Čítaj správnym spôsobom - 14. december

„… ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.“

Billy Sunday, ktorý sa stal jedným z najväčších evanjelistov svojej generácie, dostal ako mladý muž nasledovné rady: Stráv pätnásť minút denne rozprávaním s Bohom v modlitbe. Stráv pätnásť minút denne tým, že umožníš Bohu hovoriť k tebe skrze Bibliu. A stráv pätnásť minút denne rozprávaním sa s niekým iným o Ježišovi. Ak budeš robiť tieto veci, nikdy ťa nenazvú odpadlíkom.

Boli to dobré rady. Ešte nikdy som nestretol kresťana, ktorý duchovne zlyhával a zároveň usilovne študoval Bibliu. Vidíš, že Biblia nielenže obsahuje pravdu, ale Biblia je pravda. Je to norma, s ktorou porovnávame všetky ostatné takzvané pravdy.

Prvý Žalm nám vraví: „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou.“ (Ž 1:1-2) Slovo rozjímať znamená uvažovať, nechať si niečo prejsť hlavou: Niekedy čítame Bibliu bez porozumenia. Vidíme to ako náboženskú povinnosť.

Môžeš prečítať tri kapitoly denne, ale ak to neovplyvní tvoj život, ak nerozumieš tomu, čo čítaš, potom by pre teba bolo lepšie, ak by si čítal tri verše. Je možné čítať Bibliu len z čistej povinnosti a nepamätať si nič. Alebo možno čítaš Bibliu ako knihu, ktorá vyrieši tvoje osobné problémy. Biblia je však oveľa viac ako len to. Je to samotné Božie Slovo, a preto by sme ju tak aj mali čítať.

Úspech alebo zlyhanie v kresťanskom živote závisia od toho, aké množstvo Božieho slova dostávame každodene do našich sŕdc a myslí a ako sme mu poslušní.

https://www.harvest.org

Kde je Ježiš Kristus? - 13. december

„A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista…“ (F 3:8)

„Kde je Ježiš Kristus?“ Nespočetné množstvo študentov Ho skúma a rozhoduje sa, či na Kristovi a evanjeliu skutočne záleží – či je v tomto modernom svete podstatný. C. S. Lewis, profesor stredovekej a renesančnej literatúry na Oxforde a neskôr Cambridgei, musel urobiť rovnakú vec. Strávil svoj život skúmaním veľkej literatúry storočí. Vo svojej pozoruhodnej autobiografii Zaskočený radosťou rozpráva o svojej púti od ateizmu ku kresťanstvu. Jeho bod zlomu prišiel s uvedomením si toho, že písanie s hlbším zmyslom a významnejším obsahom bolo založené na hlbokej viere v Boha, ľuďmi ako Augustín, Blaise Pascal či George Macdonald.

Modlitba dňa

Nič viac si neželám, Pane Ježiši, než kráčať v Tvojej blízkosti – môj Záchranca a Pán.

Billy Graham Evangelistic Association

Napodobňujte ma - 12. december

„Napodobňujte ma ako ja Krista!“ (1K 11:1)

Počul som o mužovi, ktorý sa chcel zúfalo oženiť. Našiel si dievča, do ktorého sa zaľúbil a priviedol ho domov, aby spoznalo jeho rodičov. Mame sa však jeho dievča nepáčilo. Znova teda išiel von a našiel ďalšie dievča, ktoré priviedol domov. Ani druhé sa mame nepáčilo. Potom si našiel dievča, ktoré vyzeralo ako jeho mama, rozprávalo ako jeho mama a obliekalo sa ako jeho mama. V každom smere bolo dievča presne ako chlapcova mama. Vtedy sa zase nepáčilo jeho otcovi.

Či sa ti to páči, alebo nie, ľudia hodnotia Boha podľa toho, ako žijeme my ako Kristovi nasledovníci. Byť učeníkom znamená kráčať s Ježišom tak, že môžeš niekomu inému povedať: „Nasleduj môj príklad.“

Viem, že niekedy veci pokašleme. Ale to nás neospravedlňuje od toho, že máme byť príkladom. Apoštol Pavol napísal: „Napodobňujte ma ako ja Krista“ (1K 11:1).

Čo ak by bola cirkev plná ľudí, ako si ty? Čo ak by bol každý v cirkvi presne taký, aký si ty? Čo ak by každý v cirkvi čítal Bibliu tak verne, ako ju čítaš ty? Boli by sme cirkev, ktorá Bibliu študuje?

Čo ak by každý v cirkvi oslavoval Boha práve tak ako ty? Boli by sme cirkev, ktorá Boha oslavuje?

Čo ak by každý v cirkvi dával peniaze tak verne ako ty? Boli by sme zaopatrená cirkev?

Čo ak by každý v cirkvi šíril evanjelium tak často, ako ho šíriš ty? Ako by vyzerala taká cirkev? Čo ak by boli ostatní veriaci presne takí, aký si ty?

Ako veriaci by sme mali žiť zbožné životy tak, že by sme rovnako ako apoštol Pavol mohli povedať: „Napodobňujte ma, ako ja Krista!“

https://www.harvest.org

Buď krotký – buď šťastný - 11. december

„Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ (Mt 5:5)

Svojím typickým spôsobom Ježiš týmito slovami hovoril niečo dosť šokujúce a revolučné pre Svojich poslucháčov: „Šťastní sú krotkí.“ Hovoril niečo celkom opačné, než čo hovorí náš moderný koncept cesty ku šťastiu. My hovoríme: „Šťastní sú múdri, lebo oni dedičmi obdivu svojich priateľov budú“; „Šťastní sú priebojní, lebo oni dedičmi kariéry budú!“; „Šťastní sú bohatí, lebo oni dedičmi sveta priateľov a domu plného moderných zariadení budú.“ Ježiš nepovedal: „Buď krotký a budeš dedičom zeme.“ On vedel lepšie než ktokoľvek iný, že krotkosť je Boží dar, že je to výsledok znovuzrodenia. Ježiš nezadával v tomto blahoslavenstve príkaz: „Mali by ste byť krotkí, to je spôsob, akým máte žiť.“ Nie! Vravel, že ak chceme nájsť tajomstvo šťastia, ak si chceme život užívať, základným kľúčom k tomu je „krotkosť“.

Modlitba dňa

Nech vo svojom živote pravdivo odrážam Tvoju krotkosť, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

Učiť sa počúvať - 10. december

„Posväť ich v pravde – Tvoje slovo je pravda.“ (J 17:17)

Existujú rôzne spôsoby počúvania. Môžeme počúvať pasívne. Môžeme si zvoliť, že nebudeme počúvať vôbec. Alebo môžeme počúvať sústredene.

Ak by si išiel robiť zoskok voľným pádom, svojho inštruktora by si počúval veľmi pozorne. Počúval by si ho alebo ju, keď by ti vysvetľovali, ako používať padák, kde je umiestnené odisťovacie lanko a kedy ho potiahnuť. Prečo? Pretože od toho závisí tvoj život.

Ak chceš počuť, ako k tebe Boh hovorí cez svoje Písmo, záleží na tom, ako počúvaš. Potrebuješ počúvať, akoby od toho závisel tvoj život, pretože aj závisí.

Ak chceš byť pravým nasledovníkom Ježiša, potom potrebuješ spomaliť a naučiť sa počúvať. Ježiš povedal: „Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.“ A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (J 8:31-32)

Niekedy je tento verš vytrhnutý z kontextu. Počujeme, ako ho ľudia používajú na opísanie všetkých možných druhov takzvaných právd, ktorými chcú poučiť niekoho iného. Tento verš je však veľmi konkrétny. Nevzťahuje sa na hocijakú pravdu; je to konkrétna, absolútna pravda, ktorú môžeme nájsť výlučne na stránkach Písma. Kontextom tohto verša je čítanie, študovanie, poznanie a žitie Písma. Táto pravda nás vyslobodí.

Pravda, ktorú nachádzame v Biblii, je jedinou absolútnou pravdou. Ježiš sa modlil: „Tvoje slovo je pravda“ (J 17:17), a tiež povedal: „Ja som cesta i pravda i život“ (J 14:6). Toto je jediná absolútna pravda, ktorou si môžeme byť istí. A keď porozumieme tomu, čo Boh hovorí vo svojom Slove, vyslobodí nás to.

Ak chceš byť Ježišov nasledovník, potom budeš pozorne čítať, študovať a žiť v súlade s Božím Slovom.

https://www.harvest.org

Jedine Ježiš - 9. december

„Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“ (1K 1:9)

Otázkou ostáva: „Ako môže byť Boh spravodlivý – to znamená, že je vo svojej prirodzenosti pravdivý sám k sebe a pravdivý vo svätosti –, a napriek tomu ospravedlniť hriešnika? Pretože každý človek musí niesť svoje vlastné hriechy. Celé ľudstvo bolo vylúčené z pomoci, keďže každý jeden človek bol nakazený rovnakou chorobou. Jediné riešenie bolo, že nevinná strana dobrovoľne zomrie fyzicky a duchovne namiesto nás pred Bohom. Táto nevinná strana by mala na seba vziať odsúdenie, trest a smrť, ktoré prináležia človeku. Kde sa však taký jednotlivec nachádza? Na Zemi taký určite nebol. Existovala len jedna možnosť. Boží Syn bol jedinou osobou vo vesmíre, ktorá mala vo svojom vlastnom tele kapacitu niesť hriech sveta. Jedine Boží Syn bol nekonečný, a preto bol schopný zomrieť za nás všetkých.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, Boží Baránok, s hlbokým obdivom Ti ďakujem za lásku, ktorá Ti umožnila ochotne trpieť a zomrieť na kríži za môj hriech.

Billy Graham Evangelistic Association