeja ako vzor cnosti, kým colník žiadnu cnosť nemá. Ako je možné, že v rozpore s tým Boh odsudzuje farizeja a colníka vyhlasuje za spravodlivého? Chce…

Mimoriadny sklad - 19. október

Rumunsko: pastor Richard Wurmbrand „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ (Rím 8:28) Pastor Richard Wurmbrand otvoril ťažké oceľové dvere a vstúpil do veľkej betónovej miestnosti. Rozhliadol sa po knihách, ktoré boli nahromadené na zemi. So širokým úsmevom a slzami na krajíčku jednu z nich zdvihol…

Moc evanjelia - 18. október

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.“ R 1:16  Môj život dramaticky ovplyvnila moc evanjelia v jediný deň. V Ježiša som uveril na stredoškolskom internáte po tom, ako som počul evanjelium, ktoré bolo podané spôsobom, aký…

Skúmanie kontrastov - 17. október

„Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale…