Ježiš medzi hriešnikmi - 23. október

"Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov." Evanjelium podľa Matúša 9:11-13

Farizeji brali svoj vzťah s Bohom veľmi vážne. Chceli byť príkladom pre ostatných ľudí. Dobrým príkladom v aplikovaní Božieho Slova, v modlitbe, a v neposlednom rade v dávaní. Napriek tomu, čo si o nich dnes myslíme, chceli žiť podľa toho, čo považovali za správne. Nebáli sa výziev, ako to dnes voláme.

Preto bolo z ich pohľadu prirodzené, že keď príde Mesiáš, tak sa spojí s nimi a bude s nimi spolupracovať.

Ale Pán Ježiš to nespravil. Namiesto toho vyhľadával colníkov a hriešnikov a sedel s nimi v Matúšovom dome. Vo vtedajšej dobe boli colníci muži, ktorí slúžili okupantom. Pracovali na úkor svojich krajanov, v prospech nepriateľa. Mnohí z nich na tom aj zbohatli. Oprávnene boli počítaní medzi zradcov krajiny. Preto sú stále spomínaní spolu s hriešnikmi. Hriešnici - to sú tí, ktorí žili v zjavnom hriechu, v rozpore s Božím svätým zákonom.

Nie je preto žiaden div, že sa farizeji pýtajú, čo to má znamenať. My kresťania v dnešnej dobe máme tiež plné právo pýtať sa na to isté.
Pán Ježiš odpovedá, že práve chorí potrebujú lekára - nie zdraví. On neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. Na inom mieste hovorí: "Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo". (L 19, 10)
Pán Ježiš odmieta úsilie farizejov. "Choďte a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť", hovorí im.

Ale všetkým, ktorí zhrešili, všetkým, ktorým sa nedarí, všetkým, ktorí nie sú pripravení urobiť niečo pre Boha, im všetkým je On Spasiteľom.

Láska sa nerozčuľuje - 22. október

„Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi.“ (E 4:26-27)

Ako dieťa som pozoroval hádky mojej mamy s manželom, za ktorého bola práve vydatá, a počul som slová, ktoré by dieťa nikdy počuť nemalo. Takisto som videl veci, ktoré by dieťa nikdy vidieť nemalo. A celkom úprimne, bolo to pre mňa traumatizujúce.

Keď sa pár háda, je to pre ich deti traumatizujúce. Nerob to svojim deťom. Ak si so svojím partnerom potrebujete vyjasniť veci, vzdiaľte sa od nich. Strávte čas osamote, pracujte na probléme a dospejte k nejakému záveru. Nedovoľte však, aby sa to dostalo medzi deti. To láska nerobí.

Biblia nás napomína, že láska „sa nerozčuľuje“ (1K 13:5). Rozčúliť sa znamená „byť vzbudený k hnevu,“ „nepokoj,“ alebo „náhly výbuch emócií.“ Ak ste vo svojej rodine, vo svojom manželstve začali po sebe kričať, potom máte problém. Nikdy by ste to nemali robiť. Nikdy by sa to nemalo dostať na fyzickú rovinu.

Dovoľ mi to povedať priamo. Nikdy by ste sa nemali udierať, plieskať, kričať či hádzať veci. Určite nechceš, aby sa vaše konflikty až tak vyhrotili. Potrebuješ ich utíšiť. Snaž sa započuť, čo hovorí človek vedľa teba. Prevezmi kontrolu nad svojimi emóciami a prosím, nebojujte spolu pred svojimi deťmi.

Biblia nás napomína: „Nech slnko nezapadá nad vaším hnevom.“ (Ef 4:26) Nechoďte do postele s tým, že sa jeden na druhého hneváte.

Počul som o manželke a manželovi, ktorí tento verš začali aplikovať. Rozhodli sa, že nikdy nepôjdu do postele nahnevaní jeden na druhého. O tridsať rokov neskôr sa niekto opýtal manžela ako to fungovalo.

„Vieš,“ povedal, „celkom dobre. No niekedy to bolo trochu drsné, byť hore celú noc.“

Láska je dobrotivá. Nerozčuľuje sa.

https://www.harvest.org

Je milosrdný - 21. október

„Kto je Boh ako Ty... lebo rád udeľuje milosť.“  (Mich 7:18)

Mnohí chcú vedieť, čo Boh hovorí, len zo zvedavosti. Chcú to analyzovať a rozpitvávať vo vlastných pokusných skúmavkách. Pre takýchto ľudí Boh ostáva v absolútnom tichu „tam niekde“. Prehovára k tým, ktorí sú ochotní počúvať Ho, prijať Ho, a tým, ktorí sú ochotní Ho poslúchnuť.

Ježiš povedal, že sa najskôr musíme pokoriť ako malé deti. Boh sa často zjavoval krotkým a pokorným ľuďom – pastierovi oviec, akým bol Dávid, drsnému púštnemu mužovi ako Ján Krstiteľ, pastierom, ktorí dozerali na svoje stádo, dievčaťu menom Mária. Ako Boh hovorí? Ako môže slepý vidieť? Ako môže hluchý počuť?  

Boh od počiatku k človeku prehováral. Adam počul Pánov hlas v záhrade Eden. Adam mal dvoch synov, Kaina a Ábela, a Boh hovoril aj k nim. Kain odmietol to, čo mu bolo zjavené, no Ábel bol Božiemu Slovu poslušný. Ábelova odpoveď dokázala, že človek, ktorý je skazený a ochromený hriechom, môže zareagovať na Božie volanie. A takto, už na počiatku, začal Boh skrze zjavenie stavať most medzi sebou a ľuďmi.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, aký si milosrdný. Túžim preukazovať rovnaké milosrdenstvo.

Billy Graham Evangelistic Association

Láska je dobrotivá - 20. október

„Alebo či pohŕdaš bohatstvom Jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu?“ (R 2:4)

Presne ako trpezlivosť nechce od ostatných nič, dá dobrotivosť ostaným čokoľvek. Samozrejme, Boh je v tomto naším príkladom. List Rímskym 2:4 vraví: „Alebo či pohŕdaš bohatstvom Jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu?“ (R 2:4).

Si kresťanom, pretože Božia láska si ťa získala. Božia dobrota ťa priviedla ku pokániu. Rovnako, ak manžel miluje svoju ženu ako Kristus miloval cirkev, potom na to bude jeho manželka odpovedať. Práve tak ako cirkev odpovedá Ježišovi, manželka bude odpovedať láskyplnej iniciatíve svojho manžela.

Máme si navzájom prejavovať dobrotivosť v praktických veciach. Napríklad, keď si sa začal stretávať s osobou, ktorá sa neskôr stala tvojou manželkou, chcel si na ňu zapôsobiť. Pekne si sa obliekol a vyčistil si auto. Vyzdvihol si ju pred domom a otvoril si jej dvere. Povedal si jej, že je krásna a priniesol si jej malé darčeky.

Potom si sa oženil a teda, veci sa trochu zmenili. Stále jej nosíš darčeky: „Zlatko, tu je moja špinavá bielizeň. Mohla by si ju čo najskôr vyprať?“ Stále jej otváraš dvere, no zatvoríš ich skôr, než stihne nastúpiť. Berieš ju ako samozrejmosť.

Biblia o súcej žene hovorí nasledovné: „Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli“ (Pr 31:28). Chlapi, kedy ste naposledy pochválili svoju manželku? Kedy naposledy ste jej polichotili?

Neviem prečo, ale vo všeobecnosti je mužskou prirodzenosťou emócie a lásku potláčať. Preto musíme vynaložiť vedomú snahu na odporovanie tomu, čo je prirodzené. Musíme vynaložiť vedomú snahu, aby sme prejavili dobrosrdečnosť.

https://www.harvest.org

Kým On je a prečo prišiel - 19. október

"Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley. Opustil Nazaret a prešiel bývať do Kafarnaumu, prímorského mesta v krajoch zebulonskych a neftalimských, aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša: Kraj zebulonský a neftalimský na ceste k moru, za Jordánom, pohanská Galilea, ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo." Evanjelium podľa Matúša 4:12-16

Tu čítame, kedy a kde začal Pán Ježiš so svojím verejným mesiášskym účinkovaním.

Aj predtým bol Pán Ježiš aktívny. Učinil svoj prvý zázrak v Káne Galilejskej a mal rozhovor s Nikodémom a ženou Samaritánkou. Ale teraz začína Pán Ježiš so svojím verejným účinkovaním v Izraeli. To sa nemalo začať, pokiaľ bol Ján Krstiteľ aktívny. Ale keď Pán Ježiš počul, že Jána uväznili, vedel, že je čas pre Jeho verejné vystúpenie.

Človek by si pomyslel, že ako východiskový bod pre svoju činnosť si Mesiáš vyberie Jeruzalem. Tam bol chrám - miesto, kde sa Boh zjavil Izraelu - tam bola najvyššia rada, tam boli spolu všetci duchovní predstavení aj vzdelaní v Písme.

Ale aj keď Pán Ježiš rešpektoval zákon a riadil sa všetkými Božími predpismi pre Izrael, ešte aj chrám nazýval domom svojho Otca, nezvolil si Jeruzalem ako východisko pre svoju činnosť. Zo všetkých miest si zvolil Kafarnaum, pre človeka to najnepravdepodobnejšie miesto v Izraeli.
Ale táto voľba je podľa Božieho Slova a je naplnením proroctva (Iz 9:1-2).
Tu sa hovorí o ľude, ktorý sedí v tme, o ľude v krajine a tôni smrti. Keď porovnáme tieto slová u Izaiáša s predošlou ôsmou kapitolou, vidíme, že sa to týka tej časti ľudu, ktorá zhrešila najviac, a kde je Boží rozsudok najsilnejší.

Práve preto bola táto časť krajiny nazývaná pohanskou Galileou. A duchovní vodcovia ľudu pozerali s pohŕdaním na tých, ktorí tam bývali. Tam mal začať Mesiáš! Medzi ľudom, ktorý pre svoj hriech nemal budúcnosť ani nádej, mal Pán Ježiš začať svoje účinkovanie!
To nám v pravde ukazuje, kým On je, a prečo prišiel.

Láska je trpezlivá - 18. október

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá.“ (1K 13:4)

S mojou ženou Cathe sme spolu chodili tri roky. Počas toho sme sa tri krát rozišli. Naozaj to pre nás bola výročná udalosť. A boli to dramatické rozchody typu už nikdy v živote ťa nechcem vidieť. A potom sme sa zase dali dokopy. Takéhoto fungovania sme sa včas zbavili. Mali sme tri roky na to, aby sme jeden druhého videli takmer v každej situácii.

Ak niekoho skutočne miluješ, ak je tvoja láska skutočná, potom pretrvá. Biblia hovorí: „Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia“ (Veľp 8:7).

Pre tých, ktorí sú nezadaní, nemyslite si, že keď s niekým vstúpite do manželstva, napravíte ho. Ženy, možno, že je vo vašom živote zlý chlapec, ktorého sa chystáte napraviť. Chcete ho trocha skultúrniť, urobiť z neho lepšieho muža a zodpovednejšieho človeka. Mám pre vás dôležitú správu: Môže sa z neho stať horší človek než je teraz. Ak ho nedokážeš milovať takého, aký je, potom by si s ním možno nemala vstupovať do manželstva.

A keď keď si už raz vstúpil do manželstva, potrebuješ byť so svojím partnerom trpezlivý, pretože manželstvo bude skúšať tvoju trpezlivosť. Láska je trpezlivá. V pasáži Písma, ktorá je známa ako hymna lásky nachádzame nasledovné slová: „láska je trpezlivá, láska je dobrotivá“ (1K 13:4). Slovo trpezlivá, alebo doslova znášajúca bez odporu niečo nepríjemné je v Novej zmluve bežné. Takmer výlučne je používané v súvislosti s ľuďmi než s okolnosťami alebo udalosťami. Ježiš bol zosobnením tejto lásky. Božia láska v nás nám môže spôsobiť ťažkosti. Môže byť zneužitá. Je trpezlivá.

Všetci sme hriešnici a navzájom si budeme robiť veci, ktoré nevzbudzujú lásku. Ak skutočne miluješ svojho manžela alebo manželku budeš s ňou alebo s ním mať trpezlivosť.

https://www.harvest.org