Buď citlivý - 22. január

„Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“ (1Jn 4:8)

Ježiš vyplakal súcitné slzy pri priateľovom hrobe. Plakal nad Jeruzalemom, pretože ako mesto stratil svoje porozumenie pre duchovné veci. Jeho široké srdce bolo citlivé na potreby iných. Aby zdôraznil dôležitosť lásky človeka k človeku, upravil staré prikázanie tak, aby sa čítalo: „Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca... a svojho blížneho ako seba samého.“ Súčasná generácia je drsná a tvrdá. Raz som počul jedného malého chlapčeka chváliť sa tým, aký je drsný. Vyhlásil: „Žijem na tejto ulici. Čím ďalej zájdeš, tým drsnejší ľudia tam budú. Ja žijem v poslednom dome.“ Pokiaľ sa nenaučíš, že súcitné prežívanie smútku, utrpenia a nešťastia s inými má svoju hodnotu, nemôžeš poznať skutočné šťastie.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, nech je moje srdce plné Tvojho súcitu, aby som mohol skutočne milovať.

Billy Graham Evangelistic Association

Obrátenie - 21. január

"Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské." Evanjelium podľa Matúša 4:17

Tieto slová kázal Pán Ježiš, keď začal svoje verejné mesiášske pôsobenie v Galilei. Pre príchod do kráľovstva nebeského je potrebné činiť pokánie - obrátiť sa. Je zjavné, že cesta, po ktorej kráča väčšina ľudí, sa nekončí v nebesiach! Ak tam chceme prísť, musíme kráčať po úplne inej ceste.
Musíme opustiť cestu, po ktorej kráčame teraz, opustiť myšlienky, ktoré máme o Bohu a kresťanstve.

"Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo On hojne odpúšťa." (Iz 55:7)
Ak človek neopustí svoje myšlienky, tak určite neopustí svoju cestu. Tieto veci sú totiž úzko prepojené. To znamená, že musíme opustiť všetky naše prirodzené myšlienky o obrátení a pozrieť sa na to, čo obrátenie v skutočnosti je.

Dôležité je obrátiť sa a začať kráčať novou cestou života, aby sme prišli do nebeského kráľovstva. V tom, zdá sa, sa zhodnú všetci.
Ale čo je vlastne obrátenie?
Väčšina ľudí si myslí, že obrátenie spočíva v ukončení všetkého, čo je zlé. Skončiť hrešiť, začať konať Božiu vôľu, začať naprávať svoj život podľa Božieho Slova, udržiavať spoločenstvo s kresťanmi a mnoho iného.
Zámer a postoj, ktorý leží za tým, je daný Bohom. Ale aj tak nevedie k obráteniu. Obrátiť sa, to jednoducho znamená začať veriť v Pána Ježiša. Odvrátiť sa sám od seba a svojich myšlienok, prísť k Pánovi Ježišovi a nájsť útočište v Ňom, to je pravdivé obrátenie!
"... a z tých, čo v Neho dúfajú, nik pykať nebude."

Stretnutie s Bohom - 20. január

„Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora.“ (1M 32:25)

Jákob ublížil Ézavovi. Teraz to mal namierené späť, aby sa stretol so svojím bratom a nevedel, či ho Ézav zabije, alebo nie. Jákob sa však predtým stretol s Bohom.

Zdá sa mi veľmi zaujímavé, že Pán zostúpil k Jákobovi ako zápasník. Takmer akoby Boh vravel: „Chceš niečo z tohto? Vážne to chceš?  Vždy Stále so mnou bojuješ. Vždy Stále so mnou zápasíš. Hra sa začína. Tak teda poďme na to.“

Biblia nám vraví: „… a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora.“ (1M 32:24) Toto nebol anjel, bol to samotný Pán. Jákob nazval dané miesto „Peniel,“ čo znamená „Božia tvár“. Toto by sme nazvali mohli nazvať kristofániou, čo je zjavenie Ježiša Krista v Starej zmluve.

Ježiša primárne vnímame v Novej zmluve, ale skutočnosť je taká, že Ježiš ako súčasť Svätej Trojice existoval od počiatku. Preto nachádzame Krista rovnako v Starej zmluve. Objavuje sa tam na rôznych miestach. Som presvedčený o tom, že toto miesto je jedným z nich. Manipulátor Jákob sa stretol s Mesiášom. Ten, ktorý zatváral oči nad neprávosťou, sa stretol s Kristom. Zápasník súboj prehral.

Biblický komentátor C. H. Mackintosh povedal: „Ocitnúť sa osamote s Bohom je jediný správny spôsob, ako získať pravé poznanie seba a svojho pôsobu života... Bez ohľadu na to, čo si o sebe myslíme, alebo čo si o nás myslia ostatní, veľká otázka je, čo si o nás myslí Boh?“

Jákob bol úplne sám a musel premýšľať nad všetkým, čo urobil. To sa deje, keď sa ocitneš sám s Bohom. Niekedy sa potrebujeme odpojiť a ako povedal žalmista: „Utíchnuť a poznať, že On je Boh.“ Takto môžeme znova počuť Boží hlas.

https://www.harvest.org

Ajhľa, Boh váš! - 19. január

Ajhľa, Boh váš! Izaiáš 40:9

Veríš, že tieto tri slová ti môžu pomôcť? Alebo si jedným z mnohých, ktorí sa v sklamaní obrátia o pomoc inde?

Medzi kresťanmi sú ľudia, ktorí sa vzdali viery, že im Boh môže pomôcť. Žiadajú o pomoc, ktorú poskytuje svet.

Boh má medzi nami zostatok, ktorý počuje slová: „Ajhľa, Boh váš!" Nemôžu ich počuť bez toho, aby ich aj nenasledovali.

Kresťan má dve prirodzenosti. Starý sebecký človek nedôveruje Bohu. V podstate Boha nenávidí a nechce sa Mu podriadiť. Prirodzený človek nikdy neuprie oči na Boha s vierou a dôverou.

Ježiš ťa zachránil pred starou prirodzenosťou, už ťa viac nebude ovládať. Preto by si nemal vo vnútri podľahnúť tomu, čo odmieta poslúchať Božie slovo.

Keď' si sa znovu narodil, Ježiš si v tebe vytvoril príbytok skrze Ducha Svätého. Je z teba nový človek, ktorý na Božie zasľúbenia vždy odpovedá áno. „Áno" v tvojom srdci zaznie vždy, keď počuješ volanie: „Ajhľa, Boh váš!" V srdci si si istý, že v týchto slovách je kľúč, ktorý vedie von zo všetkého utrpenia teraz a navždy.

Nie je dobre neustále analyzovať seba či iných a vzájomne si vykresľovať svoju neradostnú budúcnosť. Vyvolá to len pocit bezmocnosti. Nie, pomocou je pozdvihnúť oči nad hory ťažkostí a uvidieť Boha. Hľaďme na Toho, ktorý svojho Syna obetoval za naše hriechy. Hľaďme na Toho, ktorý nás našiel, vyložil na ramená a odniesol do domu svojho Otca. Hľaďme na Toho, kto nás aj napriek všetkému utrpeniu a bolesti vedie do zasľúbenej zeme.

Otvoríme svoje srdce požehnanému zvolaniu: „Ajhľa, Boh váš!" Týmto slovám dáme v mysli priestor. Očami viery spoznáme Boha, pre ktorého nič nie je nemožné.

Nekonečná Božia láska - 18. január

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími...“ (Jn 1:12)

Kto môže opísať alebo zmerať Božiu lásku? Boh je láska. Avšak fakt, že Boh je láska, neznamená, že všetko je sladké, krásne, šťastné a že Božia láska vôbec nemôže dovoliť trest za hriech. Božia svätosť požaduje, aby bol každý hriech potrestaný, ale Božia láska zaistila pre hriešneho človeka plán záchrany a spásy. Božia láska ustanovila kríž Ježiša Krista, ktorý človeku ponúka odpustenie a očistenie. Bola to Božia láska, ktorá poslala Ježiša Krista na kríž.

Bez ohľadu na to, akého hriechu si sa dopustil, bez ohľadu na to ako veľmi by bol čierny, špinavý, zahanbujúci či strašný, Boh ťa miluje. A predsa táto Božia láska, ktorá je viditeľná, neomylná a nekonečná, Božia láska, ktorá siaha kdekoľvek sa človek nachádza, môže byť úplne odmietnutá. Boh sa nikomu nebude vnucovať proti jeho vôli. Tvoja časť je veriť. Tvoja časť je prijímať. Nikto to za teba nemôže urobiť.

Modlitba dňa

Tvoja láska ma zaplavuje, Otče. Napriek môjmu hriechu ma Ježišova smrť na kríži môže očistiť od celej minulosti. Pokorne prijímam tento dar, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

 

Použi, čo máš - 17. január

„Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou…“ (2Pt 1:3)

Bol si už niekedy taký unavený z čakania, že sa niečo stane, že si si pomyslel, že to uskutočníš sám? Boh Jákobovi zasľúbil, že mu dá prvorodenstvo. Všetko, čo mal Jákob robiť, bolo čakať na naplnenie Božieho zasľúbenia. Namiesto toho zobral situáciu do vlastných rúk.

Niekedy Boha žiadame o to, čo nám už dal. Možno v manželstve prežívaš ťažké obdobie, preto sa modlíš: „Pane, potrebujem viac lásky. Nemilujem svojho manželského partnera tak, ako som ho zvykol milovať.“

Nepotrebješ sa modliť o viac lásky, pretože Biblia nám vraví: „A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.“ (Rím 5:5) Prestaň s čakaním na svoje emócie a začni konať s láskou.

Často citovaný text z 13. kapitoly  1. listu  Korintským , nazývaný hymnou lásky, nám nehovorí, čo láska je, ale čo láska robí. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Láska všetko pretrpí. Láska sa neraduje z neprávostí, ale teší sa s pravdou. Vyjadruje to konanie lásky. Preto len konaj láskyplné veci.

Niekedy sa modlíme za viac moci a sily, pričom nám List Filipským 4:13 hovorí nasledovné: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ A 2Pt 1:3 vraví: „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť.“

Je to, akoby si hovoril, že si na mizine a v banke by si mal 500 000 eur. Prečo nezájdeš do banky a nevyberieš si peniaze? Sú tam. Máš ich na účte. Použi ich teda.

Potrebou nás veriacich nie je nevyhnutne dostať viac, ale pracovať viac s tým, čo už máme.

https://www.harvest.org