Koho Syn to je? - 26. máj

„Ale my máme jediného Boha − Otca,… a jediného Pána, Ježiša Krista,…“ (1K 8:6)

Nakoniec každý nejakým spôsobom v istom čase bude čeliť nasledovnej otázke:  Čo si myslíš o Kristovi? Koho Synom je? Ak Ježiš Kristus nie je tým, kým hovoril, že je, potom je podvodník alebo egomaniak. Túto otázku si musíme zodpovedať rovnako vierou, ako aj skutkom. Nesmieme o Ježišovi len niečomu veriť, ale v súvislosti s Ním musíme niečo aj urobiť. Musíme Ho prijať alebo odmietnuť.

Ježiš sa jasne vyjadril, kto je a prečo prišiel na svet. „Spýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Vymenovali Mu škálu pomenovaní za koho Ho ľudia považujú. „Opýtal sa ich: A vy za koho ma pokladáte? Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého.“ (Mt 16:13-16)

To je vrchol viery. Predstavuje to najvyššiu mieru dôvery. Viera každého, kto dúfa v spásu, musí spočívať na tomto mieste.  Kristovi sa nevyhneš! Aj ty sa musíš rozhodnúť: „Čo urobím s Kristom?“

Modlitba dňa

Ty si Kristus, Pane Ježiši, Syn živého Boha! V hlbokom obdive Ťa vzývam − môj Spasiteľ.

Billy Graham Evangelistic Association

Problém pýchy - 25. máj

„Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.“ (Pr 16:18)

Nestrážená sila je dvojitá slabosť. Môžeš povedať: „V tejto oblasti svojho života som skutočne silný, ale moja slabina je tu a tu, preto sa toho nemusím obávať.“ Počkaj. Oblasť, v ktorej si myslíš, že si najsilnejší, je tá, v ktorej môžeš skončiť ako najslabší.

Možno povieš: „Nikdy by som svojmu manželskému partnerovi nebol neverný. Nikdy by som také pokušenie nebral do úvahy. Viem, že moja slabina je tu a tu, ale túto oblasť mám pokrytú.“ Hádaj, kde budeš najpravdepodobnejšie zasiahnutý? Hádaj, kde zlyháš? Biblia vraví: „Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom.“ (Pr 16:18)

Potrebujeme stáť v Božej sile, nie našej vlastnej. List Efezským 6:10 nám vraví: „Posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily.“ Vedz nasledovné: Diablovi sa nevyrovnáš. Nikdy by si sa mu nechcel postaviť vo svojej vlastnej sile. Nebojuješ pre Boha. Nie si silný pre Boha. Nebojuješ, aby si zvíťazil; bojuješ na základe víťazstva. Spočívaš v ukončenom diele Ježiša Krista, ktoré pre teba vykonal na kríži, kde vyhlásil: „Telestai,“ čo prekladáme ako „je dokonané.“ Je to ukončené. Je to urobené. Je to uzavreté.

Ježiš Kristus vykúpil našu spásu. Rozhodujúci úder nepriateľovi bol zasadený na kríži. Satan bol na Golgote porazený. Vie, že základom našej sily je Božia blízkosť a spoločenstvo s Ním. Jeho zámerom je oddeliť nás od spoločenstva s Bohom. Jeho hlavným cieľom je oddeliť naše srdcia od Boha a namiesto toho nás naplniť sebavedomím.

Maj sa na pozore v každej oblasti svojho života. Vždy môžeš byť zraniteľný spôsobmi, ktoré si neuvedomuješ.

https://www.harvest.org

Mojžiš v nás vyvoláva smäd. Kristus nás občerstvuje - 24. máj

„V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ J 7:37

Kristus Pán tým chcel povedať: „Až dosiaľ ste od všetkých učiteľov, kazateľov a kňazov nedostali ani kvapku, aby sa vám uľavilo a utíšil sa váš smäd. Bolo len strápené, zmučené a vystrašené svedomie, až také smädné, že zomieralo od smädu.“ Nebolo nikoho, kto by potešil, ako je aj dnes málo útechy pod sektárskymi duchmi. Preto Kristus Pán hovorí: „Ja kážem iné učenie, ktoré obživí, občerství i napojí vás, ktorí ste smädní, aj ktorí ste zúfalí, vystrašení, so svedomím plným pochybností a neistoty o vašom vzťahu k Bohu. Len poďte sem. Nedám vám kyjakom po hlave, ani vám nevypichnem oči. Poďte ku mne. Dám vám napiť. To znamená, že vo mne a skrze mňa nájdete učenie, ktoré posilní a poteší vaše srdce, zbaví pochybností a dá vám istotu, že ste v dobrom vzťahu s Bohom.“ Učenie má dve časti: Zákon spôsobuje smäd, vedie do pekla a zabíja. Evanjelium však napája a vedie do neba. Zákon hovorí, čo by sme mali robiť, a my to nerobíme, nech sme akokoľvek svätí. To spôsobuje, že si nie som istý svojím spasením, a to ma privádza do smädu. ... Keď si uvedomíš, že Boha nemiluješ tak úprimne, ako by si mal, musíš priznať a povedať: Milý Bože, ja to nerobím. Nezachovávam zákon, pretože som ani dnes, ani včera nemiloval Boha, a rok čo rok vyznávam tú istú vec, teda, že robím to a to.“ Toto vyznávam neustále – kedy to skončí? Kedy si tvoje srdce odpočinie a bude v bezpečí v božej milosti? Stále budeš v pochybovať. Zajtra priznáš to isté, čo dnes. Obvyklé vyznanie neprestane. Kedy si chceš odpočinúť? Na čom postavíš svoje svedomie, aby si mohol vedieť, aký je tvoj vzťah k Bohu? Tvoje srdce ti to nedokáže povedať, nech by si robil čokoľvek. Lebo zákon trvá a vraví: „Máš milovať Boha a človeka z celého srdca.“ Ty však vravíš: „Ja to nerobím.“ Zákon na to odpovie: „Máš to robiť.“ To zákon spôsobuje, že sa bojím, takže musím byť smädný, vystrašený a triasť sa, hovoriac: „Čo spravím, aby sa Boh na mňa milostivo pozrel? Získam Božiu milosť, keď dodržím desatoro, budem mať dobré skutky a veľa zásluh? No to sa nikdy nestane. Nezachovávam desatoro. Preto ma milosť nikdy nenájde.“ Ukazuje sa preto, že človek nemôže nájsť pokoj v dobrých skutkoch, aj keď by chcel mať dobré svedomie. Získava túžbu nadobudnúť dobré, radostné, pokojné a spokojné svedomie. Prahne po pokoji. Toto sa volá smäd. Trvá to, kým nepríde Kristus a nepovie: „Ak chceš byť v pokoji, oddýchnuť si a mať dobré svedomie, radím ti, príď ku Mne a zanechaj Mojžiša a skutky. Rozlišuj medzi mnou a Mojžišom: Mojžiš vyvolal to, že máš smäd. Splnil úlohu a vykonal svoju prácu, vystrašil ťa, vysmädol si. Príď teraz aj ku mne. Ver vo mňa. Počúvaj moje učenie. Ja som iný kazateľ. Dám sa ti napiť a občerstvím ťa.“

St. Louis ed., 8:80-82.

Život v plnosti - 23. máj

„… A kto je (všetko), Pánovi je, lebo Bohu ďakuje;…“ (R 14:6)

Myslíš si, že Boh by poslal na svet svojho Syna, ak by človek sám dokázal čeliť životu a večnosti? Kristov príchod na svet dokázal, že Boh nebol spokojný s ľudským nešťastím. Neposlal Ho len preto, aby sme mali večný život, ale aby sme mali život tu a teraz a aby sme ho mali v plnosti − Život s veľkým Ž!

Ježišovo učenie bolo jedinečné a odlišné. Vyňal náboženstvo z teoretickej kategórie a umiestnil ho do praktickej roviny. Hovoril s autoritou! Hovoril s konečnou platnosťou! Hovoril, akoby vedel, o čom hovorí… a On vedel! Nebol ako filozof s poddajným a prázdnym dohadom, ktorý tvrdí, že hľadá pravdu, ale ochotne pripúšťa, že ju nikdy nenašiel. Ježišov hlas bol podobný presvedčivému hlasu matematika, ktorý bez váhania poskytuje svoje odpovede, pretože ich dôkazy môžeme nájsť v samotnom probléme.

Modlitba dňa

Pane Bože, viem, že som na Tebe úplne závislý. Ďakujem Ti za každodenné poskytovanie všetkého, čo moje telo potrebuje.

Billy Graham Evangelistic Association

Vopred upozornený, vopred ozbrojený - 22. máj

„Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.“ (2Tim 2:3)

V našom národe boli časy, kedy byť kresťanom malo určité spoločenské výhody. Existovalo kultúrne kresťanstvo, ktorému väčšina verila a držala sa ho, určitý zmysel pre rozlišovanie dobrého a zlého.

V súčasnosti sme tomu veľmi vzdialení. Byť kresťanom v dnešnej dobe nemá žiadne spoločenské výhody. V skutočnosti to má nevýhody. Ak povieš, že veríš v Ježiša Krista, budú ťa brať na ľahkú váhu, budú sa ti vysmievať, prehliadať ťa a v niektorých prípadoch na teba priamo útočiť. Ak úprimne stojíš za Kristom, boj bude naďalej zúriť.

Biblia často používa na opísanie kresťanského života obrazy vojakov a vojny. V Druhom liste Timotejovi, v 2. kapitole apoštol Pavol vyzýva Timoteja: „znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.“ Pavol tiež napísal: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ (2 Tim 4:7)

Čelíme hrozivému nepriateľovi. Martin Luther to dobre opísal vo svojom úžasnom chválospeve Hrad prepevný je Pán Boh náš: „veď starý nepriateľ zničiť by nás chcel, veľká moc a klam strašná jeho je zbraň, v svete nemá rovného.“ Je to pravda. Nikto na zemi sa diablovi nevyrovná. A predsa Luther napísal aj nasledovné slová: „Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila.“ Náš Boh je oveľa väčší než diabol.

Apoštol Ján nás povzbudzuje: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ (1J 4:4)

Potrebujeme pochopiť taktiku a mentalitu nášho nepriateľa. Ako poznamenala Corrie ten Boomová, prvý krok na ceste k víťazstvu je spoznať nepriateľa. Byť vopred upozornený, je byť vopred vyzbrojený.

https://www.harvest.org

Vďakyvzdanie so zmyslom - 21. máj

„Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. “

(Ž 34:18)

Mnohí kresťania majú na verejnosti zvyk skloniť hlavu a poďakovať za jedlo, ktoré pred nich bolo položené. Veľa čašníkov a čašníčok sa mi priznalo, že to bolo prvýkrát, čo niekoho videli skloniť hlavu v ich reštaurácii.

Milióny ľudí sa nikdy nezastavia, aby Bohu vzdali vďaku za poskytnuté jedlo. Len v niekoľkých domácnostiach sa ľudia pred jedlom alebo v akejkoľvek inej časti dňa na chvíľu zastavia, aby sa Bohu poďakovali. Dokonca aj počas Štedrovečernej večere sa iba menšina rodín zastaví a poďakuje za to všetko Bohu.

Vďakyvzdanie je rozpoznanie dlhu, ktorý nedokážeme splatiť. Bohu ďakujeme bez ohľadu na to, či mu to oplatiť späť dokážeme alebo nie. Ak je vďakyvzdanie naplnené svojím pravým zmyslom, a nie je to len formálne „ďakujem“, predstavuje uznanie závislosti.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, viem, že bez Teba nemôžem robiť nič, čo by malo trvalú hodnotu. Pomôž mi vzdať sa samého seba a dovoliť Ti prevziať opraty môjho života.

Billy Graham Evangelistic Association